News

News

MRE #15 จัดงานสัมมนาทางวิชาการด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ หัวข้อเรื่อง Realtalk: เตรียมความพร้อมอสังหาริมทรัพย์เพื่อรับมือเศรษฐกิจโลก

Written by Super User | 21 September 2016

MRE #15 จัดงานสัมมนาทางวิชาการด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
หัวข้อเรื่อง RealTalk 2016: เตรียมความพร้อมอสังหาริมทรัพย์เพื่อรับมือเศรษฐกิจโลก

RealTalk2016

นักศึกษาโครงการปริญญาโทธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (MRE #15) จัดงานสัมมนาทางวิชาการด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ หัวข้อเรื่อง RealTalk 2016: เตรียมความพร้อมอสังหาริมทรัพย์เพื่อรับมือเศรษฐกิจโลก วันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2559 เวลา 13.00–17.00 น. ห้อง แกรนด์ บอลรูม โรงแรม Sheraton Grande สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร

สาระสำคัญของการจัดงาน
ปัจจุบันเศรษฐกิจโลกมีความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจ อาทิเช่น สถานการณ์ BREXIT, เศรษฐกิจของประเทศมหาอำนาจอย่าง สหรัฐอเมริกา จีนและรัสเซีย รวมถึงแนวโน้มความเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่ ความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวย่อมส่งผลกระทบสู่วงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับผลกระทบโดยตรง
ความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นนี้หากผู้ประกอบการมีการเตรียมการวางแผนเพื่อรับมือหรือสร้างสรรค์สิ่งใหม่ก็ย่อมสามารถก่อให้เกิดประโยชน์ต่อธุรกิจของตน การสัมนานี้จะเป็นตัวจุดประกายมุมมอง แนวคิด และแบ่งปันประสบการณ์จากผู้ประกอบการมืออาชีพ

วัตถุประสงค์ของงาน
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับฟังการเสวนาได้เข้าใจถึงสภาวะเศรษฐกิจโลกและความเปลี่ยนแปลงที่จะส่งผลกระทบมาสู่ประเทศ
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับฟังการเสวนา ได้รับรู้แนวทางและขั้นตอนในการปฏิบัติเพื่อรับมือความเปลี่ยนแปลงจากการแชร์ประสบการณ์จากวิทยากร

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. เพื่อให้ผู้เข้าฟังรับการเสวนาทราบถึงข้อมูล แนวความคิด และนวัตกรรมการพัฒนาใหม่ๆ ในการประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อนำไปปรับใช้ประยุกต์ธุรกิจ
2. ผลักดันให้เกิดการพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในเชิงสร้างสรรค์โดยเฉพาะนวัตกรรมการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ใหม่ๆได้อย่างเหมาะสม

วันและเวลา: วันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2559 เวลา 13.00–17.00 น.
สถานที่: ห้อง แกรนด์ บอลรูม โรงแรม Sheraton Grande สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร

ผู้เข้าร่วมงาน
ประกอบไปด้วย บุคคลที่อยู่ในวงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และกลุ่มประชาชนทั่วไปที่สนใจเกี่ยวกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบที่แปลกใหม่ รวมถึงนักเรียนนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง พร้อมด้วยกลุ่มวิชาชีพ ได้แก่ สถาปนิก วิศวกร มีจำนวนผู้เข้าร่วมฟังงานเสวนาทั้งสิ้นประมาณ 500 ท่าน

ประธานกล่าวเปิดงาน
รองศาสตราจารย์เยาวมาลย์ เมธาภิรักษ์
ผู้อำนวยการโครงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (RE)

วิทยากร
คุณกรณ์ จาติกวณิช
(รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์และอดีตรัฐมนตรีกระทรวงการคลัง)
หัวข้อ "ผลกระทบและความเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกในปัจจุบัน"

คุณพรนริศ ชวนไชยสิทธิ์
(นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย)
หัวข้อ "ผลกระทบจากเศรษฐกิจโลกที่มีต่อเศรษฐกิจประเทศและภาคอสังหาริมทรัพย์"

คุณพิเชษฐ ศุภกิจจานุสันต์
(กรรมการบริหาร บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน))
หัวข้อ "การเตรียมความพร้อม รับมือผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในฐานะผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์"

คุณไพสิฐ แก่นจันทน์
(ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทล แอนด์ พรอพเพอตี้จำกัด (มหาชน))
หัวข้อ "การเตรียมความพร้อม รับมือผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในฐานะผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์"

ดำเนินรายการโดย รองศาสตราจารย์วิทวัส รุ่งเรืองผล


ภาพบรรยากาศ

ติดตามต่อได้ที่ Facebook     https://www.facebook.com/realtalk2016seminar/

Graduates Congratulations & Thank You Party (July 29, 2016)

Written by Super User | 30 July 2016

งานเลี้ยงแสดงความยินดีและขอบคุณวิทยากร
วันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2559 เวลา 18.00 – 22.00 น.
ณ โรงแรม ปริ๊น พาเลซ โบ๊เบ๊

111111


โครงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดงานเลี้ยงเพื่อแสดงความยินดีให้กับมหาบัณฑิตโครงการปริญญาโทธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ รุ่นที่ 14 (MRE#14) และนักศึกษาปริญญาตรีสาขาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ รุ่นที่ 12 (BRE#12) ที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2558 และขอบคุณวิทยากร, ผู้ช่วยสอน, ศิษย์เก่า รวมถึงผู้มีอุปการะคุณของโครงการฯ ทุกท่านที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมของโครงการฯ อย่างดีมาโดยตลอด

<<ภาพบรรยากาศ>>


RB421 site visit Hilton Pattaya-Apr29th-May1st, 2016

Written by Super User | 25 May 2016

RB421 site visit Hilton Pattaya
Apr29th-May1st, 2016

hilton

<<ภาพบรรยากาศ>>

Get Together MRE16_13-15 may 2016

Written by Super User | 25 May 2016

Get Together MRE16
13-15 may 2016

Get MRE16

<<ภาพบรรยากาศ>>

site visit RB341 Apr 27th, 2016_Regus, Siam Center & Siam Paragon

Written by Super User | 02 May 2016

นักศึกษา RB341 ดูงาน Regus, Siam Center & Siam Paragon เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 ที่่ผ่านมา

13087444 1200432839969280 219981919383470450 n

<<ภาพบรรยากาศ>>