Courses

Courses

Wednesday, 08 August 2012 Written by Super User

Courses MRE

 


หลักสูตร MRE ปี 2567 (สำหรับ น.ศ. รหัส 67 เป็นต้นไป) ...download pdf file


หลักสูตร MRE ปี 2562 (สำหรับ น.ศ. รหัส 62 - รหัส 66)...download pdf file


รายละเอียดหลักสูตร MRE ปี 2567

 

               หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

               Master of Science Program in Real Estate Business

 

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

               ชื่อเต็ม (ไทย)           : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์)

               ชื่อย่อ (ไทย)            : วท.ม. (ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์)

   ชื่อเต็ม (อังกฤษ)       : Master of Science (Real Estate Business)

   ชื่อย่อ (อังกฤษ)        : M.S. (Real Estate Business)

 

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร  42 หน่วยกิต
                 


รูปแบบของหลักสูตร
                  รูปแบบ
                        หลักสูตรระดับปริญญาโท ศึกษา 2 ปี

                    ภาษาที่ใช้
                        ภาษาไทย

               การรับเข้าศึกษา
                        รับนักศึกษาไทยหรือต่างชาติที่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้ดี


สถานที่จัดการเรียนการสอน
              คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ท่าพระจันทร์


วัน – เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน
              นอกวัน-เวลาราชการ
                    วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 18.00 - 21.00 น. และ วันเสาร์ - วันอาทิตย์ เวลา 09.00 -16.00 น.
                              ภาคการศึกษาที่ 1 เดือน สิงหาคม – ธันวาคม
                              ภาคการศึกษาที่ 2 เดือน มกราคม – พฤษภาคม
                              ภาคฤดูร้อน เดือน มิถุนายน – กรกฎาคม

               ใน 1 สัปดาห์ เรียนประมาณ 3-4 วัน ไม่ได้ระบุวัน แล้วแต่เทอม เช่น บางเทอมเรียน จันทร์, พุธ, เสาร์ หรือ บางเทอมเรียน อังคาร, พฤหัสฯ, เสาร์
                              - วันธรรมดา เรียนเวลา 18:00-21:00 น.
                              - วันเสาร์ เรียนเวลา 09:00-16:00 น.


คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาต้องเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 ข้อ 22 , 23 โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม และมีคุณสมบัติ ดังนี้

กลุ่มที่ 1 เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีไม่จำกัดสาขาวิชา ไม่จำกัดเกรดเฉลี่ย และไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์การทำงาน

กลุ่มที่ 2 เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีไม่จำกัดสาขาวิชา ไม่จำกัดเกรดเฉลี่ย และมีประสบการณ์ทางด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์หรือสาขาที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป หรือได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาจากหน่วยงานการคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
การคัดเลือกผู้เข้าศึกษาประกอบด้วย

เกณฑ์การคัดเลือกสำหรับ กลุ่มที่ 1 ดังนี้
1) ผู้เข้าศึกษาต้องส่งผลคะแนนทดสอบทักษะทางด้านการจัดการ (SMART-II) ซึ่งจัดสอบโดยศูนย์ทดสอบทักษะด้านการจัดการ และมีคะแนนตามหลักเกณฑ์ที่คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กำหนด (ผลสอบต้องไม่เกิน 2 ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร)
2) ผู้เข้าศึกษาต้องมีผลคะแนนภาษาอังกฤษ TU-GET TOEFL หรือ IELTS เพื่อใช้สมัครเข้าศึกษา
ทั้งนี้เกณฑ์คะแนนภาษาอังกฤษในการรับเข้าให้เป็นไปตามประกาศที่มหาวิทยาลัยกำหนด
โดยผลคะแนนต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่ประกาศผลทดสอบจนถึงวันที่สมัครเข้าศึกษา
3) ผ่านการสอบสัมภาษณ์

เกณฑ์การคัดเลือกสำหรับ กลุ่มที่ 2 ดังนี้
1) ผู้เข้าศึกษาส่งหลักฐานประสบการณ์การทำงานและ Portfolio ต่างๆ ให้กับโครงการ
2) ผู้เข้าศึกษาต้องมีผลคะแนนภาษาอังกฤษ TU-GET TOEFL หรือ IELTS เพื่อใช้สมัครเข้าศึกษา
ทั้งนี้เกณฑ์คะแนนภาษาอังกฤษในการรับเข้าให้เป็นไปตามประกาศที่มหาวิทยาลัยกำหนด
โดยผลคะแนนต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่ประกาศผลทดสอบจนถึงวันที่สมัครเข้าศึกษา
3) ผ่านการสอบสัมภาษณ์


โครงสร้างหลักสูตร
             แผน 1 แบบวิชาการ (ศึกษารายวิชาและทำวิทยานิพนธ์)
                      1) วิชาเสริมพื้นฐาน 4 หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกิต)
                      2) วิชาบังคับ 30 หน่วยกิต
                      3) วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
                      จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 42 หน่วยกิต

