MRE 11 Technical Visit in Netherland

MRE 11 Technical Visit in Netherland

Friday, 27 September 2013 Written by Super User

นักศึกษาโครงการปริญญาโทสาขาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (MRE #11)
ศึกษาดูงานทางด้านอสังหาริมทรัพย์
ณ เมืองอัมสเตอร์ดัม และ เมืองรอทเทอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์
ระหว่างวันที่ 18 – 25 กันยายน 2556

IMG 1386

โครงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ นำนักศึกษาโครงการปริญญาโทธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (MRE #11) ศึกษาดูงานทางด้านอสังหาริมทรัพย์ ณ เมืองอัมสเตอร์ดัม และ เมืองรอทเทอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์ ระหว่างวันที่ 18 – 25 กันยายน 2556โดยมีรองศาสตราจารย์เยาวมาลย์ เมธาภิรักษ์ ผู้อำนวยการโครงการฯ  และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตตาภรณ์ ศรีบุญจิตต์ รองผู้อำนวยการโครงการฯ เป็นผู้ดูแลการไปศึกษาดูงานครั้งนี้


สถานที่เข้าเยี่ยมชมและฟังบรรยาย ดังนี้

 • Physical Planning Department Amsterdam
  ฟังการบรรยายการวางผังเมืองของเมืองอัมสเตอร์ดัม การวางผังเมืองที่เหมาะสมสำหรับที่อยู่อาศัย, การจราจร, การทำงานและการพักผ่อนหย่อนใจ

IMG 0101

 • Nieuland Polder museum  
  เยี่ยมชมและฟังบรรยาย วิศวกรรมและศาสตร์ต่างๆ ของการสร้างแผ่นดินใหม่และเทคโนโลยีการบริหารการจัดการน้ำ

IMG 0231

 • City Tour เมือง Rotterdam 
  นั่งรถบัสชมเมืองและฟังบรรยายเกี่ยวกับเมือง Rotterdam

IMG 1054

 • Floating Pavilion, Rotterdam
  เยี่ยมชมและฟังบรรยาย สถาปัตยกรรมลอยน้ำที่ช่วยลดการใช้พลังงานและการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ รวมถึงการจัดการสภาพภูมิอากาศภายในอาคาร

IMG 1165

 >> ภาพบรรยายกาศ <<