Seminar MRE #11: AEC RE Connectivity

Seminar MRE #11: AEC RE Connectivity

Monday, 24 September 2012 Written by Super User

MRE11 AECSeminar1
MRE11 AECSeminar2

โครงการ RE จัดสัมนาทางวิชาการประจำปี 2555 หัวข้อ AEC RE Connectivity : อสังหาริมทรัพย์บนถนนสาย AEC


โครงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (RE) จัดสัมมนาทางวิชาการด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ของนักศึกษา โครงการปริญญาโททางด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ รุ่นที่ 11 (MRE#11) หัวข้อ "AEC RE Connectivity : อสังหาริมทรัพย์ไทยบนถนนสาย AEC" โดยได้รับเกียรติจาก รศ.เยาวมาลย์ เมธาภิรักษ์ ผู้อำนวยการโครงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และ รศ.ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ให้เกียรติมาบรรยายปาฐกถาพิเศษ เรื่อง  "ประเทศไทยกับการเป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงเศรษฐกิจใน AEC" เมื่อวันเสาร์ที่ 15 กันยายน 2555 ณ หอประชุมมหิศร อาคารไทยพาณิชย์ ปาร์ค

 
วัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้

  1. เพื่อให้ผู้เข้ารับฟังการสัมมนา ได้รับทราบถึงผลกระทบทั้งทางด้านโอกาสและความเสี่ยงจากการเข้าสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ต่อภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 
  2. เพื่อให้ผู้เข้ารับฟังการสัมมนา ได้ทราบถึงแผนกลยุทธ์ และการเตรียมพร้อมการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ของบริษัทรายใหญ่ในประเทศไทย อันเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน เพื่อเป็นกรณีศึกษาแก่ผู้เข้าฟัง
  3. ช่วยปลูกฝังทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลต่อภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 

 

การสัมมนาในครั้งนี้ มีแขกรับเชิญที่ให้เกียรติร่วมเสวนาประกอบด้วย

1. คุณนริศ เชยกลิ่น รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการเงินและบัญชี บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) และ นายกสมาคมศูนย์การค้าไทย (มุมมองจากผู้ประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์กลุ่มพาณิชยกรรม)

2. คุณอธิป พีชานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) (มุมมองจากผู้ประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์กลุ่มที่อยู่อาศัย) 

3. คุณกิติศักดิ์ จำปาทิพย์พงศ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เซ็นจูรี่ 21 เรียลตี้ แอฟฟิลิเอทส์ ( ประเทศไทย) จำกัด (มุมมองจากผู้เชี่ยวชาญอสังหาริมทรัพย์กลุ่มอาคารสำนักงาน)

4. คุณวิบูลย์ กรมดิษฐ์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (มุมมองจากผู้ประกอบการธุรกิจนิคมอุตสาหกรรม)

ดำเนินรายการโดย รศ. วิทวัส รุ่งเรืองผล และ คุณทิชา สุทธิธรรม 

>>ภาพบรรยากาศ<<