             แผน 2 แบบวิชาชีพ (ไม่ทำวิทยานิพนธ์)

                     1) วิชาเสริมพื้นฐาน 4 หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกิต)
                     2) วิชาบังคับ 30 หน่วยกิต
                     3) วิชาเลือก 8 หน่วยกิต
                     4) การค้นคว้าอิสระ 4 หน่วยกิต
                     จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 42 หน่วยกิต

 

แสดงแผนการศึกษา (สำหรับนักศึกษา รหัส 67 เป็นต้นไป)

วิชาเสริมพื้นฐาน
นักศึกษาทุกคนต้องลงทะเบียนเรียนวิชาเสริมพื้นฐานและสอบให้ได้ระดับ P (ผ่าน) จำนวน 2 วิชา (โดยไม่นับหน่วยกิต) ก่อนศึกษาวิชาบังคับ ดังนี้


ธอ.500 หลักการในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์  3 หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกิต)
ธอ.501 หลักการพื้นฐานด้านการออกแบบสถาปัตยกรรมสำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์  1 หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกิต)

ปีการศึกษาที่ 1

แผน 1 แบบวิชาการ

 

แผน 2 แบบวิชาชีพ

 

ภาคเรียนที่  1

 

ภาคเรียนที่ 1

 

ธอ.611 การบัญชีเพื่อการบริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

ธอ.622 การบริหารโครงการก่อสร้างในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

ธอ.690 ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

3

3

3

ธอ.611 การบัญชีเพื่อการบริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

ธอ.622 การบริหารโครงการก่อสร้างในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

ธอ.690 ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

3

3

3

รวม

9

รวม

9

ภาคเรียนที่  2

ธอ.602 เศรษฐศาสตร์และการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

ธอ.612 กฎหมายและภาษีธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

ธอ.613 การบริหารการตลาดและการตลาดดิจิทัลสำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

ธอ.621 การวิเคราะห์การเงินและการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

 

3

2

3

3

ภาคเรียนที่  2

ธอ.602 เศรษฐศาสตร์และการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

ธอ.612 กฎหมายและภาษีธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

ธอ.613 การบริหารการตลาดและการตลาดดิจิทัลสำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

ธอ.621 การวิเคราะห์การเงินและการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

 

3

2

3

3

รวม

11

รวม

11

ภาคฤดูร้อน

ธอ.614 กลยุทธ์ในการตัดสินใจทางการเงินสำหรับการบริหารทรัพย์สิน

ธอ.735 การบริหารทรัพย์สิน

 

1


3

ภาคฤดูร้อน

ธอ.614 กลยุทธ์ในการตัดสินใจทางการเงินสำหรับการบริหารทรัพย์สิน

ธอ.735 การบริหารทรัพย์สิน

 

1


3

รวม

4

รวม

4

 

ปีการศึกษาที่ 2

แผน 1 แบบวิชาการ

 

แผน 2 แบบวิชาชีพ

 

ภาคเรียนที่ 1

ธอ.651 การประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์

ธอ.671 การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการและ
การจัดทำแผนธุรกิจ

ธอ.801 วิทยานิพนธ์

 

3

3

3

ภาคเรียนที่ 1

ธอ.651 การประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์

ธอ.671 การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการและ
การจัดทำแผนธุรกิจ


ธอ.XXX วิชาเลือก 1 วิชา

ธอ.700 การค้นคว้าอิสระ

 

3

3

2

1

รวม

9

รวม

9

ภาคเรียนที่ 2

ธอ.800 วิทยานิพนธ์

 

9

ภาคเรียนที่ 2

ธอ.700 การค้นคว้าอิสระ

ธอ.XXX วิชาเลือก 1 วิชา

ธอ.XXX วิชาเลือก 1 วิชา

ธอ.XXX วิชาเลือก 1 วิชา

สอบประมวลความรู้

 

3

2

2

2

รวม

9

รวม

9

รวมทั้งสิ้น

42

รวมทั้งสิ้น

42

การสอบประมวลความรู้ (แผน 2 แบบวิชาชีพ)
จัดสอบปีการศึกษาละ 3 ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษาที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์
ครั้งที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษาที่ 2 เดือนมีนาคม
ครั้งที่ 3  ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษาที่ 2 เดือนเมษายน

 

คำอธิบายรายวิชา

1) วิชาเสริมพื้นฐาน

ธอ.500 หลักการในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 3(3-0-9)
RB500 Principles of Real Estate Business
การศึกษาภาพรวมของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ทั้งปัจจัยภายในและภายนอกที่เกี่ยวเนื่องกับการดำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เช่น องค์กร พฤติกรรมผู้บริโภค ราคาที่ดิน การเงินการลงทุน สภาพเศรษฐกิจ รวมถึงลักษณะเฉพาะของโครงการอสังหาริมทรัพย์ประเภทต่าง ๆ ตลอดจน ความเข้าใจในหน้าที่และความสัมพันธ์ขององค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ รวมทั้งศึกษาถึงกิจกรรม รูปแบบและกระบวนการในการลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
To study overview of real estate business both internal and external factors such as consumer behavior, land prices, finance, investment, economic conditions and characteristic of each type of real estate project, as well as to understand functions and relationships among related organizations. Related activities, patterns and processes in real estate investment are also included in the course.

