Extension Program

Extension Program

Tuesday, 28 August 2012 Written by Super User

 MRE Extension Program

สำหรับผู้ที่สนใจและต้องการความรู้ในบางวิชา บางเรื่อง ในเรื่องที่ตนเองสนใจเท่านั้น โดยไม่ต้องเสียเวลานั่งเรียนเป็น ปี ๆ ก็สามารถรู้ในเรื่องนั้นๆได้ โดยสมัครเข้าเรียนในโครงการ Extension Program ของโครงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โดยจะทำการเปิดรับสมัคร ตามช่วงเวลา ดังนี้

ภาคการศึกษารับสมัครเรียน
1
มิถุนายน - กรกฎาคม
 สิงหาคม - ธันวาคม
2
พฤศจิกายน - ธันวาคม
มกราคม - พฤษภาคม

โครงการ Extension Program คืออะไร

Extension Program เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้กับผู้ที่อยู่ในแวดวงธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เข้ามาศึกษาหาความรู้เพื่อเป็นการพัฒนาตนเองในเฉพาะเรื่องที่ตนเองสนใจ ซึ่งเป็นโครงการที่เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่สามารถจะจัดสรรเวลาเรียนได้ตลอด 2 ปีการศึกษา มีเพียงช่วงเวลาสั้น เพียง 4-5 เดือน หรือ ต้องการความรู้เพิ่มเติมในบางวิชาเท่านั้น สามารถที่จะเข้าศึกษาในโปรแกรมนี้ ได้ โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้


คุณสมบัติของผู้สมัคร

  • จะต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีมาแล้ว
  • จะต้องมีประสบการณ์ทางด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
  • จะต้องเป็นผู้ที่หน่วยงาน/องค์กร//บริษัท ส่งเข้ามาศึกษา 
  • ต้องผ่านการสอบสัมภาษณ์จากโครงการฯ


หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา

  • ประวัติโดยสังเขป (Resume)
  • จดหมายรับรองการทำงานจากหน่วยงาน (Letters of Recommendations)  หากเป็นเจ้าของกิจการเอง ให้ส่งหลักฐานหน้งสือรับรองจดทะเบียนบริษัท
  • ใบแสดงผลการศึกษา (Transcript)
  • รูปถ่ายสี จำนวน 1 รูป
  • กรอกแบบฟอร์มสมัครออนไลน์ ...คลิกที่นี่


เกณฑ์การพิจารณา

ผู้ที่สมัครจะเข้าศึกษาใน Extension Program ต้องผ่านการสอบสัมภาษณ์จากคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ของโครงการฯ ซึ่งประกอบด้วยอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาที่มีการเปิดรายวิชานั้นๆ


การประเมินผล

1. ผู้เข้าศึกษาจะต้องรับการประเมินผลการศึกษาเปรียบเสมือนเป็นนักศึกษา คือ จะต้องผ่านการทดสอบ มีการให้เกรดผลการศึกษา และวุฒิบัตรโดยได้รับค่าระดับเหมือนเช่นนักศึกษาทุกประการ และผู้ที่จะได้รับการรับรองว่าเป็นผู้ที่ผ่านจะต้องได้ค่าระดับในวิชานั้นๆ ไม่น้อยกว่า B จึงจะถือว่าสอบผ่าน ส่วนที่ได้ต่ำกว่า B จะระบุว่าไม่ผ่าน

2. เกรดที่ได้รับ ไม่สามารถนำไปเทียบวิชาได้

3. หากเข้าเรียนสายเกิน 30 นาที จะถือว่าขาดเรียน

4. แต่ละวิชาเรียนทั้งหมด 15 คาบ  ขาดเรียนได้ไม่เกิน 4 คาบ ในแต่ละวิชา มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิสอบไล่ในวิชานั้นๆ


ค่าธรรมเนียมการเข้าศึกษา

รายละเอียด ศิษย์เก่าของโครงการ
บุคคลภายนอก
ค่าหน่วยกิต 3 หน่วยกิต @ 4,000 บาท
12,000
12,000
ค่าธรรมเนียมพิเศษของโครงการฯ
4,000
10,000
ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย
1,500
1,500
รวม
17,500
23,500

 

 

 

 

 

 


ทั้งนี้ การลงทะเบียนเรียนในโครงการ Extension Program นี้ โครงการฯ อนุญาตให้เข้าศึกษาเฉพาะวิชาเลือกที่โครงการฯ เปิดในแต่ละภาคการศึกษาเท่านั้น โดยโครงการฯ จะแจ้งให้ทราบว่าในแต่ละภาคการศึกษามีวิชาอะไรบ้างที่เปิดให้ลงทะเบียนเรียน

วิชาเลือกที่สามารถเรียนได้ เช่น
- RB736 Modern Property Management
- RB758 Business Valuation
- RB777 Residential and Commercial Property Development
- RB778 International Real Estate Investment Analysis
- RB796 Computer Application in Real Estate
- RB798 Sustainable Real Estate Development

หมายเหต
: click ดูรายละเอียดคำอธิบายลักษณะวิชา

 

ภาคการศึกษาที่ 1  (เริ่มเรียน ส.ค. - ธ.ค.)
วิชาที่เปิด
RB736 Modern Property Management

กำหนดการสมัครสอบ ภาค 1

รายละเอียดช่วงเวลา
เปิด-ปิด รับสมัคร มิถุนายน - กรกฎาคม
สอบสัมภาษณ์ ต้นเดือน สิงหาคม
ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ สิงหาคม
ชำระเงินค่าลงทะเบียน สิงหาคม
เริ่มเรียน กลางเดือน สิงหาคม
ปิดภาค ธันวาคม

 

ภาคการศึกษาที่ 2  (เริ่มเรียน ม.ค. - พ.ค.) 

เปิดรับสมัคร 1 พ.ย. - 26 ธ.ค. 64
กรอกแบบฟอร์มสมัครออนไลน์ ...คลิกที่นี่

วิชาที่เปิด
- RB758 Business Valuation  (เรียนทุกวันเสาร์)
- RB777 Residential and Commercial Property Development  (เรียนทุกวันอังคาร)
- RB798 Sustainable Real Estate Development  (เรียนทุกวันจันทร์ และ เสาร์)

หมายเหตุ click ดูรายละเอียดคำอธิบายลักษณะวิชา


กำหนดการสมัครสอบ ภาค 2

รายละเอียดวัน-เวลา
เปิด-ปิด รับสมัคร 1 พฤศจิกายน - 26 ธันวาคม 64
สอบสัมภาษณ์ ระหว่างวันที่ 3-6 มกราคม 65
ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ 7 มกราคม 65
ชำระเงินค่าลงทะเบียน 7 - 8 มกราคม 65
เปิดภาค 10 มกราคม 65
ปิดภาค พฤษภาคม

ผู้ใดสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ห้องสำนักงานโครงการฯ
โทรศัพท์ 0-2613-2260, 0-2613-2297

facebook : https://www.facebook.com/RE.Thammasat

Line RE Thammsat: https://lin.ee/DuHe7EQ

รายละเอียด

อัตราปัจจุบัน

อัตราที่ขอปรับสำหรับศิษย์เก่า

อัตราที่ขอปรับสำหรับบุคคลภายนอก

ค่าหน่วยกิต @ 4000บาท@ 3 หน่วยกิต

12,000.-

12,000

12,000

ค่าธรรมเนียมพิเศษของโครงการฯ

32,000.-

4,000.-

10,000.-

ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย

1,500.-

1,500.-

1,500.-

รวม

45,500.-

17,500.-

23,500.-