Extension Program

Extension Program

Tuesday, 28 August 2012 Written by Super User

AD Extension 2-66 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในโครงการ MRE Extension Program ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566

MRE Extension Program

สำหรับผู้ที่สนใจและต้องการความรู้ในบางวิชา บางเรื่อง ในเรื่องที่ตนเองสนใจเท่านั้น โดยไม่ต้องเสียเวลานั่งเรียนเป็น ปี ๆ ก็สามารถรู้ในเรื่องนั้นๆได้ โดยสมัครเข้าเรียนในโครงการ Extension Program ของโครงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โดยจะทำกา
รเปิดรับสมัคร ตามช่วงเวลา ดังนี้

ภาคการศึกษารับสมัครเรียน
1
กรกฎาคม
 สิงหาคม - ธันวาคม
2
พฤศจิกายน
มกราคม - พฤษภาคม

โครงการ Extension Program คืออะไร

Extension Program เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้กับผู้ที่อยู่ในแวดวงธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เข้ามาศึกษาหาความรู้เพื่อเป็นการพัฒนาตนเองในเฉพาะเรื่องที่ตนเองสนใจ ซึ่งเป็นโครงการที่เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่สามารถจะจัดสรรเวลาเรียนได้ตลอด 2 ปีการศึกษา มีเพียงช่วงเวลาสั้น เพียง 4-5 เดือน หรือ ต้องการความรู้เพิ่มเติมในบางวิชาเท่านั้น สามารถที่จะเข้าศึกษาในโปรแกรมนี้ ได้ โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้


คุณสมบัติของผู้สมัคร

  • จะต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีมาแล้ว
  • จะต้องมีประสบการณ์ทางด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
  • จะต้องเป็นผู้ที่หน่วยงาน/องค์กร//บริษัท ส่งเข้ามาศึกษา 
  • ต้องผ่านการสอบสัมภาษณ์จากโครงการฯ


หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา

  • ประวัติโดยสังเขป (Resume)
  • จดหมายรับรองการทำงานจากหน่วยงาน (Letters of Recommendations)  หากเป็นเจ้าของกิจการเอง ให้ส่งหลักฐานหน้งสือรับรองจดทะเบียนบริษัท
  • ใบแสดงผลการศึกษา (Transcript)
  • รูปถ่ายสี จำนวน 1 รูป
  • กรอกแบบฟอร์มสมัครออนไลน์ ...คลิกที่นี่


เกณฑ์การพิจารณา

ผู้ที่สมัครจะเข้าศึกษาใน Extension Program ต้องผ่านการสอบสัมภาษณ์จากคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ของโครงการฯ ซึ่งประกอบด้วยอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาที่มีการเปิดรายวิชานั้นๆ


การประเมินผล

1. ผู้เข้าศึกษาจะต้องรับการประเมินผลการศึกษาเปรียบเสมือนเป็นนักศึกษา คือ จะต้องผ่านการทดสอบ มีการให้เกรดผลการศึกษา โดยได้รับค่าระดับเหมือนเช่นนักศึกษาทุกประการ และผู้ที่จะได้รับการรับรองว่าเป็นผู้ที่ผ่านจะต้องได้ค่าระดับในวิชานั้นๆ ไม่น้อยกว่า B จึงจะถือว่าสอบผ่าน และได้ใบรับรองจากโครงการฯ    ส่วนที่ได้ต่ำกว่า B ถือว่าไม่ผ่าน ไม่ได้ใบรับรองจากโครงการฯ

2. เกรดที่ได้รับ ไม่สามารถนำไปเทียบวิชาได้

3. หากเข้าเรียนสายเกิน 30 นาที จะถือว่าขาดเรียน

4. แต่ละวิชาเรียนทั้งหมด 15 คาบ  ขาดเรียนได้ไม่เกิน 4 คาบ ในแต่ละวิชา มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิสอบไล่ในวิชานั้นๆ


ค่าธรรมเนียมการเข้าศึกษา

รายละเอียด ศิษย์เก่าของโครงการ
บุคคลภายนอก
ค่าหน่วยกิต 3 หน่วยกิต @ 4,000 บาท
12,000
12,000
ค่าธรรมเนียมพิเศษของโครงการฯ
4,000
10,000
ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย
1,500
1,500
รวม
17,500
23,500

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ:
1. หากลงเรียนมากกว่า 1 วิชา (วิชาละ 3 หน่วยกิต)  ในภาคการศึกษานั้นๆ ชำระเพิ่มเฉพาะค่าหน่วยกิต
2. Subject to change without Notice


ทั้งนี้ การลงทะเบียนเรียนในโครงการ Extension Program นี้ โครงการฯ อนุญาตให้เข้าศึกษาเฉพาะวิชาเลือกที่โครงการฯ เปิดในแต่ละภาคการศึกษาเท่านั้น โดยโครงการฯ จะแจ้งให้ทราบว่าในแต่ละภาคการศึกษามีวิชาอะไรบ้างที่เปิดให้ลงทะเบียนเรียน

วิชาเลือกที่สามารถเรียนได้ เช่น
- RB726 Seminar in Real Estate Business
- RB736 Modern Property Management
- RB737 Real Estate Agent and Brokerage
- RB758 Business Valuation
- RB777 Residential and Commercial Property Development
- RB778 International Real Estate Investment Analysis
- RB796 Technology and Real Estate Business
- RB798 Sustainable Real Estate Development