ธอ.501 หลักการพื้นฐานด้านการออกแบบสถาปัตยกรรมสำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 1(1-0-3)
RB501 Basic Principles of Architectural Design for Real Estate Business
ความรู้ ความเข้าใจในหลักการพื้นฐานในงานสถาปัตยกรรม ตั้งแต่ขั้นตอนการพัฒนาแนวคิดในการออกแบบจนมาสู่การก่อสร้างและบริหารจัดการอาคาร โดยเนื้อหาจะครอบคลุมถึงความสำคัญ เหตุผลและทางเลือกในการออกแบบ ซึ่งเชื่อมโยงต่อปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการออกแบบ เช่น สิ่งแวดล้อมโดยรอบ ต้นทุน/งบประมาณโครงการ ภาพลักษณ์ ความต้องการทางการตลาด ความได้เปรียบเชิงการแข่งขัน
กลยุทธ์ ฯลฯ เพื่อเป็นพื้นฐานที่สำคัญสำหรับการลงทุน พัฒนา บริหารจัดการและการศึกษาความเป็นไปได้ในการดำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
Knowledge and understanding of basic principles of architectural design from the development of the design concept to the construction and management of the building. The content covers the importance, rationale, and alternatives of design which are linked to factors influencing the design such as the surrounding environment, project cost/ budget, image, marketing demands, competitive advantages, strategies, etc., as an important basis for investment, development, management, and feasibility studies in real estate business.


2) วิชาบังคับ

ธอ.602 เศรษฐศาสตร์และการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 3(3-0-9)
RB602 Economics and Data Analytics for Competitive Analysis in Real Estate
ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์แขนงต่างๆ ทั้งเศรษฐศาสตร์จุลภาค เศรษฐศาสตร์มหภาค เศรษฐศาสตร์ที่ดิน เศรษฐศาสตร์เมือง ที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ตลอดจนศึกษาแนวคิด วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบต่างๆ ในรูปการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อการวิเคราะห์การแข่งขันในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
Various economics tools, including microeconomics, macroeconomics, land and urban economics, that related to real estate business analysis. Integrated with using data analytics tools, in forms of big data analysis, to analyze real estate business competitions.

ธอ.611 การบัญชีเพื่อการบริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 3(3-0-9)
RB611 Accounting for Real Estate Management
แนวคิดทางด้านการบัญชี เพื่อใช้ในการตัดสินใจของผู้บริหารและผู้ลงทุน โดยเน้นให้ผู้บริหารสามารถอ่านงบการเงินได้อย่างเข้าใจ สามารถวิเคราะห์ อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญๆเพื่อนำไปใช้ในการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับต้นทุนเพื่อใช้ในการวางแผนกำไร การจัดทำงบประมาณการเงิน รวมทั้งศึกษาถึงเทคนิคทางการเงินในการวิเคราะห์โครงการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
Accounting concepts using in decision-making process; emphasize on how to understand and apply financial statements. Analyze important financial ratios in order to apply with real estate management. Study cost concepts using in profit planning, financial budget and financial techniques in real estate investment analysis issues is also included.

ธอ.612 กฎหมายและภาษีธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 3(3-0-9)
RB612 Real Estate Law and Taxes
แนวคิด หลักกฎหมาย และภาษี การตีความ และการใช้กฎหมาย สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ รวมทั้งศึกษาข้อบังคับ และกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ การวิเคราะห์ผลกระทบของกฎหมายและภาษีที่มีต่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
To study legal, tax principles and its interpretations in order to be able to apply into real estate business; students will also learn how to analyze the affects that legal and tax rules and regulations impact on real estate business.

ธอ.613 การบริหารการตลาดและการตลาดดิจิทัล สำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 3 (3-0-9)
RB613 Marketing Management and Digital Marketing for Real Estate Business
ภาพรวม การบริหารการตลาด การวิเคราะห์ทางการตลาด กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด และการตลาดแบบดิจิทัล เพื่อนำมาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาแผนการตลาด สำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ทั้งประเภทที่อยู่อาศัย และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์
Overview, Marketing Management, Marketing Analysis, Marketing Mix Strategies, and Digital Marketing. These can be used as guidelines for developing a marketing plan for both residential and commercial real estate businesses.

