Job Application : บจก. บ้านสวนหลวงและที่ดิน รับตำแหน่ง Marketing Manager

Job Application : บจก. บ้านสวนหลวงและที่ดิน รับตำแหน่ง Marketing Manager

Friday, 22 March 2013 Written by Super User

บจก. บ้านสวนหลวงและที่ดิน รับตำแหน่ง Marketing Manager

suanluang

บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่มั่นคง ดำเนินธุรกิจมากว่า 20 ปี พัฒนาโครงการคุณภาพแนวราบมาหลายโครงการ

มีความต้องการรับสมัครผู้ร่วมงานตำแหน่ง Marketing Manager และ Marketing Executive

Marketing Manager (1 ตำแหน่ง)

หน้าที่และรายละเอียดของงาน
วางแผนการตลาด และกำหนดการใช้งบประมาณการตลาดสำรวจ วิเคราะห์ หาช่องว่างทางการตลาด พร้อมทั้งประเมินสถานการณ์ ทิศทางการตลาด และคู่แข่งขันเป็นหัวหน้านำทีมในการลงมือปฏิบัติตามแผนงาน เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย และประเมินผลตอบรับ

คุณสมบัติ
ชาย/หญิงปริญาญาตรี-โท สาขาบริหารธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องมีประสบการณ์ด้านการบริหาร หรือด้านอสังหาริมทรัพย์อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไปมีภาวะผู้นำ ใจเย็น มีทักษะด้านการสื่อสาร และมีจิตวิทยาการบริหารทีมมีทักษะด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาติขับขี่รถยนต์ (บริษัทอาจพิจารณารถประจำตำแหน่งให้)Self-motivation และ Pro-active

Marketing Executive (2 ตำแหน่ง)

หน้าที่และรายละเอียดของงาน
ปฏิบัติงานด้านการตลาดและกิจกรรมส่งเสริมการขายตามที่ได้รับมอบหมายเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาด กิจกรรมส่งเสริมการขาย รวมทั้งประเมินความสำเร็จของโครงการของบริษัท และคู่แข่งขันมีส่วนร่วมในการวางแผนโฆษณาประชาสัมพันธ์และแผนการตลาดของบริษัทติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดอสังหาริมทรัพย์

คุณสมบัติ
ชาย/หญิงปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องมีประสบการด้านอสังหาริมทรัพย์หรือด้านการตลาดจะพิจารณาเป็นพิเศษมีทักษะด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์มีความสามารถในการติดต่อ ประสานงาน และการทำงานเป็นทีม

หากสนใจ กรุณาติดต่อ...
คุณวีรวรรณ อธิพันธุ์อำไพ (MRE 4)
ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
02 7473161 หรือ 086 8888373