Program Director

Program Director

ผู้อำนวยการโครงการ (Program Director)
 

AJ.NITI

     รองศาสตราจารย์ ดร.นิติ  รัตนปรีชาเวช
     ผู้อำนวยการโครงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

     Associate Prof. Dr.Niti Rattanaprichavej
     Dircector


     คุณวุฒิ

          รัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต, สาขาการจัดการภาครัฐและเอกชน
          คณะรัฐประศาสนศาสตร์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)


           สถาปัตยกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต, สาขาการบริหารจัดการงานสถาปัตยกรรม
           คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์