ธอ.614 กลยุทธ์ในการตัดสินใจทางการเงินสำหรับการบริหารทรัพย์สิน 1(1-0-3)
RB614 Financial Decision Strategy for Property Management
การวิเคราะห์ทางการเงินในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อการตัดสินใจ วางแผนและสร้างหรือปรับกลยุทธ์สำหรับการบริหารจัดการทรัพย์สินโดยเฉพาะการบริหารจัดการเมื่อเปิดโครงการระยะนึงแล้วและมีการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลก ประเทศ จังหวัด อุปสงค์ พฤติกรรมผู้บริโภค และ อุปทานพร้อมทั้งห่วงโซ่อุปทาน
Using financial tools to make decisions, plan and/or create new strategies for property management especially when operated at a certain point and non-anticipated changes occur whether at global, domestic, provincial level or of demand, lifestyle, supplies including supply chains.

ธอ.621 การวิเคราะห์การเงินและการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 3(3-0-9)
RB621 Real Estate Finance and Investment Analysis
การวางแผน นโยบาย การควบคุม การประเมินผล การลงทุน และการบริหารการเงินในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ภายใต้สภาวะแวดล้อมที่แตกต่างกัน การใช้เทคนิคทางด้านการเงิน ในการวิเคราะห์การลงทุน การหาแหล่งเงินทุน การใช้ไปของเงินทุน โดยคำนึงถึงความเสี่ยงต่างๆ ที่มีอยู่ในตลาดการเงินและตลาดทุน รวมทั้งศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และเครื่องมือทางการเงินใหม่ๆ
Finance and investment analysis are concerned with evaluation of investment and management of real estate under different situations and circumstances. The financing techniques in analyzing investment and project funding will be emphasized while concentrating on risk in the financial and capital markets. Students will also be learning factors that affect the real estate business.

ธอ.622 การบริหารโครงการก่อสร้างในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 3(3-0-9)
RB622 Real Estate Construction Project Management
แนวคิดที่เกี่ยวกับการบริหารโครงการการอ่านแบบพิมพ์เขียว กิจกรรมในการก่อสร้าง การลำดับรายการก่อสร้าง (Scheduling) การประมาณต้นทุนโครงการ การขออนุญาตก่อสร้าง เทคนิคแนวคิดในการจัดการต้นทุน (Cost Management) การศึกษาถึงการออกแบบก่อสร้างหรือปัจจัยเกี่ยวข้องที่จะมีผลกระทบต่อต้นทุนโครงการและเทคโนโลยีการก่อสร้าง ตลอดจนการศึกษาถึงกรณีศึกษาที่เกี่ยวกับการจัดการต้นทุนอสังหาริมทรัพย์ทั้งต้นทุนทางตรง (direct cost/ hard cost) และต้นทุนทางอ้อม (in direct cost/ soft cost) โดยให้ความสำคัญในเรื่องคุณภาพ เวลาและทรัพยากร
Concepts related to project management, understanding of activity in construction, the sequence of construction (Scheduling), the estimated cost of the project, building permits, the study of construction technology and related factors that will impact on project costs and feasibility study. Cost Management and techniques are also of concern in the idea of how to deal construction project management against time cost and quality.

ธอ.651 การประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ 3(3-0-9)
RB651 Real Estate Valuation
ทฤษฎีและหลักของมูลค่า รวมทั้งขั้นตอน กระบวนการ วิธีการประเมินราคา และปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ วิเคราะห์ความเหมาะสมของการได้มาซึ่งราคาอสังหาริมทรัพย์ การเขียนรายงานประเมินราคา เพื่อใช้ในวัตถุประสงค์ต่างๆ ภายใต้สภาวะแวดล้อมที่แตกต่างกันทางด้านเศรษฐกิจ การวิเคราะห์ปัญหา การควบคุมและแนวทางแก้ไขในการประเมินราคา
The basic principles, processes and various factors of property valuation which affects the value of the property. Introduce the basic concepts and methods of valuation. Case studies and valuation reports will be assigned for group work.

ธอ.671 การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการและการจัดทำแผนธุรกิจ 3(3-0-9)
RB671 Feasibility Study and Business Plan
การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการอสังหาริมทรัพย์ และการจัดทำแผนธุรกิจ เพื่อให้ดำเนินธุรกิจอย่างมีแบบแผนและประสบความสำเร็จ โดยเน้นการศึกษาความเป็นไปได้ในด้านกฎหมาย การตลาด การผลิต การเงิน ผลกระทบของอุปสงค์อุปทาน รวมถึงการจัดทำแผนธุรกิจเพื่อเตรียมพร้อมในการดำเนินงาน เป็นแนวทางในการทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในอนาคต ซึ่งจะมีการศึกษาในเรื่องของโมเดลทางธุรกิจ การวิจัยตลาด การสร้างความเข้าใจในกลยุทธ์ทางธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
This course provides students how to do the project feasibility study and to implement the business plan. The study of the project feasibility will emphasize on the parts of legal, marketing, production, operation and finance. Then how to write the effective business plan will be learned. It is a guideline for doing the business in the future. This course also teaches more in business model, market research and business strategic planning.

