Extension Program

Extension Program

Tuesday, 28 August 2012 Written by Super User

Facebook AD Extension 1-67 


MRE Extension Program

สำหรับผู้ที่สนใจและต้องการความรู้ในบางวิชา บางเรื่อง ในเรื่องที่ตนเองสนใจเท่านั้น โดยไม่ต้องเสียเวลานั่งเรียนเป็น ปี ๆ ก็สามารถรู้ในเรื่องนั้นๆได้ โดยสมัครเข้าเรียนในโครงการ Extension Program ของโครงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โดยจะทำกา
รเปิดรับสมัคร ตามช่วงเวลา ดังนี้

ภาคการศึกษารับสมัครเรียน
1
กรกฎาคม
 สิงหาคม - ธันวาคม
2
พฤศจิกายน
มกราคม - พฤษภาคม

โครงการ Extension Program คืออะไร

Extension Program เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้กับผู้ที่อยู่ในแวดวงธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เข้ามาศึกษาหาความรู้เพื่อเป็นการพัฒนาตนเองในเฉพาะเรื่องที่ตนเองสนใจ ซึ่งเป็นโครงการที่เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่สามารถจะจัดสรรเวลาเรียนได้ตลอด 2 ปีการศึกษา มีเพียงช่วงเวลาสั้น เพียง 4-5 เดือน หรือ ต้องการความรู้เพิ่มเติมในบางวิชาเท่านั้น สามารถที่จะเข้าศึกษาในโปรแกรมนี้ ได้ โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้


คุณสมบัติของผู้สมัคร

  • จะต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีมาแล้ว
  • จะต้องมีประสบการณ์ทางด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
  • จะต้องเป็นผู้ที่หน่วยงาน/องค์กร//บริษัท ส่งเข้ามาศึกษา 
  • ต้องผ่านการสอบสัมภาษณ์จากโครงการฯ


หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา

  • ประวัติโดยสังเขป (Resume)
  • จดหมายรับรองการทำงานจากหน่วยงาน (Letters of Recommendations)  หากเป็นเจ้าของกิจการเอง ให้ส่งหลักฐานหน้งสือรับรองจดทะเบียนบริษัท
  • ใบแสดงผลการศึกษา (Transcript)
  • รูปถ่ายสี จำนวน 1 รูป
  • กรอกแบบฟอร์มสมัครออนไลน์ ...คลิกที่นี่


เกณฑ์การพิจารณา

ผู้ที่สมัครจะเข้าศึกษาใน Extension Program ต้องผ่านการสอบสัมภาษณ์จากคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ของโครงการฯ ซึ่งประกอบด้วยอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาที่มีการเปิดรายวิชานั้นๆ


การประเมินผล

1. ผู้เข้าศึกษาจะต้องรับการประเมินผลการศึกษาเปรียบเสมือนเป็นนักศึกษา คือ จะต้องผ่านการทดสอบ มีการให้เกรดผลการศึกษา โดยได้รับค่าระดับเหมือนเช่นนักศึกษาทุกประการ และผู้ที่จะได้รับการรับรองว่าเป็นผู้ที่ผ่านจะต้องได้ค่าระดับในวิชานั้นๆ ไม่น้อยกว่า B จึงจะถือว่าสอบผ่าน และได้ใบรับรองจากโครงการฯ    ส่วนที่ได้ต่ำกว่า B ถือว่าไม่ผ่าน ไม่ได้ใบรับรองจากโครงการฯ

2. เกรดที่ได้รับ ไม่สามารถนำไปเทียบวิชาได้

3. หากเข้าเรียนสายเกิน 30 นาที จะถือว่าขาดเรียน

4. แต่ละวิชาเรียนทั้งหมด 15 คาบ  ขาดเรียนได้ไม่เกิน 4 คาบ ในแต่ละวิชา มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิสอบไล่ในวิชานั้นๆ


