Open House MRE16

Open House MRE16

Tuesday, 24 November 2015 Written by Super User

โครงการ MRE จัดงาน Open House MRE รุ่นที่ 16 เพื่อแนะนำหลักสูตร

OpenhouseMRE16

โครงการปริญญาโทธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดงาน Open House MRE รุ่นที่ 16 เพื่อแนะนำหลักสูตรและวิธีการสมัครเข้าศึกษาต่อ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 2558 เวลา 13.00 -17.00 น. ณ ห้อง LOTUS SUITE 5-6 ชั้น 22 โรงแรม Centara Grand @ Central World ซึ่งได้รับความสนใจจนเต็มห้องสัมมนา ทั้งนี้ โครงการฯ ขอขอบคุณศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ที่มาช่วยตอบคำถามและให้คำแนะนำต่าง ๆ แก่ผู้สนใจที่มาเข้าฟัง

>>ภาพบรรยากาศ<<

13.30 - 13.45 น. ประธานเปิดงาน
โดย รองศาสตราจารย์เยาวมาลย์ เมธาภิรักษ์
ผู้อำนวยการโครงการฯ

13.45 - 14.30 น. แนะนำหลักสูตรโครงการปริญญาโทธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตตาภรณ์ ศรีบุญจิตต์
อาจารย์ประจำโครงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ คณะพาณิชย์ฯ
อดีตรองผู้อำนวยการโครงการฯ ฝ่ายวิชาการ


14.45 - 15.45 น. "การเรียน การงาน โอกาสและความก้าวหน้าในชีวิต"
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการเรียนไปสู่การงานของรุ่นพี่รุ่นใหญ่
 คุณสุทธิชัย ศรีรัตนวงศ์ MRE3
 คุณฐิติรัตน์ พัวไพบูลย์ MRE4
 คุณเกรียงไกร บัวจันทร์ MRE12
ดำเนินรายการโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิติ รัตนปรีชาเวช

15.45 - 16.45 น. "ฮอร์โมน วัยว้าวุ่น กับชีวิต นักศึกษา MRE รุ่นปัจจุบัน"
การเสวนาเกี่ยวกับชีวิตในวัยเรียน การปรับตัวและการเตรียมตัว ตลอดจนการทำตัวให้เป็น ส่วนหนึ่งของ RETU และลูกแม่โดม
 คุณอาธิปัตย์ ปานฉิม MRE14
 คุณทิพย์สุดา กลิ่นเทียน MRE14
 คุณญาณี เลิศนิมูลชัย MRE14
 คุณคมสิทธิ์ ตันติมูรธา MRE14
ดำเนินรายการโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิติ รัตนปรีชาเวช

17.00 น. ปิดการสัมมนา