โครงการ RE จัดชี้แจงการสอบประมวลความรู้

โครงการ RE จัดชี้แจงการสอบประมวลความรู้

Monday, 04 March 2013 Written by Super User

โครงการ RE จัดชี้แจงการสอบประมวลความรู้

1869 2

โครงการปริญญาโทสาขาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จัดกิจกรรม ชี้แจงการสอบประมวลความรู้ให้กับนักศึกษา MRE #11 เพื่อให้นักศึกษาได้ทราบแนวทางการปฏิบัติงาน โดยได้รับเกียรติ จากคณะกรรมการโครงการฯ และ รุ่นพี่ที่เคยผ่านการสอบประมวลความรู้มาแล้ว ให้ข้อแนะนำต่าง ๆ  เมื่อวันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 09.00-12.00 น.  ณ ห้อง 301 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ภาพบรรยากาศ