โครงการฯ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.จิตตาภรณ์ ศรีบุญจิตต์

โครงการฯ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.จิตตาภรณ์ ศรีบุญจิตต์

Thursday, 19 March 2015 Written by Super User

โครงการฯ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.จิตตาภรณ์ ศรีบุญจิตต์

1567 1

1567 2


โครงการฯ ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตตาภรณ์ ศรีบุญจิตต์ อาจารย์ประจำภาควิชาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในโอกาสที่ได้เป็น Professional Member of The Royal Institution of Chartered Surveyors