ธอ.690 ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 3(3-0-9)
RB690 Research Methodology for Real Estate Business
ภาพรวมของกระบวนการวิจัย ได้แก่ การระบุปัญหาการวิจัย แนวทางและระเบียบวิธีวิจัย หลักการออกแบบการวิจัย การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ อภิปรายผลในแง่ของการจัดการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ การนำเสนอรายงานการวิจัย และหลักปฏิบัติของจริยธรรม
Overview of research process including the identification of research problem, research approaches and methodologies, principles of research design, data gathering, analyzing, discussing the results in terms of real estate business management, presenting research reports, and the pragmatics of ethics.

ธอ.735 การบริหารทรัพย์สิน 3(3-0-9)
RB735 Property Management
หลักการ แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพย์สิน หน้าที่ของผู้จัดการทรัพย์สิน การกำหนดแผนบริหารทรัพย์สินที่มีประสิทธิภาพ การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อแผนบริหารทรัพย์สิน วิเคราะห์ตลาด และลักษณะทางกายภาพของทรัพย์สิน การบริหารความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าของ ตัวแทนขาย และผู้เช่า เอกสารสัญญาและการจัดการสัญญาเช่า การบริหารอาคารเขียว และการบริหารทรัพยากรกายภาพอาคาร
Principles, concepts, and theories related to property management. Defining the effective property management plan. Analysis of factors that affect management plan: Market, and the physical conditions of the property. Managing the relationship between owners (landlords), agents, tenants. Contract documents and lease management. Green building management and facilities management.


3) วิชาเลือก

ธอ.726 สัมมนาเกี่ยวกับธุรกิจและนวัตกรรมทางด้านอสังหาริมทรัพย์ 2(2-0-6)
RB726 Seminar in Innovative Design Thinking for Real Estate Business
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านวิชาต่างๆ ในหลักสูตรมาแล้วไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
สัมมนาเหตุการณ์ หัวข้อ และกรณีต่างๆ ที่เกิดขึ้นหรือมีการวางแผนที่จะเกิดขึ้นในอนาคตโดยการสัมมนาและวิเคราะห์ถึงรากปัญหาให้เป็นและสัมมนาโดยการวิเคราะห์แบบการคิดนอกกรอบและการใช้นวัตกรรมทางความคิดเพื่อ แก้ไข ป้องกัน และวางแผนแบบสร้างสรรค์แบบองค์รวม ทั้งเหตุการณ์ในเชิงธุรกิจ เชิงนโยบายภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
Pre requisite: Passed the real estate subjects no less than 15 credits
Seminar on events, topics, issue and case studies. Use root cause problem identification techniques in solving problems and use innovative thinking in designing preventive plans and/or plan for future projects creatively on a holistic level. This includes events and issues on both business level as well as government policies that affects business.

ธอ.737 ตัวแทนและนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ 2(2-0-6)
RB737 Real Estate Agent and Brokerage
ข้อบังคับ กฎเกณฑ์ จรรยาบรรณทางวิชาชีพ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเป็นตัวแทนและนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยและเทคนิคต่าง ๆ ในการเป็นตัวแทนและนายหน้าอสังหาริมทรัพย์
All the laws, regulations and ethics in operating as a property agent and broker; students will also learn the right and effective techniques and procedures in selling and leasing properties.

ธอ.738 การบริหารทรัพน์สินขั้นสูง (2-0-6)
RB738 Advanced Property Management
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ธอ.735 การบริหารทรัพย์สิน
ขอบเขตและหน้าที่ความรับผิดชอบในการบริหารโครงการ ปัจจัยที่มีผลต่อการเพิ่มมูลค่าของทรัพย์สินโดยรวม รวมทั้งภาระผูกพันที่อาจเกิดขึ้นในการบริหารชุมชนที่อยู่อาศัยทรัพย์สินเพื่อการ
พาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม ซึ่งประกอบด้วย การเลือกส่วนประสมของผู้เช่าหรือผู้อยู่อาศัย ผลของสัญญาแต่ละประเภท กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการบริหารทรัพย์สิน การบริหารความเสี่ยง รวมทั้งการดูแลรักษาระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ เช่น ระบบน้ำดีและระบบน้ำเสีย ระบบไฟฟ้า ระบบการสื่อสาร ระบบอัคคีภัย ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและประหยัดต้นทุน
Prerequisite: Have earned credits of RB735 Property Management
This is an advanced subject that concentrates on how to manage property itself and the portfolio. Frameworks, responsibilities and factors that will affect the value of a property will be discussed. How to find and screen tenants, aspects and suitability of each different kind of contracts, risk management, vacancy and occupancy management as well as the right procedure and cost effectiveness in handling building maintenance.

