Extension Program

Extension Program

Tuesday, 28 August 2012 Written by Super User

 MRE Extension Program

สำหรับผู้ที่สนใจและต้องการความรู้ในบางวิชา บางเรื่อง ในเรื่องที่ตนเองสนใจเท่านั้น โดยไม่ต้องเสียเวลานั่งเรียนเป็น ปี ๆ ก็สามารถรู้ในเรื่องนั้นๆได้ โดยสมัครเข้าเรียนในโครงการ Extension Program ของโครงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โดยจะทำการเปิดรับสมัคร ตามช่วงเวลา ดังนี้

ภาคการศึกษารับสมัครเรียน
1
กรกฎาคม
 สิงหาคม - ธันวาคม
2
พฤศจิกายน
มกราคม - พฤษภาคม

โครงการ Extension Program คืออะไร

Extension Program เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้กับผู้ที่อยู่ในแวดวงธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เข้ามาศึกษาหาความรู้เพื่อเป็นการพัฒนาตนเองในเฉพาะเรื่องที่ตนเองสนใจ ซึ่งเป็นโครงการที่เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่สามารถจะจัดสรรเวลาเรียนได้ตลอด 2 ปีการศึกษา มีเพียงช่วงเวลาสั้น เพียง 4-5 เดือน หรือ ต้องการความรู้เพิ่มเติมในบางวิชาเท่านั้น สามารถที่จะเข้าศึกษาในโปรแกรมนี้ ได้ โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้


คุณสมบัติของผู้สมัคร

  • จะต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีมาแล้ว
  • จะต้องมีประสบการณ์ทางด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
  • จะต้องเป็นผู้ที่หน่วยงาน/องค์กร//บริษัท ส่งเข้ามาศึกษา 
  • ต้องผ่านการสอบสัมภาษณ์จากโครงการฯ


หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา

  • ประวัติโดยสังเขป (Resume)
  • จดหมายรับรองการทำงานจากหน่วยงาน (Letters of Recommendations)  หากเป็นเจ้าของกิจการเอง ให้ส่งหลักฐานหน้งสือรับรองจดทะเบียนบริษัท
  • ใบแสดงผลการศึกษา (Transcript)
  • รูปถ่ายสี จำนวน 1 รูป
  • กรอกแบบฟอร์มสมัครออนไลน์ ...คลิกที่นี่


เกณฑ์การพิจารณา

ผู้ที่สมัครจะเข้าศึกษาใน Extension Program ต้องผ่านการสอบสัมภาษณ์จากคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ของโครงการฯ ซึ่งประกอบด้วยอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาที่มีการเปิดรายวิชานั้นๆ


การประเมินผล

1. ผู้เข้าศึกษาจะต้องรับการประเมินผลการศึกษาเปรียบเสมือนเป็นนักศึกษา คือ จะต้องผ่านการทดสอบ มีการให้เกรดผลการศึกษา และวุฒิบัตรโดยได้รับค่าระดับเหมือนเช่นนักศึกษาทุกประการ และผู้ที่จะได้รับการรับรองว่าเป็นผู้ที่ผ่านจะต้องได้ค่าระดับในวิชานั้นๆ ไม่น้อยกว่า B จึงจะถือว่าสอบผ่าน ส่วนที่ได้ต่ำกว่า B จะระบุว่าไม่ผ่าน

2. เกรดที่ได้รับ ไม่สามารถนำไปเทียบวิชาได้

3. หากเข้าเรียนสายเกิน 30 นาที จะถือว่าขาดเรียน

4. แต่ละวิชาเรียนทั้งหมด 15 คาบ  ขาดเรียนได้ไม่เกิน 4 คาบ ในแต่ละวิชา มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิสอบไล่ในวิชานั้นๆ


ค่าธรรมเนียมการเข้าศึกษา

รายละเอียด ศิษย์เก่าของโครงการ
บุคคลภายนอก
ค่าหน่วยกิต 3 หน่วยกิต @ 4,000 บาท
12,000
12,000
ค่าธรรมเนียมพิเศษของโครงการฯ
4,000
10,000
ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย
1,500
1,500
รวม
17,500
23,500

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ:
1. หากลงเรียนมากกว่า 1 วิชา (วิชาละ 3 หน่วยกิต)  ในภาคการศึกษานั้นๆ ชำระเพิ่มเฉพาะค่าหน่วยกิต
2. Subject to change without Notice


ทั้งนี้ การลงทะเบียนเรียนในโครงการ Extension Program นี้ โครงการฯ อนุญาตให้เข้าศึกษาเฉพาะวิชาเลือกที่โครงการฯ เปิดในแต่ละภาคการศึกษาเท่านั้น โดยโครงการฯ จะแจ้งให้ทราบว่าในแต่ละภาคการศึกษามีวิชาอะไรบ้างที่เปิดให้ลงทะเบียนเรียน

วิชาเลือกที่สามารถเรียนได้ เช่น
- RB736 Modern Property Management
- RB758 Business Valuation
- RB777 Residential and Commercial Property Development
- RB778 International Real Estate Investment Analysis
- RB796 Technology and Real Estate Business
- RB798 Sustainable Real Estate Development

หมายเหต
: click ดูรายละเอียดคำอธิบายลักษณะวิชา

 

ภาคการศึกษาที่ 1  (เริ่มเรียน ส.ค. - ธ.ค.) 
การเรียนการสอนเป็นแบบ Onsite เรียนที่ คณะพาณิชย์ฯ มธ. ท่าพระจันทร์ (อาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับสถานการณ์โควิด)

เปิดรับสมัครวิชา 
- RB736 Modern Property Management   (เรียนทุกวันอังคาร เวลา 18.00-21.00 น.)
- RB796 Technology and Real Estate Business  (เรียนทุกวันพุธ เวลา 18.00-21.00 น.)

