Faculty Member

Faculty Member

Faculty Member (วิทยากรภายใน)

 

jittaporn

จิตตาภรณ์ ศรีบุญจิตต์, ผศ.
รองผู้อำนวยการโครงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (RE)
สาขาวิชาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
ปริญญาโท ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (สายเอก-การประเมิน)มหาวิทยาลัย รอยัล เมลเบิร์น อินซิทิวท์ ออฟ เทคโนโลยี (RMIT) เมืองเมลเบริ์ล รัฐวิคเตอเรีย ประเทศออสเตรเลีย (ทุนรัฐบาลออสเตรเลีย)

 

ดิชพงศ์ พงศ์ภัทรชัย, .ดร.
อาจารย์ประจำ
ภาควิชาการบัญชี
Ph.D., University of Canterbury, New Zealand

017-dichapong 

 

 

 

 

 

wittawat วิทวัส รุ่งเรืองผล.
อาจารย์ประจำ
ภาควิชาการตลาด
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of Hawaii at Monoa, U.S.A.

 

นิติ รัตนปรีชาเวช, ผศ.ดร.
อาจารย์ประจำ
สาขาวิชาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
ปริญญาเอกรัฐประศาสนศาสตร์ ดุษฎีบัณฑิต (การจัดการภาครัฐและเอกชนสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

Niti

 

 

 

 

 

pitipee

ปิติพีร์ รวมเมฆ, .
อาจารย์ประจำ
ภาควิชาการตลาด
ปริญญาโท M.A.E. (Applied Economics Major in Marketing and Finance), University of Michigan at Ann Arbor, U.S.A

 

พัชรา พัชราวนิช, รศ.
อาจารย์ประจำ
สาขาวิชาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
MBA. (MAJOR FINANCE MINOR REAL ESTATE) University OF NORTH CAROLINA - CHAPEL HILL

Pacharam 

 

 

 

 

 

pattana boonchoo2012 

พัฒน์ธนะ บุญชู, .
อาจารย์ประจำ
ภาควิชาการตลาด
Ph.D.
สาขาการจัดการ, University of Reading

 

เยาวมาลย์ เมธาภิรักษ์, รศ.
ผู้อำนวยการโครงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (RE)
สาขาวิชาบริหารการปฏิบัติการ
M.B.A. Wisconsin, Madison

yawaman 

 

 

 

 

 

supoj 

สุพจน์ ชววิวรรธน์, รศ.
อาจารย์ประจำ
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ โลจิสติกส์และการขนส่ง
MSc. (Maritime Studies) University of Wales Institute of Science and Technology (UWIST), United Kingdom.

 

สุพีชา พาณิชย์ปฐม, รศ.ดร.
อาจารย์ประจำ
ภาควิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
Ph.D. ( Management Information Systems), U. of Texas At Arlington U.S.A.

supecha 

 

 

 

 

 

Somboon1 

สมบูรณ์ กุลวิเศษชนะ, ผศ. ดร.
หัวหน้าสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์การ
สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์การ
Ph.D. (Management Studies), University of Cambridge, UK

 

สุรัตน์ โคอินทรางกูร ,.ดร.
หัวหน้าภาควิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ภาควิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
D.B.A., United States International U., U.S.A.

surat 

 

 

 

 

 

Ekachidd

 

เอกจิตต์ จึงเจริญ รศดร.

ผู้อำนวยการโครงการปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาบริหารการปฏิบัติการ
Ph.D. (Management Science) Waterloo

 

อัญชลี พิพัฒนเสริญรศ.
Associate Prof. Anchalee Pipatanasern

อาจารย์ประจำ
ภาควิชาการบัญชี
M.S. (Accounting), Thammasat University, Thailand

 

AjAnchalee