ธอ.739 การบริหารงานนิติบุคคล และการบริหารทรัพยากรอาคาร (2-0-6)
RB739 Juristic Person Management and Facility Management
แนวคิดในการจัดการงานนิติบุคคล ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับนิติบุคคล เช่น อาคารชุด และหมู่บ้านจัดสรร การจัดตั้งคณะกรรมการนิติบุคคล การวางผังการบริหารงานนิติบุคคล ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับงานนิติบุคคล การบริหารจัดการทางการเงิน รวมทั้งแนวทางการระงับข้อพิพาทต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการบริหารงานนิติบุคคลของกรณีต่างๆ ผ่านทางกรณีศึกษา วิชานี้ยังรวมถึงการศึกษาการบริหารทรัพยากรอาคาร ที่เน้นทางด้านเทคนิคการวางแผนสำหรับการตรวจสอบและการบำรุงรักษาอาคาร และสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารเพื่อให้คงสภาพพร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Concepts of the fundamental of juristic person management and its law concerned such as building and housing regulation. The fundamental of juristic person management consists of the set up of juristic committee, juristic person management plan, and information technology for juristic person management, financial management and the case study of dispute among juristic person management. This subject studies the facility management which emphasizes on the planning of building and facilities, audit and maintenance for maintaining the good condition and can be used efficiently.

ธอ.756 การประเมินราคาทรัพย์สินขั้นสูง 2(2-0-6)
RB756 Advanced Real Estate Valuation
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ธอ.651 การประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์
หลัก วิธีการ กระบวนการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ การประยุกต์ใช้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้แต่ละชนิด เช่น ที่อยู่อาศัย พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม
แนวความคิด การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อราคาอสังหาริมทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้ทั้งในไทยและต่างประเทศ ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขเพื่อให้ได้มาตรฐานสากล โดยการทำกรณีศึกษา และการประเมินราคา
Prerequisite: Have earned credits of RB651 Real Estate Valuation
The principles and processes in valuing different types of properties. Income producing properties will be emphasized such as office buildings, retails shops, hotels and gradually stepping into a more complex real estate. Students will also learn the right and effective way to collect data, analyze, use the right tools and to conduct proper conclusions. Problems and solutions on international and domestic domains will be discussed in class.

ธอ.757 การประเมินราคาทรัพย์สินตามกฎหมาย 2(2-0-6)
RB757 Statutory Valuation
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ธอ.651 การประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์
ทฤษฎีและหลักการประเมินราคาทรัพย์สินตามที่กฎหมายกำหนด เช่น ประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 105 การประเมินทุนทรัพย์เพื่อจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดหาที่ดินเพื่อกิจการขนส่งมวลชน ร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ร่างพระราชบัญญัติประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ร่างพระราชบัญญัติควบคุมวิชาชีพประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าดวยการพัสดุ เทคนิคการประเมินราคาและประยุกต์ใช้ในประเทศไทย
Prerequisite: Have earned credits of RB651 Real Estate Valuation
Valuation concepts as required by law is conducted in the course, such as the land code, section 105, registration of rights and juristic acts, the expropriation act, the law of the land development, act on the provision of land for public transportation, act on land and building tax, act on property valuation. Various valuation techniques and applications and case studies in Thailand will be explained.

ธอ.758 การวิเคราะห์มูลค่าธุรกิจ-1 2(2-0-6)
RB758 Business Valuation-I
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ธอ.621 การวิเคราะห์การเงินและการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
ทฤษฎี หลักการและวิธีการประเมินมูลค่าของธุรกิจที่ประกอบด้วยธุรกิจประเภทเดียวหรือหลายประเภท ปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อมูลค่าธุรกิจ การวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน และความเหมาะสมของมูลค่าธุรกิจ การประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่มีตัวตนและไม่มีตัวตนของธุรกิจภายใต้สภาวะแวดล้อมต่าง ๆ ทางเศรษฐกิจ ปัญหาในการประเมินราคาธุรกิจ
Prerequisite: Have earned credits of RB621 Real Estate Finance and Investment Analysis
The principles and process of valuing various types of businesses; study factors that affect business values, how to detect relevant financial data and analyze it as well as learn how to value property and business goodwill. Problems and solutions regarding this topic will also be discussed.