ค่าธรรมเนียมการเข้าศึกษา

รายละเอียด ศิษย์เก่าของโครงการ
บุคคลภายนอก
ค่าหน่วยกิต 3 หน่วยกิต @ 4,000 บาท
12,000
12,000
ค่าธรรมเนียมพิเศษของโครงการฯ
4,000
10,000
ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย
1,500
1,500
รวม
17,500
23,500

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ:
1. หากลงเรียนมากกว่า 1 วิชา (วิชาละ 3 หน่วยกิต)  ในภาคการศึกษานั้นๆ ชำระเพิ่มเฉพาะค่าหน่วยกิต
2. Subject to change without Notice


ทั้งนี้ การลงทะเบียนเรียนในโครงการ Extension Program นี้ โครงการฯ อนุญาตให้เข้าศึกษาเฉพาะวิชาเลือกที่โครงการฯ เปิดในแต่ละภาคการศึกษาเท่านั้น โดยโครงการฯ จะแจ้งให้ทราบว่าในแต่ละภาคการศึกษามีวิชาอะไรบ้างที่เปิดให้ลงทะเบียนเรียน

วิชาเลือกที่สามารถเรียนได้ เช่น
- RB726 Seminar in Real Estate Business
- RB736 Modern Property Management
- RB737 Real Estate Agent and Brokerage
- RB758 Business Valuation
- RB777 Residential and Commercial Property Development
- RB778 International Real Estate Investment Analysis
- RB796 Technology and Real Estate Business
- RB798 Sustainable Real Estate Development

หมายเหต
: click ดูรายละเอียดคำอธิบายลักษณะวิชา

  

ภาคการศึกษาที่ 1/2567  (เริ่มเรียน 13 ส.ค. - 2 ธ.ค. 67) 
การเรียนการสอนเป็นแบบ Onsite เรียนที่ คณะพาณิชย์ฯ มธ. ท่าพระจันทร์ 

เปิดรับสมัครวิชา
- RB736 Modern Property Management
หลักการ การวางแผน นโยบาย การควบคุม การประเมินผล รวมทั้งการท างบประมาณในการบริหาร
อสังหาริมทรัพย์ ศึกษาวิธีการสื่อสาร การดูแล เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของธุรกิจและให้เป็นไปตามแผนในการศึกษาความ
เป็นไปได้ในตอนแรก ซึ่งหมายถึงการวางแผนในปัจจุบัน อนาคตและวิธีการแก้ปัญหาและอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น

- RB737 Real Estate Agent and Brokerage
ข้อบังคับ กฎเกณฑ์ จรรยาบรรณทางวิชาชีพ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเป็นตัวแทนและนายหน้า
อสังหาริมทรัพย์ ศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยและเทคนิคต่างๆ ในการเป็นตัวแทนและนายหน้าอสังหาริมทรัพย์


กรอกแบบฟอร์มสมัครออนไลน์ ...คลิกที่นี่

กำหนดการสมัครสอบ ภาค 1/2567

รายละเอียดวัน-เวลา
เปิด-ปิด รับสมัคร 17 มิถุนายน - 22 กรกฎาคม 2567
สอบสัมภาษณ์ สอบสัมภาษณ์ผ่าน ZOOM
วันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2567   
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ 5 สิงหาคม 2567
ชำระเงินค่าลงทะเบียน 5-7 สิงหาคม 2567
เปิดภาค 13 สิงหาคม 2567
ปิดภาค 2 ธันวาคม 2567

ผู้ใดสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ห้องสำนักงานโครงการฯ
โทรศัพท์ 0-2613-2260, 0-2613-2297

facebook : https://www.facebook.com/RE.Thammasat

Line RE Thammsat: https://lin.ee/DuHe7EQ

รายละเอียด

อัตราปัจจุบัน

อัตราที่ขอปรับสำหรับศิษย์เก่า

อัตราที่ขอปรับสำหรับบุคคลภายนอก

ค่าหน่วยกิต @ 4000บาท@ 3 หน่วยกิต

12,000.-

12,000

12,000

ค่าธรรมเนียมพิเศษของโครงการฯ

32,000.-

4,000.-

10,000.-

ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย

1,500.-

1,500.-

1,500.-

รวม

45,500.-

17,500.-

23,500.-