กำหนดการสมัครสอบ ภาค 1

รายละเอียดช่วงเวลา
เปิด-ปิด รับสมัคร 5 - 24 กรกฎาคม 2565
สอบสัมภาษณ์ สอบสัมภาษณ์ผ่าน ZOOM

สอบสัมภาษณ์ วิชา RB736 วันที่ 25 ก.ค. 65 เวลา 08.00-09.00 น.

สอบสัมภาษณ์ วิชา RB796 วันที่ 2 ส.ค. 65 เวลา 09.00-10.00 น.
ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ 5 สิงหาคม 2565
ชำระเงินค่าลงทะเบียน 6-7 สิงหาคม 2565
เริ่มเรียน 8 สิงหาคม 2565
ปิดภาค ธันวาคม

 

ภาคการศึกษาที่ 2  (เริ่มเรียน ม.ค. - พ.ค.) 
การเรียนการสอนเป็นแบบ Onsite เรียนที่ คณะพาณิชย์ฯ มธ. ท่าพระจันทร์ (อาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับสถานการณ์โควิด)

เปิดรับสมัครวิชา
- RB777 Residential and Commercial Property Development
(เรียนทุกวันอังคาร เวลา 18.00-21.00 น.)
คำอธิบายลักษณะวิชา RB777
กระบวนการพัฒนา และวิเคราะห์กลยุทธ์ในการลงทุนโครงการอสังหาริมทรัพย์ทั้งด้านที่อยู่อาศัย พาณิชยกรรม และ อุตสาหกรรม รวมถึงการวิเคราะห์ ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เช่น เศรษฐกิจ ประชากร กายภาพ การออกแบบ การวางผังโครงการ การก่อสร้าง และสาธารณูปโภค การตลาด การเงิน การบริหารโครงการ รวมถึงการปรับปรุงและปรับเปลี่ยนประเภทการใช้งานให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ต่างๆ เพื่อใช้วางแผนติดตามโครงการ ตั้งแต่เริ่มพัฒนาโครงการจนโครงการก่อสร้างเสร็จเปิดใช้งานได้


RB798 Sustainable Real Estate Development  (เรียนทุกวันจันทร์ เวลา 18.00-21.00 น. และ วันเสาร์  09.00-16.00 น.)
คำอธิบายลักษณะวิชา RB798
การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาเมือง เมืองที่ถูกขยายจากการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่ไม่เข้าใจในแนวทางการสร้างเมืองที่ถูกต้องและยั่งยืน ส่งผลอย่างมากต่อปัญหาสังคม เช่น ปัญหาการเดินทาง, ปัญหาสิ่งแวดล้อม และปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคมเมือง เป็นต้น วิชานี้จะช่วยให้นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ได้เข้าใจในแนวทางการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ช่วยสนับสนุนการพัฒนาเมืองอย่างถูกต้องและยั่งยืนตามนโยบายของภาครัฐในปัจจุบัน นั่นคือ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (2560-2579) ซึ่งจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยภายในเมืองได้มากกว่าที่เป็นอยู่ วิชานี้มุ่งเน้นให้ความเข้าใจในแนวทาง ทฤษฎี กรณีศึกษา สำหรับการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์อย่างยั่งยืน การใช้ประโยชน์ในพื้นที่ให้เหมาะสมและหลากหลาย แนวทางการร่วมลงทุนกับภาครัฐ ที่ช่วยส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาเมืองอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น แนวทางการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่ง หรือ ทีโอดี (Transit-Oriented Development: TOD), แนวการพัฒนาอาคารอัจฉริยะ (Smart building) ในเมืองอัจฉริยะ (Smart City), การพัฒนาเมือง/ย่านนวัตกรรม (Innovation town/district), แนวทางการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อยในเมือง (Affordable housing), การพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยเพื่อรองรับสังคมสูงวัย (Residences for aging society) เป็นต้น

กรอกแบบฟอร์มสมัครออนไลน์ ...คลิกที่นี่

กำหนดการสมัครสอบ ภาค 2

รายละเอียดวัน-เวลา
เปิด-ปิด รับสมัคร 1 พฤศจิกายน - 12 ธันวาคม 2565
สอบสัมภาษณ์ สอบสัมภาษณ์ผ่าน ZOOM

สอบสัมภาษณ์ วิชา RB777 วันอังคารที่ 13 ธ.ค. 65 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

สอบสัมภาษณ์ วิชา RB798 วันจันทร์ที่ 19 ธ.ค. 65 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ 30 ธันวาคม 2565
ชำระเงินค่าลงทะเบียน 5 - 6 มกราคม 2566
เปิดภาค 9 มกราคม 2566
ปิดภาค พฤษภาคม

ผู้ใดสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ห้องสำนักงานโครงการฯ
โทรศัพท์ 0-2613-2260, 0-2613-2297

facebook : https://www.facebook.com/RE.Thammasat

Line RE Thammsat: https://lin.ee/DuHe7EQ

รายละเอียด

อัตราปัจจุบัน

อัตราที่ขอปรับสำหรับศิษย์เก่า

อัตราที่ขอปรับสำหรับบุคคลภายนอก

ค่าหน่วยกิต @ 4000บาท@ 3 หน่วยกิต

12,000.-

12,000

12,000

ค่าธรรมเนียมพิเศษของโครงการฯ

32,000.-

4,000.-

10,000.-

ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย

1,500.-

1,500.-

1,500.-

รวม

45,500.-

17,500.-

23,500.-