ธอ.759 การวิเคราะห์มูลค่าธุรกิจ-2 2(2-0-6)
RB759 Business Valuation-II
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ วิชา ธอ.758 การวิเคราะห์มูลค่าทางธุรกิจ 1
ใช้ความรู้และทักษะในเชิงการวิเคราะห์จากวิชา ธอ 758 วิเคราะห์และวางแผนการเพิ่มมูลค่าธุรกิจโดยปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ภายในธุรกิจนั้น ๆ เองและหรืออาจจะโดยการซื้อหรือควบรวมกิจการ
Prerequisite: Have earned credits of RB758 Business Valuation-I
Apply knowledge and analytical skills from RB 758 and create a strategic plan in increasing business value either via internal strategic changes and/or via merger and acquisitions.

ธอ.777 การพัฒนาทรัพย์สินเพื่อการอยู่อาศัย 2(2-0-6)
RB777 Residential Property Development
การวางแผน กระบวนการพัฒนาและกลยุทธ์ โครงการที่อยู่อาศัย ตั้งแต่ การออกแบบ การวางผังโครงการ การก่อสร้าง การตลาด การเงิน การบริหารโครงการ รวมถึงการวิเคราะห์ ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาที่อยู่อาศัย เช่น เศรษฐกิจ ประชากร คมนาคม สาธารณูปโภค
Provides an overview, process and strategies of housing development: design, construction, marketing, finance, project management. Students will also learn how to analyze the factors that affect the housing development; economy, demography, infrastructures.

ธอ.778 การวิเคราะห์การลงทุนอสังหาริมทรัพย์ระหว่างประเทศ 2(2-0-6)
RB778 International Real Estate Investment Analysis
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ธอ.621 วิเคราะห์การเงินและการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
วิเคราะห์ผลกระทบทางด้านอัตราแลกเปลี่ยน กฎหมาย ภาษี เครื่องมือทางการเงิน การตลาด และเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ที่มีผลต่อนโยบายและการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ระหว่างประเทศ
Prerequisite: Have earned credits of RB621 Finance and Investment Analysis in Real Estate
The international law, regulations, tax, exchange rates, economic factors, financial and marketing tools that impact on strategies and investment plan will be discussed. This subject is an advanced subject that will guide students in seeing property investment as an international level.

ธอ.779 การพัฒนาทรัพย์สินเพื่อการพาณิชยกรรม 2(2-0-6)
RB779 Commercial Property Development
กระบวนการพัฒนาและกลยุทธ์ โครงการพาณิชยกรรม และ อุตสาหกรรม รวมถึงการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เช่น เศรษฐกิจ ประชากร การออกแบบ การวางผังโครงการ การก่อสร้าง สาธารณูปโภค การตลาด การเงิน การบริหารโครงการ และวิเคราะห์กลยุทธ์ในการลงทุน รวมถึงการปรับปรุงและปรับเปลี่ยนประเภทการใช้งานให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ต่าง ๆ การวางแผนตั้งแต่เริ่มพัฒนาโครงการจนโครงการก่อสร้างเสร็จเปิดใช้งานได้
Learn the procedures and strategies on commercial and industrial properties. Students will also learn how to analyze the factors that affect the property development; economy, demography, design, construction, infrastructures, marketing, finance, project management. Appropriate planning techniques are also included in the subject.

ธอ.796 เทคโนโลยีกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 2(2-0-6)
RB796 Technology and Real Estate Business
ความเข้าใจถึงองค์ประกอบด้านต่าง ๆ ของเทคโนโลยี เช่น บทบาทและความสำคัญของเทคโนโลยีที่มีต่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ประเภทของเทคโนโลยี เทคนิค วิธีการในการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ได้อย่างประสบความสำเร็จ ฯลฯ โดยจะอธิบายถึงเทคโนโลยีต่าง ๆ ในเชิงกลยุทธ์ที่จะสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันให้กับองค์กร เช่น ระบบปฏิบัติการเพื่อการออกแบบ ก่อสร้างและบริหารจัดการอาคาร ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจน ระบบที่ช่วยในการตัดสินใจของผู้บริหาร
An understanding of various elements of technology such as the role and importance of technology in real estate business, types, techniques, and methods for successfully applying technology. Various technologies will be explained in terms of strategies that can create competitive advantages for organizations such as operating systems for design, construction, and building management, Geographic Information Systems (GIS), e-commerce systems, as well as systems that help in the decision-making of the executive management.

