MRE #13 จัดงานสัมมนาทางวิชาการด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ หัวข้อเรื่อง 2015 ทิศทางอสังหาริมทรัพย์ไทย

MRE #13 จัดงานสัมมนาทางวิชาการด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ หัวข้อเรื่อง 2015 ทิศทางอสังหาริมทรัพย์ไทย

Thursday, 18 September 2014 Written by Super User

MRE #13 จัดงานสัมมนาทางวิชาการด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ หัวข้อเรื่อง 2015 ทิศทางอสังหาริมทรัพย์ไทย

2119 1 2119 2

นักศึกษาโครงการปริญญาโททางด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ รุ่นที่ 13 จัดงานสัมมนาทางวิชาการด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ หัวข้อเรื่อง 2015 ทิศทางอสังหาริมทรัพย์ไทย เมื่อวันเสาร์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2557 เวลา 13.00 น. - 17.00 น. ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร

สาระสำคัญของการจัดงาน
"2015 ทิศทางอสังหาริมทรัพย์ไทย"

เนื้อหาการสัมมนาจะเน้นไปที่นวัตกรรมทางความคิดการพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในอนาคต เช่น แนวทางเกี่ยวกับด้านการเงินการลงทุนพัฒนาโครงการ ด้านการตลาดภาคอสังหาฯ และด้านการบริหารโครงการ ที่ผู้ประกอบการต้องปรับตัวให้ทันต่อทิศทางการเปลี่ยนแปลงของประเทศ และความต้องการของตลาดทั้งในกรุงเทพมหานครและหัวเมืองสำคัญในจังหวัดต่างๆ อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากสภาวะเศรษฐกิจของไทยในปัจจุบัน ความไม่แน่นอนทางการเมืองและการเปลี่ยนแปลงนโยบายต่างๆของภาครัฐ รวมถึงการคาดการณ์แนวโน้มของตลาดอสังหาริมทรัพย์ไทยในอนาคต


วัตถุประสงค์ของงาน

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับฟังการสัมมนาได้ทราบถึงแผนกลยุทธ์ และการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ของบริษัทรายใหญ่ที่อยู่ในภาคอสังหาริมทรัพย์ด้านต่างๆ อันเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน เพื่อเป็นกรณีศึกษาแก่ผู้เข้าฟัง
2. ช่วยปลูกฝังทัศนคติที่ดีระหว่างภาคประชาชน ภาคเอกชน และภาครัฐ เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลต่อภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
3. เพื่อให้ผู้เข้ารับฟังการสัมมนาได้รับแนวทางในการบริหาร จัดการ และการปรับตัวของบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทต่างๆ ซึ่งมีผลมาจากสภาวะเศรษฐกิจของไทยในปัจจุบัน ความไม่แน่นอนทางการเมืองและการเปลี่ยนแปลงนโยบายต่างๆของภาครัฐ และนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาธุรกิจของตนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นไป
4. เพื่อให้ผู้เข้ารับฟังการสัมมนา ได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเชิงสร้างสรรค์เกี่ยวกับวงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ อันเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน เพื่อเป็นกรณีศึกษาแก่ผู้เข้าฟัง

วันและเวลา : วันเสาร์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2557 เวลา 13.00 น. - 17.00 น.
สถานที่ : ห้องวิภาวดีบอลรูม โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร

ผู้เข้าร่วม
ผู้เข้าฟังประกอบไปด้วย กลุ่มประชาชนทั่วไปที่สนใจเกี่ยวกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่ต้องการรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มของตลาดอสังหาริมทรัพย์ การเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการรายใหญ่ในกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ต่อการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบการพัฒนา และการขยายตัวของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยที่จะเกิดขึ้นในอนาคต รวมถึงนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในภาควิชาที่เกี่ยวข้อง พร้อมด้วยกลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพ เช่น วิศวกร และ สถาปนิก เป็นต้น
โดยมีจำนวนผู้เข้าร่วมฟังสัมมนาประมาณ 1,000 คน

กล่าวเปิดงานสัมมนาโดย รองศาสตราจารย์ เยาวมาลย์ เมธาภิรักษ์
ผู้อำนวยการโครงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สัมมนาในหัวข้อเรื่อง "2015 ทิศทางอสังหาริมทรัพย์ไทย" โดย

1. คุณสัมมา คีตสิน ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
ธนาคารอาคารสงเคราะห์

2. ดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
(มุมมองจากผู้ประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์กลุ่มพาณิชยกรรม)

3. คุณพิเชษฐ ศุภกิจจานุสันติ์ กรรมการบริหาร
บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
(มุมมองจากผู้ประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์กลุ่มที่พักอาศัย)

4. คุณก้องกิตติ์ ไทยทอง ผู้จัดการทรัพย์สิน
บริษัท ฟิโก้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
(มุมมองจากผู้ประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์กลุ่มโรงแรม)

ดำเนินรายการโดย รองศาสตราจารย์ วิทวัส รุ่งเรืองผล

ภาพบรรยากาศ