โครงการ RE จัดการเสวนาเรื่อง การประเมินผลหลักสูตร MRE

โครงการ RE จัดการเสวนาเรื่อง การประเมินผลหลักสูตร MRE

Thursday, 07 May 2015 Written by Super User

โครงการ RE จัดการเสวนาเรื่อง การประเมินผลหลักสูตร MRE

2204 2

โครงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (RE) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดการเสวนาเรื่อง การประเมินผลหลักสูตร MRE เมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 เมษายน 2558 ณ โรงแรม Mercure Siam โดยโครงการขอขอบคุณผู้แทนนักศึกษาที่เข้าร่วมเสวนา ประกอบด้วย

- คุณปุณณ์รัตน์ เบี้ยวไม MRE #4
- คุณธรรมพร สมสุข MRE #5
- คุณภควัต ธนปุณยไพศาล MRE #8
- คุณวุฒิชัย จิตรจำนงค์ MRE #8
- คุณเอกรัฐ สันทนตานนท์ MRE #8
- คุณก่อพงศ์ ไทยน้อย MRE #10
- คุณจริญญา อินภู่ MRE #12
- คุณปิตินันท์ ควะชาติ MRE #12
- คุณเกรียงไกร บัวจันทร์ MRE #12
- คุณชนินทร์ รุ่งธนเกียรติ MRE #13

ภาพบรรยากาศ