บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน) เปิดรับ ตำแหน่ง Business Development

บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน) เปิดรับ ตำแหน่ง Business Development

Monday, 24 July 2023 Written by Super User

บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่ง:  Business Development

วุฒิ ป.ตรี สถาปัตยกรรมศาสตร์ / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

รายละเอียดงาน

1.ศึกษาศักยภาพของที่ดิน พร้อมที่วิเคราะห์ทำเลที่ตั้ง ในแง่ของผังเมือง กฎหมายการก่อสร้างอาคาร วางผังโครงการ แนวราบ, แนวสูงเบื้องต้นและจัดทำ P&L ประมาณการงบประมาณของโครงการ
2.ศึกษาความเป็นไปได้ทางการตลาด กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย วิเคราะห์คู่แข่ง ช่องวางทางตลาด และรูปแบบของโครงการ
3.ร่วมพัฒนาโครงการ กับฝ่ายต่างๆ เช่น ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ ฝ่ายการตลาด เพื่อกำหนดรูปแบบโครงการ
4.นำเสนอโครงการและประสานงานข้อมูล เพื่อให้เกิดความร่วมมือกับ สถาบันการเงิน คู่ค้าต่างๆ และ JV Partner
5.ศึกษาโอกาสทางธุรกิจ และแนวทางการพัฒนาธุรกิจ - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
6.แสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ และศึกษารายละเอียดโครงการการลงทุนในธุรกิจต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
7. รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล ศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุน และผลตอบแทนในโครงการต่างๆ เพื่อนำเสนอทางเลือกที่เหมาะสมให้กับผู้บังคับบัญชา
8. จัดทำแผนธุรกิจ และนำเสนอรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการที่รับมอบหมาย

ส่ง resume ได้ที่ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. cc: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.