Extension Program

Extension Program

Tuesday, 28 August 2012 Written by Super User

 MRE Extension Program

สำหรับผู้ที่สนใจและต้องการความรู้ในบางวิชา บางเรื่อง ในเรื่องที่ตนเองสนใจเท่านั้น โดยไม่ต้องเสียเวลานั่งเรียนเป็น ปี ๆ ก็สามารถรู้ในเรื่องนั้นๆได้ โดยสมัครเข้าเรียนในโครงการ Extension Program ของโครงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โดยจะทำการเปิดรับสมัคร ตามช่วงเวลา ดังนี้

ภาคการศึกษารับสมัครเรียน
1
มีนาคม - เมษายน
พฤษภาคม - สิงหาคม
2
กรกฎาคม - สิงหาคม
กันยายน - ธันวาคม

โครงการ Extension Program คืออะไร

Extension Program เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้กับผู้ที่อยู่ในแวดวงธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เข้ามาศึกษาหาความรู้เพื่อเป็นการพัฒนาตนเองในเฉพาะเรื่องที่ตนเองสนใจ ซึ่งเป็นโครงการที่เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่สามารถจะจัดสรรเวลาเรียนได้ตลอด 2 ปีการศึกษา มีเพียงช่วงเวลาสั้น เพียง 3 -4 เดือน หรือ ต้องการความรู้เพิ่มเติมในบางวิชาเท่านั้น สามารถที่จะเข้าศึกษาในโปรแกรมนี้ ได้ โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้


คุณสมบัติของผู้สมัคร

  • จะต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีมาแล้ว
  • จะต้องมีประสบการณ์ทางด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
  • จะต้องเป็นผู้ที่หน่วยงาน/องค์กร//บริษัท ส่งเข้ามาศึกษา
  • ต้องผ่านการสอบสัมภาษณ์จากโครงการฯ


หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา

  • ประวัติโดยสังเขป ( Resume)
  • จดหมายรับรองจากหน่วยงาน (Letters of Recommendations)
  • ใบแสดงผลการศึกษา ( Transcript)
  • รูปถ่ายสี ขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป (สำหรับติดใบสมัครสอบ)
  • Download ใบสมัคร MRE Extension Program ...โหลดใบสมัครคลิกที่นี่


เกณฑ์การพิจารณา

ผู้ที่สมัครจะเข้าศึกษาใน Extension Program ต้องผ่านการสอบสัมภาษณ์จากคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ของโครงการฯ ซึ่งประกอบด้วยอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาที่มีการเปิดรายวิชานั้นๆ


การประเมินผล

ผู้เข้าศึกษาจะต้องรับการประเมินผลการศึกษาเปรียบเสมือนเป็นนักศึกษา คือ จะต้องผ่านการทดสอบ มีการให้เกรดผลการศึกษา และวุฒิบัตรโดยได้รับค่าระดับเหมือนเช่นนักศึกษาทุกประการ และผู้ที่จะได้รับการรับรองว่าเป็นผู้ที่ผ่านจะต้องได้ค่าระดับในวิชานั้นๆ ไม่น้อยกว่า B จึงจะถือว่าสอบผ่าน ส่วนที่ได้ต่ำกว่า B จะระบุว่าไม่ผ่าน


ค่าธรรมเนียมการเข้าศึกษา

ผู้ที่จะเข้าศึกษาใน Extension Program จะต้องชำระค่าธรรมเนียมวิชาละ 31,900 บาท ซึ่งอัตราค่าธรรมเนียมนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการไปดูงานต่างประเทศ มีรายละเอียดดังนี้

ค่าหน่วยกิต 3 หน่วยกิต @ 2,800 บาท
8,400
ค่าธรรมเนียมพิเศษ ภาคละ 18,000 บาท
18,000
ค่าตำรา วิชาละ 2,000 บาท
2,000
ค่าเอกสาร วิชาละ 1,000 บาท
1,000
ค่าคอมพิวเตอร์ วิชาละ 1,000 บาท
1,000
ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย
1,500

 

 

 

 

 

 

ทั้งนี้ การลงทะเบียนเรียนในโครงการ Extension Program นี้ โครงการฯ อนุญาตให้เข้าศึกษาเฉพาะวิชาเลือกที่โครงการฯ เปิดในแต่ละภาคการศึกษาเท่านั้น โดยโครงการฯ จะแจ้งให้ทราบว่าในแต่ละภาคการศึกษามีวิชาอะไรบ้างที่เปิดให้ลงทะเบียนเรียน