หมายเหต
: click ดูรายละเอียดคำอธิบายลักษณะวิชา

  

ภาคการศึกษาที่ 2  (เริ่มเรียน ม.ค. - พ.ค. 67) 
การเรียนการสอนเป็นแบบ Onsite เรียนที่ คณะพาณิชย์ฯ มธ. ท่าพระจันทร์ 

เปิดรับสมัครวิชา
- RB726 Seminar in Real Estate Business  (เรียนทุกวันเสาร์ เว้น เสาร์ เวลา 09.30-16.30 น.)
ประยุกต์ทฤษฎีกับกรณีต่างๆ ที่เกิดขึ้นในภาครัฐและเอกชน การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ การร่วมทุน การเช่า การแลกเปลี่ยน สัมปทาน การจัดประโยชน์ที่ดินในหน่วยงานของรัฐ การวางแผน การควบคุม และการประเมินผลโครงการ รวมทั้งวิเคราะห์สภาวการณ์ปัจจุบันที่มีผลต่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

- RB758 Business Valuation  (เรียนทุกวันเสาร์ เว้น เสาร์ เวลา 09.30-16.30 น.)
ทฤษฎี หลักการและวิธีการประเมินมูลค่าของธุรกิจที่ประกอบด้วยธุรกิจประเภทเดียวหรือหลายประเภท ปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อมูลค่าธุรกิจ การวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน และความเหมาะสมของมูลค่าธุรกิจ การประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่มีตัวตนและไม่มีตัวตนของธุรกิจภายใต้สภาวะแวดล้อมต่างๆ ทางเศรษฐกิจ ปัญหาในการประเมินราคาธุรกิจ

- RB798 Sustainable Real Estate Development  (เรียนทุกวันจันทร์ เวลา 18.00-21.00 น. และ
บางเสาร์ 09.00-16.00 น.)

การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาเมือง เมืองที่ถูกขยายจากการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่ไม่เข้าใจในแนวทางการสร้างเมืองที่ถูกต้องและยั่งยืน ส่งผลอย่างมากต่อปัญหาสังคม เช่น ปัญหาการเดินทาง, ปัญหาสิ่งแวดล้อม และปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคมเมือง เป็นต้น วิชานี้จะช่วยให้นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ได้เข้าใจในแนวทางการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ช่วยสนับสนุนการพัฒนาเมืองอย่างถูกต้องและยั่งยืนตามนโยบายของภาครัฐในปัจจุบัน นั่นคือ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (2560-2579) ซึ่งจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยภายในเมืองได้มากกว่าที่เป็นอยู่ วิชานี้มุ่งเน้นให้ความเข้าใจในแนวทาง ทฤษฎี กรณีศึกษา สำหรับการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์อย่างยั่งยืน การใช้ประโยชน์ในพื้นที่ให้เหมาะสมและหลากหลาย แนวทางการร่วมลงทุนกับภาครัฐ ที่ช่วยส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาเมืองอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น แนวทางการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่ง หรือ ทีโอดี (Transit-Oriented Development: TOD), แนวการพัฒนาอาคารอัจฉริยะ (Smart building) ในเมืองอัจฉริยะ (Smart City), การพัฒนาเมือง/ย่านนวัตกรรม (Innovation town/district), แนวทางการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อยในเมือง (Affordable housing), การพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยเพื่อรองรับสังคมสูงวัย (Residences for aging society) เป็นต้นกรอกแบบฟอร์มสมัครออนไลน์ ...คลิกที่นี่

กำหนดการสมัครสอบ ภาค 2/2566

รายละเอียดวัน-เวลา
เปิด-ปิด รับสมัคร 1 พฤศจิกายน - 12 ธันวาคม 2566
สอบสัมภาษณ์ สอบสัมภาษณ์ผ่าน ZOOM

วิชา RB726 และ RB758 
สอบสัมภาษณ์วันจันทร์ที่ 18 ธ.ค. 66  เวลา 10.30 น.


วิชา RB798 
สอบสัมภาษณ์วันศุกร์ที่ 22 ธ.ค. 66  เวลา 09.00 น.
ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ 27 ธันวาคม 2566
ชำระเงินค่าลงทะเบียน 27-29 ธันวาคม 2566
เปิดภาค 8 มกราคม 2567
ปิดภาค 5 พฤษภาคม 2567

ผู้ใดสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ห้องสำนักงานโครงการฯ
โทรศัพท์ 0-2613-2260, 0-2613-2297

facebook : https://www.facebook.com/RE.Thammasat

Line RE Thammsat: https://lin.ee/DuHe7EQ

รายละเอียด

อัตราปัจจุบัน

อัตราที่ขอปรับสำหรับศิษย์เก่า

อัตราที่ขอปรับสำหรับบุคคลภายนอก

ค่าหน่วยกิต @ 4000บาท@ 3 หน่วยกิต

12,000.-

12,000

12,000

ค่าธรรมเนียมพิเศษของโครงการฯ

32,000.-

4,000.-

10,000.-

ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย

1,500.-

1,500.-

1,500.-

รวม

45,500.-

17,500.-

23,500.-