IS MRE#11

IS MRE#11

Wednesday, 07 November 2012 Written by Super User

1815 1


โครงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (RE) จัดกิจกรรมชี้แจงการทำรายงานการค้นคว้าอิสระให้กับนักศึกษาปริญญาโทสาขาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ รุ่นที่ 11 เมื่อวันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2555 เวลา 18.00-21.00 น.  ณ ห้อง 301 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ โดยมีคณะกรรมการของโครงการฯ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ข้อเสนอแนะและคำแนะนำในการจัดทำรายงานการค้นคว้าอิสระ

>>ภาพบรรยากาศ<