Best Professor in Marketing Management

Best Professor in Marketing Management

Tuesday, 02 October 2012 Written by Super User

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.วิทวัส รุ่งเรืองผล ในโอกาสที่ได้รับรางวัล Best Professor in Marketing Management

P1150420

รองศาสตราจารย์วิทวัส รุ่งเรืองผล อาจารย์ประจำ ภาควิชาการตลาด และกรรมการโครงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คว้ารางวัล "อาจารย์ด้านบริหารการตลาดยอดเยี่ยม" (Best Professor in Marketing Management) จากงาน Asia's Best Business School Awards ซึ่งจัดเป็นครั้งที่ 3  ณ โรงแรม Park Royal on Kitchener Road ประเทศสิงคโปร์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม 2555 ที่ผ่านมา

 
งาน Asia's Best Business School Awards จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยสถาบัน CMO Asia จะทำการคัดเลือก คณะ สถาบัน คณาจารย์และผู้บริหารจากสถาบันการศึกษาด้านบริหารธุรกิจจาก 24 ประเทศในเอเชีย ที่มีผลงานดีเด่นในแต่ละสาขาวิชาชีพด้านบริหารธุรกิจ อาทิ ด้านบริหารการตลาด ด้านบริหารงานบุคคล ด้านบริหารการเงินและด้านการจัดการ เป็นต้น เพื่อเข้ารับรางวัลในงานดังกล่าว โดยรางวัล "อาจารย์ด้านบริหารการตลาดยอดเยี่ยม" นั้น ปีนี้เป็นปีแรกที่มีอาจารย์จากประเทศไทยได้รับรางวัลดังกล่าว โดยในปี พศ.2555 นี้ มีคณาจารย์จากประเทศต่างๆ ได้รับรางวัลอาจารย์ด้านบริหารการตลาดยอดเยี่ยม 11 ท่าน จากมหาวิทยาลัยชั้นนำของเอเชีย 11 แห่งใน 24 ประเทศ 
 
สำหรับการคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัล ทางสถาบัน CMO Asia ดำเนินการโดยให้คณะทำงานที่เป็นตัวแทนของ CMO ในแต่ละประเทศ (ส่วนใหญ่เป็นผู้บริหารระดับสูงในองค์กรเอกชน บริษัทที่ปรึกษาและวิจัยธุรกิจ) ทำการคัดเลือกเพื่อเสนอชื่อพร้อมประวัติผู้ที่สมควรได้รับรางวัลในแต่ละปี โดยสถาบัน CMO Asia ดำเนินการตรวจสอบและรวมรวมข้อมูลโดยบริษัทวิจัยที่มีความน่าเชื่อถือ ทำการรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์นักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จและทำงานในองค์การชั้นนำ  ควบคู่ไปกับการรวบรวมข้อมูลผลงานจากแหล่งข้อมูลด้านเอกสารต่างๆ เช่น ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ เพื่อทำการกลั่นกรองก่อนเสนอชื่อให้กรรมการตัดสินซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงในองค์กรชั้นนำจากทั่วเอเชีย เป็นผู้พิจารณาและตัดสินให้รางวัล

โครงการฯ จึงขอร่วมแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์วิทวัส รุ่งเรืองผล มา ณ โอกาสนี้