โครงการ MRE จัดงาน Open House MRE รุ่นที่ 14 เพื่อแนะนำหลักสูตร

โครงการ MRE จัดงาน Open House MRE รุ่นที่ 14 เพื่อแนะนำหลักสูตร

Friday, 22 November 2013 Written by Super User

โครงการ MRE จัดงาน Open House MRE รุ่นที่ 14 เพื่อแนะนำหลักสูตร

IMG 0927

โครงการปริญญาโทธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดงาน Open House MRE รุ่นที่ 14  เพื่อแนะนำหลักสูตรและวิธีการสมัครเข้าศึกษาต่อ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน 2556  เวลา 13.00 -17.00 น. ณ ห้อง LOTUS SUITE 7 ชั้น 22 โรงแรม Centara Grand @ Central World  ซึ่งได้รับความสนใจจนเต็มห้องสัมมนา ทั้งนี้ โครงการฯ ขอขอบคุณศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ที่มาช่วยตอบคำถามและให้คำแนะนำต่าง ๆ แก่ผู้สนใจที่มาเข้าฟัง

รายละเอียดของงาน มีดังนี้

13.30  -13.45 น.                   ประธานเปิดงาน โดย  รองศาสตราจารย์เยาวมาลย์  เมธาภิรักษ์ ผู้อำนวยการโครงการฯ

13.45—14.30 น.                  แนะนำหลักสูตรโครงการปริญญาโทธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตตาภรณ์  ศรีบุญจิตต์ รองผู้อำนวยการโครงการฯ ฝ่ายวิชาการ

14.30-14.45 น.                     Coffee Break

14.45-15.45 น.                     เสวนา "MRE เข้มแข็ง ก้าวหน้าอย่างมั่นคง"  โดย
คุณวุฒิชัย  จิตรจำนงค์ (MRE 8)  : ผู้รับเหมาก่อสร้างและนักพัฒนารายย่อย
คุณฉัตรเฉลิม นิพนธ์เจริญศรี   (MRE 5) : นักพัฒนาคอนโดและ Serviced Apartment
คุณธิดารัตน์  วงศ์เวชสวัสดิ์  (MRE 10)  : สถาปนิก
คุณเบญญดา  สินเจริญมั่น  (MRE 11)  : สถาปนิก
ดำเนินรายการโดย คุณภควัต  ธนปุณยไพศาล

15.45- 16.45 น.                   
คุณจักรพันธ์  ภวัคะรัตน์  (MRE 10) :  Jones Lang Lasalle
คุณเจษฎา  โชคภิรมย์ย์วงศา (MRE 10)  : Jewelry มาพัฒนาหมู่บ้าน
คุณก่อพงศ์ ไทยน้อย (MRE 10)  : สถาปนิก และนักวางผัง
คุณเขมิกา สดีวงศ์  (MRE 1) : CRC
ดำเนินรายการโดย อ.ดร.นิติ  รัตนปรีชาเวช

17.00 น.                                 ปิดการสัมมนา

>>ภาพบรรยากาศ<