Program Committee Member

Program Committee Member

Program Committee Member (คณะกรรมการโครงการฯ)

 

A.Sanoh

ศาสตราจารย์เสนาะ ติเยาว์
ที่ปรึกษาโครงการฯ

Prof. Sanoh Tiyao
Advisor

 

A.Niputh 

รองศาสตราจารย์นิพัทธ์ จิตรประสงค์
ที่ปรึกษาโครงการฯ

Associate Prof. Niputh Jitprasonk
Advisor

 

 A.Yawaman

รองศาสตราจารย์เยาวมาลย์ เมธาภิรักษ์
ที่ปรึกษาโครงการฯ

Associate Prof. Yawaman Metapirak
Advisor

 

A.Jittaporn 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตตาภรณ์ ศรีบุญจิตต์
กรรมการ

Assistant Prof. Jittaporn Sriboonjit
Committee

 

AJ.NITI 

รองศาสตราจารย์ ดร.นิติ รัตนปรีชาเวช
กรรมการ

Associate Prof. Dr.Niti Rattanaprichavej
Committee

 

A.Anchalee 

รองศาสตราจารย์อัญชลี พิพัฒนเสริญ
กรรมการ

Associate Prof. Anchalee Pipatanasern
Committee

 

A.Choochart 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูชาติ เตชะโพธิวรคุณ
ผู้อำนวยการโครงการฯ

Assistant Prof. Dr.Choochart Taeshapotiwarakun
Director

 

 A.Supeecha

รองศาสตราจารย์ ดร.สุพีชา พาณิชย์ปฐม
กรรมการ

Associate Prof. Dr.Supeecha Panichpathom
Committee

 

 A.Witawat

ศาสตราจารย์วิทวัส รุ่งเรืองผล
กรรมการ

Prof. Witawat Rungruangphon
Committee

 

 A.Supoj

รองศาสตราจารย์สุพจน์ ชววิวรรธน์
กรรมการ

Associate Prof. Supoj Chawawiwat
Committee

 

 A.Phachara

รองศาสตราจารย์รมิดา พัชราวนิช
กรรมการ

Associate Prof. Ramida Pacharavanich
Committee

 

 

panya           รองศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา อิสระวรวาณิช
     กรรมการ

 Asst.Prof.Dr.Panya Issarawornrawanich
Committee

 

A.Pitipee 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิติพีร์ รวมเมฆ
กรรมการ

 

Assistant Prof.Pitipee Ruammake
Committee


 

AJ.PORNRAT 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรัตน์ พงษ์ประเสริฐ
กรรมการ

Assistant Prof. Dr.PORNRAHT PONGPRASERT
Committee

 

jarong-j
นายจรง เจียมอนุกูลกิจ
กรรมการ

Jarong Jiamanukunkij
Committee

 

 

krung
นายกรุง อังคนาพร

กรรมการ

 
Krung Angkanaporn
Committee