Extension Program

Extension Program

Tuesday, 28 August 2012 Written by Super User

 MRE Extension Program

สำหรับผู้ที่สนใจและต้องการความรู้ในบางวิชา บางเรื่อง ในเรื่องที่ตนเองสนใจเท่านั้น โดยไม่ต้องเสียเวลานั่งเรียนเป็น ปี ๆ ก็สามารถรู้ในเรื่องนั้นๆได้ โดยสมัครเข้าเรียนในโครงการ Extension Program ของโครงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โดยจะทำการเปิดรับสมัคร ตามช่วงเวลา ดังนี้

ภาคการศึกษารับสมัครเรียน
1
มีนาคม - เมษายน
พฤษภาคม - สิงหาคม
2
กรกฎาคม - สิงหาคม
กันยายน - ธันวาคม

โครงการ Extension Program คืออะไร

Extension Program เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้กับผู้ที่อยู่ในแวดวงธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เข้ามาศึกษาหาความรู้เพื่อเป็นการพัฒนาตนเองในเฉพาะเรื่องที่ตนเองสนใจ ซึ่งเป็นโครงการที่เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่สามารถจะจัดสรรเวลาเรียนได้ตลอด 2 ปีการศึกษา มีเพียงช่วงเวลาสั้น เพียง 3 -4 เดือน หรือ ต้องการความรู้เพิ่มเติมในบางวิชาเท่านั้น สามารถที่จะเข้าศึกษาในโปรแกรมนี้ ได้ โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้


คุณสมบัติของผู้สมัคร

  • จะต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีมาแล้ว
  • จะต้องมีประสบการณ์ทางด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
  • จะต้องเป็นผู้ที่หน่วยงาน/องค์กร//บริษัท ส่งเข้ามาศึกษา
  • ต้องผ่านการสอบสัมภาษณ์จากโครงการฯ


หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา

  • ประวัติโดยสังเขป ( Resume)
  • จดหมายรับรองจากหน่วยงาน (Letters of Recommendations)
  • ใบแสดงผลการศึกษา ( Transcript)
  • รูปถ่ายสี ขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป (สำหรับติดใบสมัครสอบ)
  • Download ใบสมัคร MRE Extension Program ...โหลดใบสมัครคลิกที่นี่


เกณฑ์การพิจารณา

ผู้ที่สมัครจะเข้าศึกษาใน Extension Program ต้องผ่านการสอบสัมภาษณ์จากคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ของโครงการฯ ซึ่งประกอบด้วยอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาที่มีการเปิดรายวิชานั้นๆ


การประเมินผล

ผู้เข้าศึกษาจะต้องรับการประเมินผลการศึกษาเปรียบเสมือนเป็นนักศึกษา คือ จะต้องผ่านการทดสอบ มีการให้เกรดผลการศึกษา และวุฒิบัตรโดยได้รับค่าระดับเหมือนเช่นนักศึกษาทุกประการ และผู้ที่จะได้รับการรับรองว่าเป็นผู้ที่ผ่านจะต้องได้ค่าระดับในวิชานั้นๆ ไม่น้อยกว่า B จึงจะถือว่าสอบผ่าน ส่วนที่ได้ต่ำกว่า B จะระบุว่าไม่ผ่าน


ค่าธรรมเนียมการเข้าศึกษา

ผู้ที่จะเข้าศึกษาใน Extension Program จะต้องชำระค่าธรรมเนียมวิชาละ 31,900 บาท ซึ่งอัตราค่าธรรมเนียมนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการไปดูงานต่างประเทศ มีรายละเอียดดังนี้

ค่าหน่วยกิต 3 หน่วยกิต @ 2,800 บาท
8,400
ค่าธรรมเนียมพิเศษ ภาคละ 18,000 บาท
18,000
ค่าตำรา วิชาละ 2,000 บาท
2,000
ค่าเอกสาร วิชาละ 1,000 บาท
1,000
ค่าคอมพิวเตอร์ วิชาละ 1,000 บาท
1,000
ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย
1,500

 

 

 

 

 

 

ทั้งนี้ การลงทะเบียนเรียนในโครงการ Extension Program นี้ โครงการฯ อนุญาตให้เข้าศึกษาเฉพาะวิชาเลือกที่โครงการฯ เปิดในแต่ละภาคการศึกษาเท่านั้น โดยโครงการฯ จะแจ้งให้ทราบว่าในแต่ละภาคการศึกษามีวิชาอะไรบ้างที่เปิดให้ลงทะเบียนเรียน

วิชาเลือกที่สามารถเรียนได้ เช่น
- RB 758 Business Valuation
- RB 777 Residential and Commercial Property Development
- RB 778 International Real Estate Investment Analysis
- RB 796 Computer Application in Real Estate


หมายเหต
: click ดูรายละเอียดคำอธิบายลักษณะวิชา

 

ภาคการศึกษาที่ 1
วิชาที่เปิด
- RB 758 Business Valuation

กำหนดการสมัครสอบ ภาค 1

รายละเอียดช่วงเวลา
เปิด-ปิด รับสมัคร มีนาคม - เมษายน
สอบสัมภาษณ์ ต้นเดือน พฤษภาคม
ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ พฤษภาคม
รายงานตัวและชำระเงินค่าลงทะเบียน พฤษภาคม
เริ่มเรียน กลางเดือน พฤษภาคม
ปิดภาค สิงหาคม

 

ภาคการศึกษาที่ 2

วิชาที่เปิด
- RB 777 Residential and Commercial Property Development
- RB 796 Computer Application in Real Estate

กำหนดการสมัครสอบ ภาค 2

รายละเอียดวัน-เวลา
เปิด-ปิด รับสมัคร กรกฎาคม - สิงหาคม
สอบสัมภาษณ์ กันยายน
ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ กันยายน
รายงานตัวและชำระเงินค่าลงทะเบียน กันยายน
เปิดภาค กลางเดือน กันยายน
ปิดภาค ธันวาคม

ผู้ใดสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ห้องสำนักงานโครงการฯ
โทรศัพท์ 0-2613-2260, 0-2613-2297
โทรสาร 0-2623-5105 ต่อ 15