วิชาเลือกที่สามารถเรียนได้ เช่น
- RB 758 Business Valuation
- RB 777 Residential and Commercial Property Development
- RB 796 Computer Application in Real Estate


หมายเหต
: click ดูรายละเอียดคำอธิบายลักษณะวิชา

 

ภาคการศึกษาที่ 1
วิชาที่เปิด
-RB758

คำอธิบายรายวิชา
ธอ. 758 การวิเคราะห์มูลค่าธุรกิจ 3(3-0-9)
RB 758 Business Valuation
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ธอ. 651 การประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์
ทฤษฎี หลักการและวิธีการประเมินมูลค่าของธุรกิจที่ประกอบด้วยธุรกิจประเภทเดียวหรือหลายประเภท ปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อมูลค่าธุรกิจ การวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน และความเหมาะสมของมูลค่าธุรกิจ การประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่มีตัวตนและไม่มีตัวตนของธุรกิจภายใต้สภาวะแวดล้อมต่างๆ ทางเศรษฐกิจ ปัญหาในการประเมินราคาธุรกิจ

กำหนดการสมัครสอบ ภาค 1

รายละเอียดช่วงเวลา
เปิด-ปิด รับสมัคร 14 มีนาคม 2560 - 30 เมษายน 2560
สอบสัมภาษณ์ 1 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00 น.
ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ 5 พฤษภาคม 2560
รายงานตัวและชำระเงินค่าลงทะเบียน 9-12 พฤษภาคม 2560
เริ่มเรียน 18 พฤษภาคม 2560
ปิดภาค 20 สิงหาคม 2560

 

ภาคการศึกษาที่ 2

วิชาที่เปิด
-RB777
-RB796

คำอธิบายรายวิชา

ธอ. 777 การพัฒนาทรัพย์สินเพื่อการอยู่อาศัยและพาณิชยกรรม 3(3-0-9)
RB 777 Residential and Commercial Property Development
กระบวนการพัฒนา และวิเคราะห์กลยุทธ์ในการลงทุนโครงการอสังหาริมทรัพย์ทั้งด้านที่อยู่อาศัย พาณิชยกรรม และ อุตสาหกรรม รวมถึงการวิเคราะห์ ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เช่น เศรษฐกิจ ประชากร กายภาพ การออกแบบ การวางผังโครงการ การก่อสร้าง และสาธารณูปโภค การตลาด การเงิน การบริหารโครงการ รวมถึงการปรับปรุงและปรับเปลี่ยนประเภทการใช้งานให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ต่างๆ เพื่อใช้วางแผนติดตามโครงการ ตั้งแต่เริ่มพัฒนาโครงการจนโครงการก่อสร้างเสร็จเปิดใช้งานได้


ธอ. 796 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 3(3-0-9)
RB 796 Computer Application in Real Estate
ระบบสารสนเทศ และเทคโนโลยีใหม่ๆ ทางไอที (IT) เช่นระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และระบบผู้ชำนาญการอื่นๆ ที่ช่วยการตัดสินใจในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ นอกจากนี้ยังสามารถเลือกใช้ซอฟต์แวร์หรือระบบงานประยุกต์ (Application) ได้ตรงตามความต้องการและใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ การศึกษาจะไม่เน้นการเขียนโปรแกรมแต่จะเน้นการใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่จากข้อมูลและนำมาใช้พัฒนาเป็นระบบสารสนเทศที่ช่วยให้การตัดสินใจมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นในการประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์


กำหนดการสมัครสอบ ภาค 2

รายละเอียดวัน-เวลา
เปิด-ปิด รับสมัคร 1 กรกฎาคม 60 - 31 สิงหาคม 60
สอบสัมภาษณ์ 6 กันยายน 60  เวลา 09.00 น.
ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ 8 กันยายน 60
รายงานตัวและชำระเงินค่าลงทะเบียน 11-15 กันยายน 60
เปิดภาค 11 กันยายน 60
ปิดภาค 17 ธันวาคม 60

ผู้ใดสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ห้องสำนักงานโครงการฯ
โทรศัพท์ 0-2613-2260, 0-2613-2297
โทรสาร 0-2623-5105 ต่อ 15