Overview

Overview

Overview

Thursday, 21 June 2012 Written by Super User

ปริญญาโท


ปรัชญาของหลักสูตร

สร้างผู้นำทางด้านธุรกิจสังหาริมทรัพย์ที่มีความรอบรู้ ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อย่างแท้จริง พร้อมทั้งพัฒนาเครือข่ายมืออาชีพด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ที่มีคุณธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1) เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถทางด้านอสังหาริมทรัพย์ การประเมินราคาทรัพย์สิน การบริหารทรัพย์สินและบริหารโครงการ การพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ทั้งด้านวิชาการและการประยุกต์ใช้กับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
2) เพื่อพัฒนาบุคลากร และสร้างผู้เชี่ยวชาญด้านอสังหาริมทรัพย์
3) เพื่อพัฒนาวิชาชีพทางด้านอสังหาริมทรัพย์ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
4) เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม

 

ความรู้ที่ได้รับ

         หลักสูตรของโครงการฯ ออกแบบเพื่อที่จะปูพื้นฐานความรู้, ความเข้าใจเบื้องต้นที่มีความจำเป็นต่อการปฎิบัติงานในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เช่น

  • หลักการบริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
  • เศรษฐศาสตร์ที่ดินและการพัฒนาเมือง
  • การวิเคราะห์สถิติสำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
  • การวิเคราะห์การเงินการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น

วิชาเหล่านี้จะมีความคล้ายกับวิชาของ Master of Business Administration (MBA) หากแต่ว่าจะเจาะลึก และเฉพาะเจาะจงสำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ครั้นพอได้รับความรู้ขั้นพื้นฐาน นักศึกษาสามารถที่จะเลือกเรียนวิชาที่ตนอยากจะเน้น มีทั้งหมด 3 สายให้นักศึกษาได้เลือก ได้แก่

  • การบริหารและการจัดการ-ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
  • การประเมินราคาทรัพย์สิน
  • การลงทุนและการพัฒนา-ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

แต่ละสายวิชานี้นักศึกษาจะได้รับความรู้ที่เน้นและเจาะลึกลงไปในสายวิชานั้นๆ เช่น ในสายของการบริหาร และการจัดการ ท่านจะได้รับความรู้ในการจัดการไม่เพียงแต่อสังหาริมทรัพย์ทั่วๆ ไป แต่อสังหาริมทรัพย์สมัยใหม่ การเป็นตัวแทนหรือนายหน้า และการจัดการ และบริหารชั้นสูง

ส่วนการประเมินนักศึกษาจะได้รับความรู้ในการประเมินราคาทรัพย์สินขั้นสูง การประเมินเพื่อภาษี เพื่อการเวนคืน การประเมินมูลค่าธุรกิจ และสายสุดท้าย คือการลงทุน และการพัฒนา นักศึกษาจะได้รับความรู้ ในการพัฒนาที่อยู่อาศัย ไม่ว่าจะเป็นบ้านเดี่ยว Apartment หรือ Condominium การพัฒนาทรัพย์สินทางการพาณิชยกรรม และการวิเคราะห์การลงทุน อสังหาริมทรัพย์ระหว่างประเทศ

หลักสูตรได้ออกแบบให้มีการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบัติ โดยการเรียนภาคทฤษฎีเพื่อทำกรณีศึกษาต่างๆ โดยที่กรณีศึกษานี้จะปฏิบัติทั้งจากการเรียนในห้องเรียน และจากนอกสถานที่

นอกจากนี้ทางโครงการฯ ยังได้คำนึงถึงความสำคัญของเทคโนโลยีและวิทยาการใหม่ๆ ที่มีต่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จึงได้แทรกไว้ในแต่ละวิชา และเปิดวิชาการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อีก 1 วิชาเลือก


ความร่วมมือกับสถาบันอื่น

          เป็นหลักสูตรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรจาก The Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) ซึ่งเป็นองค์กรที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายทั่วโลก
          จากการที่ได้รับการรับรองหลักสูตรนี้ ทำให้โครงการฯ สามารถส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีโอกาสในการไปดูงานหรือฝึกงานทั้งในประเทศและต่างประเทศได้มากขึ้น
          นอกจากนี้ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ยังเป็นสมาชิกของ Partnership in International Management (PIM) โดยมีสถาบันการศึกษาชั้นนำทั่วโลกเป็นสมาชิกในการให้ความร่วมมือทางวิชาการ การแลกเปลี่ยนคณาจารย์ การแลกเปลี่ยนนักศึกษา และ การศึกษาวิจัยร่วมกัน และยังมีความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันอุดมศึกษาและองค์กรต่างประเทศหลายแห่ง ซึ่งทำให้นักศึกษาสามารถที่จะเข้าร่วมโครงการ Exchange Program โดยสามารถไปศึกษาในมหาวิทยาลัยต่างๆ ได้เป็นเวลา 1 ภาคการศึกษาอีกด้วย

 

อาชีพของสายงาน

        ผู้ที่จบหลักสูตรสามารถที่จะใช้ความรู้ความสามารถในการทำงานทางด้านการ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ การบริหาร และการจัดการอสังหาริมทรัพย์ และการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ อาชีพของสายงานสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ภาคหลักๆ ดังนี้

ภาครัฐ

   • กรมที่ดิน
   • สำนักงานกลางประเมินราคาทรัพย์สิน
   • สำนักงานว่าการกรุงเทพมหานคร
   • ธนาคารแห่งประเทศไทย
   • ธนาคารอาคารสงเคราะห์
   • กรมทางหลวง
   • ฯลฯ

ภาครัฐวิสาหกิจ

   • การไฟฟ้า
   • การประปา
   • การรถไฟ
   • ฯลฯ

ภาคเอกชน

   • บริษัทพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ต่างๆ
   • บริษัทประเมินต่างๆ
   • บริษัทบริหารและจัดการอสังหาริมทรัพย์ต่างๆ
   • สถาบันการเงิน/ธนาคารต่างๆ ในฝ่ายสินเชื่อ ฝ่ายประเมิน หรือฝ่ายวิจัย
   • บริษัทวิจัยต่างๆ
   • บรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน
   • องค์การเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน
   • คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
   • บริษัทที่ปรึกษาต่างๆ
   • ฯลฯ

 

คุณสมบัติผู้ที่จะศึกษา

         โครงการเปิดรับสมัครสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า ประสบการณ์ในการทำงานนั้นไม่มีความจำเป็น แต่ผู้ที่มีประสบการณ์จะสามารถเข้าใจหลักการเรียนการสอนได้ง่าย และเร็วกว่า ผู้สมัครควรมีระดับความรู้ และทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ ธุรกิจ และคณิตศาสตร์พอสมควร หากผู้สมัครที่มีทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์จะเป็นประโยชน์มาก

 

สถานที่จัดการเรียนการสอน
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ท่าพระจันทร์

 

อัตราค่าธรรมเนียมตลอดหลักสูตร (หลักสูตรฉบับ พ.ศ. 2567) ใช้กับนักศึกษา รหัส 67 เป็นต้นไป ...คลิกดูรายละเอียดค่าใช้จ่าย

อัตราค่าธรรมเนียมตลอดหลักสูตร (หลักสูตรฉบับ พ.ศ. 2562) ใช้กับนักศึกษา รหัส 62 - รหัส 66 ...คลิกดูรายละเอียดค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายในการเรียนทั้งหลักสูตร 2 ปี รวมเป็นเงิน 291,920 บาท* (ไม่รวมวิชาเสริมพื้นฐาน) 

* Subject to change without Notice
* ไม่รวมค่าศึกษาดูงานต่างประเทศ