ชี้แจงสอบประมวลความรู้ MRE 13

ชี้แจงสอบประมวลความรู้ MRE 13

Thursday, 22 January 2015 Written by Super User

ชี้แจงสอบประมวลความรู้ MRE 13
วันพุธที่ 21 มกราคม 2558
เวลา 18:00-21:00 น. ห้อง 307

10933776 953177761361457 6734788753410206849 n


โครงการปริญญาโทธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จัดกิจกรรมชี้แจงรายละเอียดการสอบประมวลความรู้ พร้อมข้อซักถาม
โดยคณาจารย์ ประกอบด้วย
1. รศ. เยาวมาลย์ เมธาภิรักษ์
2. รศ. ดร.สุพีชา พาณิชย์ปฐม
3. ผศ.จิตตาภรณ์ ศรีบุญจิตต์
4. ผศ. ดร.นิติ รัตนปรีชาเวช

ทั้งนี้ ได้เรียนเชิญศิษย์เก่ามาบอกเล่าประสบการณ์ในการสอบ ประกอบด้วย
1. คุณวัชรินทร์ รินธนาเลิศ MRE6
2. คุณก่อพงศ์ ไทยน้อย MRE10
3. คุณธนธัช ขำเดช MRE12
4. คุณศิยาพร ตัญญะวังรัตน์ MRE12
5. คุณอนุพันธ์ สุวาณิชย์กุล MRE12
6. คุณพีรวัส คุปติเลิศพงศ์ MRE12

<<ภาพบรรยากาศ>>