Real Estate Business Growth, Quality or Quantity? :

Real Estate Business Growth, Quality or Quantity? :

Friday, 08 February 2013 Written by Super User

1859 1

คณะฯ จัดการสัมมนาเรื่อง การเติบโตของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ คุณภาพหรือปริมาณ? ภายใต้การนำเสนอผลการวิจัยเรื่อง "พฤติกรรมการร้องทุกข์ของผู้บริโภคกับการสร้างดัชนีชี้วัดในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์"  โดยมีรองศาสตราจารย์วิทวัส รุ่งเรืองผล และอาจารย์ ดร.นิติ รัตนปรีชาเวช เป็นผู้นำเสนอผลงาน เมื่อวันพุธที่ 30 มกราคม 2556 เวลา 13.30 – 16.30  น.  ณ ห้องประชุม 500  คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

>>ภาพบรรยากาศ<