โครงการ RE จัดสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง Shock or Shift ทัศนคติที่เปลี่ยนไปหรือเปลี่ยนใจแค่ชั่วคราว

โครงการ RE จัดสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง Shock or Shift ทัศนคติที่เปลี่ยนไปหรือเปลี่ยนใจแค่ชั่วคราว

Wednesday, 20 June 2012 Written by Super User

REShockOrShiftForNews

โครงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (RE) จัดสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "Shock or Shift ทัศนคติที่เปลี่ยนไปหรือเปลี่ยนใจแค่ชั่วคราว" ภายใต้งานวิจัยเรื่อง วิกฤตอุทกภัยกับผลกระทบต่อทัศนคติของผู้บริโภคและผู้ประกอบการในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (Flood Crisis and its Impact towards Consumer and Developer’ Attitudes of Real Estate Business) โดยรองศาสตราจารย์วิทวัส รุ่งเรืองผล และอาจารย์ ดร.นิติ รัตนปรีชาเวช พร้อมด้วยกูรูชื่อดังอาทิ

 

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต  จุลาศัย คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   คุณอิสระ  บุญยัง กรรมการผู้จัดการ บริษัท กานดา พร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด และนายกสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร   คุณบริสุทธิ์  กาสิทพิลา กรรมการผู้จัดการ บริษัท โฮมบายเออร์ไกด์ จำกัด   คุณสมนึก  ตัณเฑอดธรรม รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็น ซีเฮาส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน)   คุณวสันต์  เคียงศิริ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธารารมย์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด เข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เมื่อวันพุธที่ 20 มิถุนายน 2555 เวลา 09.00 -12.00 น. ณ ห้องประกอบ หุตะสิงห์ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ซึ่งได้รับการสนับสนุนทุนการวิจัยจากศูนย์วิจัยธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

>>ภาพบรรยากาศ<<