ภาพบรรยากาศ งานสัมมนาวิชาการ '2 ล้านล้าน Mega-Projects พลิกโฉมอสังหาฯไทย'

ภาพบรรยากาศ งานสัมมนาวิชาการ '2 ล้านล้าน Mega-Projects พลิกโฉมอสังหาฯไทย'

Thursday, 26 September 2013 Written by Super User

ภาพบรรยากาศ งานสัมมนาวิชาการ '2 ล้านล้าน Mega-Projects พลิกโฉมอสังหาฯไทย'

MREMegaProjectTBS3

โครงการปริญญาโทสาขาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (MRE) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ นักศึกษาโครงการปริญญาโท สาขาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ รุ่นที่ 12 และชมรมนักศึกษาเก่าด้านอสังหาริมทรัพย์ จัดงานสัมมนาทางวิชาการ ประจำปี ครั้งที่ 12 หัวข้อ "2 ล้านล้าน Mega-Projects พลิกโฉมอสังหาฯไทย" เมื่อวันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2556 เวลา 13.00 – 17.00 น. ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัล พลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร


การสัมมนาในครั้งนี้ มีวัถุประสงค์เพื่อ

1. ให้ผู้เข้ารับฟังงานสัมมนา ได้ทราบถึงแผนกลยุทธ์ และการเตรียมพร้อมการพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ของบริษัทรายใหญ่ที่อยู่ในภาคอสังหาริมทรัพย์ด้านต่างๆ อันเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน เพื่อเป็นกรณีศึกษาแก่ผู้เข้าฟัง

2. ช่วยปลูกฝังทัศนคติที่ดีระหว่างประชาชน ภาคเอกชน และภาครัฐ เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลต่อภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 

3. ให้ผู้เข้ารับฟังการสัมมนา ได้รับแนวทางในการบริหาร จัดการ และการปรับตัวของบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และสถาบันการเงิน ซึ่งมีผลมาจากโครงการ Mega-Projects และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาธุรกิจของตนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นไป

4. เพื่อให้ผู้เข้ารับฟังงานสัมมนา ได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเชิงสร้างสรรค์เกี่ยวกับวงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ อันเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน เพื่อเป็นกรณีศึกษาแก่ผู้เข้าฟัง

โดย ช่วงแรก เป็นการปาฐกถาพิเศษเรื่อง "โครงการ 2 ล้านล้านบาท: Growth Engine สู่อสังหาริมทรัพย์ไทย" โดย รศ.ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ รมต.ว่าการกระทรวงคมนาคม

ส่วนช่วงที่ 2 เป็นการเสวนาในหัวข้อเรื่อง "2 ล้านล้าน Mega-Projects พลิกโฉมอสังหาฯไทย" โดย
1. คุณนริศ เชยกลิ่น รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการเงินและบัญชี บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) และ นายกสมาคมศูนย์การค้าไทย 
(มุมมองจากผู้ประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์กลุ่มพาณิชยกรรม)

2. คุณชาติชาย พยุหนาวีชัย รองกรรมการผู้จัดการธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 
(มุมมองจากสถาบันการเงิน) 

3. คุณพรนริศ ชวนไชยสิทธิ์ นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย
(มุมมองจากสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย) 

4. คุณอภิชาติ จูตระกูล ประธานอำนวยการ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)
(มุมมองจากผู้ประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์กลุ่มที่อยู่อาศัย)

ดำเนินรายการโดย รองศาสตราจารย์ วิทวัส รุ่งเรืองผล

>>ภาพบรรยากาศ<<