ธอ.797 การกำกับกิจการที่ดีในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 2(2-0-6)
RB797 Good Governance in Real Estate Business
หน้าที่ บทบาท และความรับผิดชอบและวิเคราะห์ผลลัพธ์ของผู้ที่เกี่ยวข้องในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในเชิงความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในสังคม เช่น รัฐบาล ลูกค้า และองค์กรสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ตลอดจนนโยบายของรัฐบาลและความต้องการของสังคมที่มีต่อการประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งรวมถึงทุกภาคธุรกิจของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ไม่ว่าจะเป็นภาคที่อยู่อาศัย หรือภาคพาณิชย์เช่น อาคารสำนักงาน โรงแรม ศูนย์การค้า ฯลฯ และทุกสายงานของภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เช่น การประเมินมูลค่า การพัฒนาโครงการ การบริหารโครงการ เป็นต้น ซึ่งจะต้องรวมถึงบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องมีต่อลูกค้าและสังคม ภาครัฐที่เกี่ยวข้องมีต่อสังคมโดยรวม และมีต่อเป้าหมายในการสร้างความยั่งยืนของธุรกิจด้วยการให้ความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากองค์กร โดยมุ่งเน้นในการสร้างระบบการจัดการและดูแลกิจการที่ดีให้มีความโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้
Understand Role and responsibilities involved in real estate business relationships with all stakeholders. This subject includes all sectors of real estate business; residential, commercial such as office buildings, hotels, shopping centers, etc., and all of career paths such as real estate valuation, development, project management, etc. The core purpose of the subject is to create sustainable business practice that ensures fairness to all stakeholders; emphasize on transparent, fairness and accountability.

ธอ.798 การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อย่างยั่งยืน 2(2-0-6)
RB798 Sustainable Real Estate Development
การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาเมือง เมืองที่ถูกขยายจากการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่ไม่เข้าใจในแนวทางการสร้างเมืองที่ถูกต้องและยั่งยืน ส่งผลอย่างมากต่อปัญหาสังคม เช่น ปัญหาการเดินทาง, ปัญหาสิ่งแวดล้อม และปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคมเมือง เป็นต้น วิชานี้จะช่วยให้นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ได้เข้าใจในแนวทางการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ช่วยสนับสนุนการพัฒนาเมืองอย่างถูกต้องและยั่งยืนตามนโยบายของภาครัฐในปัจจุบัน นั่นคือ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (2560-2579) ซึ่งจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยภายในเมืองได้มากกว่าที่เป็นอยู่ วิชานี้มุ่งเน้นให้ความเข้าใจในแนวทาง ทฤษฎี กรณีศึกษา สำหรับการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์อย่างยั่งยืน การใช้ประโยชน์ในพื้นที่ให้เหมาะสมและหลากหลาย แนวทางการร่วมลงทุนกับภาครัฐ ที่ช่วยส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาเมืองอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น แนวทางการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่ง หรือ ทีโอดี (Transit-Oriented Development: TOD), แนวการพัฒนาอาคารอัจฉริยะ (Smart building) ในเมืองอัจฉริยะ (Smart City), การพัฒนาเมือง/ย่านนวัตกรรม (Innovation town/district), แนวทางการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อยในเมือง (Affordable housing), การพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยเพื่อรองรับสังคมสูงวัย (Residences for aging society) เป็นต้น
Real estate development is one part of urban development. Urban areas developed by any real estate investors without proper knowledge on sustainable urban development would critically cause social problems, particularly travels, environments and social inequality. This course 's objective is to provide an understanding of the real estate concept which support the sustainable urban development as mentioned in the latest version of Thailand's National Economic and Social Development Plan and the 20-Year National Strategy (2017-2036). Both were created to improve the life quality of residents in the cities. Besides, this course focuses on an understanding of the concepts, theories and case studies about the sustainable real estate development, suitable and mixed land uses, joint investment model with the governmental sector which support sustainable urban development such as the transit-oriented development (TOD), Smart Building Development in the Smart City, Innovation District/Town, Affordable housing and Residences for aging society, for example.


4) วิทยานิพนธ์

ธอ.800 วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
RB800 Thesis
การสร้างโครงการวิจัยและการดำเนินการวิจัยอันก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ในสาขาวิชาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และนำเสนอวิทยานิพนธ์ โดยให้ความสำคัญกับความสามารถในการกำหนดปัญหาที่มาจากการประยุกต์ใช้การทบทวนวรรณกรรม การหาคำตอบด้วยการใช้ข้อมูลทางสถิติและการแนะนำที่เหมาะสม การเขียนรายงานวิจัยเพื่อเผยแพร่ รวมถึงมีจริยธรรมในการทำวิจัยและจริยธรรมในการเผยแพร่ผลงาน
Creating research project in aim to generate new knowledge in real estate business with subtle process is primary concerned. Ability to address the problem by rigorous literature reviews and to find solution by using statistical data with suitable recommendation is needed. Writing and presenting thesis for publication with strong ethical practice.


5) การค้นคว้าอิสระ

ธอ.700 การค้นคว้าอิสระ 4 หน่วยกิต
RB700 Independent Study
ค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้เฉพาะเรื่องทางด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ด้วยตนเองภายใต้คำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการ
Research and creating the knowledge specialized in real estate business under the guidance of the advisor and committee.