บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) เปิดรับตำแหน่ง Marketing 1 อัตรา

บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) เปิดรับตำแหน่ง Marketing 1 อัตรา

Thursday, 02 February 2017 Written by Super User

บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) เปิดรับตำแหน่ง Marketing 1 อัตรา

PF

บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์สรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพเข้าร่วมงาน เพื่อรองรับการขยายตัวและการพัฒนาของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

เปิดรับตำแหน่ง ตำแหน่ง Marketing 1 อัตรา

หน้าที่รับผิดชอบ
วิเคราะห์คู่แข่งโครงการ จัดทำแผนการตลาด คิด campaign พร้อมนำเสนอแผนงาน

คุณสมบัติ
1. ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีหรือโท สาขาบริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ทางด้านการพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
4. มีความรับผิดชอบ บุคลิกภาพดี ภาษาอังกฤษดี
5. มีทักษะในเชิงวิเคราะห์ มีไหวพริบ มีความคิดสร้างสรรค์
6. มีความคล่องแคล่ว สามารถในการติดต่อสื่อสาร และประสานงานได้เป็นอย่างดี

หากท่านมีความสนใจเข้าร่วมงานกับทางบริษัทฯ สามารถส่งประวัติมาได้ที่ คุณศิญาณ์ เตียวัฒนานนท์ Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.