MRE #10: Graduate Trip Italy

MRE #10: Graduate Trip Italy

Wednesday, 07 November 2012 Written by Super User

IMG 0146 Smallโครงการปริญญาโทธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (RE) นำนักศึกษาโครงการปริญญาโทธุรกิจอสังหาริทรัพย์ รุ่นที่ 10 (MRE #10) ศึกษาดูงานอสังหาริมทรัพย์ ณ ประเทศอิตาลี ระหว่างวันที่ 22-27 กันยายน 2555  โดยมีรองศาสตราจารย์นิพัทธ์  จิตรประสงค์ ที่ปรึกษาโครงการฯ  และรองศาสตราจารย์เยาวมาลย์ เมธาภิรักษ์ ผู้อำนวยการโครงการฯ   เป็นผู้ดูแลการไปศึกษาดูงานครั้งนี้

• VENETO OUTLET เพื่อเข้าเยี่ยมชมโครงการพร้อมฟังบรรยายในหัวข้อ "Site Selection and Tenant Mix for Outlet Business"
•  เข้าเยี่ยมชมและฟังบรรยายของการพัฒนาโรงแรมแบบ Design Hotel ของโรงแรม "NH FIERA HOTEL" ในหัวข้อ "Business Strategies, Present and Future"


>>ภาพบรรยากาศ