Graduates Congratulations & Thank You Party (July 29, 2016)

Graduates Congratulations & Thank You Party (July 29, 2016)

Saturday, 30 July 2016 Written by Super User

งานเลี้ยงแสดงความยินดีและขอบคุณวิทยากร
วันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2559 เวลา 18.00 – 22.00 น.
ณ โรงแรม ปริ๊น พาเลซ โบ๊เบ๊

111111


โครงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดงานเลี้ยงเพื่อแสดงความยินดีให้กับมหาบัณฑิตโครงการปริญญาโทธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ รุ่นที่ 14 (MRE#14) และนักศึกษาปริญญาตรีสาขาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ รุ่นที่ 12 (BRE#12) ที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2558 และขอบคุณวิทยากร, ผู้ช่วยสอน, ศิษย์เก่า รวมถึงผู้มีอุปการะคุณของโครงการฯ ทุกท่านที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมของโครงการฯ อย่างดีมาโดยตลอด

<<ภาพบรรยากาศ>>