Extension Program

Extension Program

Tuesday, 28 August 2012 Written by Super User

 MRE Extension Program

สำหรับผู้ที่สนใจและต้องการความรู้ในบางวิชา บางเรื่อง ในเรื่องที่ตนเองสนใจเท่านั้น โดยไม่ต้องเสียเวลานั่งเรียนเป็น ปี ๆ ก็สามารถรู้ในเรื่องนั้นๆได้ โดยสมัครเข้าเรียนในโครงการ Extension Program ของโครงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โดยจะทำการเปิดรับสมัคร ตามช่วงเวลา ดังนี้

ภาคการศึกษารับสมัครเรียน
1
มิถุนายน - กรกฎาคม
 สิงหาคม - ธันวาคม
2
พฤศจิกายน - ธันวาคม
มกราคม - พฤษภาคม

โครงการ Extension Program คืออะไร

Extension Program เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้กับผู้ที่อยู่ในแวดวงธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เข้ามาศึกษาหาความรู้เพื่อเป็นการพัฒนาตนเองในเฉพาะเรื่องที่ตนเองสนใจ ซึ่งเป็นโครงการที่เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่สามารถจะจัดสรรเวลาเรียนได้ตลอด 2 ปีการศึกษา มีเพียงช่วงเวลาสั้น เพียง 4-5 เดือน หรือ ต้องการความรู้เพิ่มเติมในบางวิชาเท่านั้น สามารถที่จะเข้าศึกษาในโปรแกรมนี้ ได้ โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้


คุณสมบัติของผู้สมัคร

  • จะต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีมาแล้ว
  • จะต้องมีประสบการณ์ทางด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
  • จะต้องเป็นผู้ที่หน่วยงาน/องค์กร//บริษัท ส่งเข้ามาศึกษา
  • ต้องผ่านการสอบสัมภาษณ์จากโครงการฯ


หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา

  • ประวัติโดยสังเขป ( Resume)
  • จดหมายรับรองจากหน่วยงาน (Letters of Recommendations)
  • ใบแสดงผลการศึกษา ( Transcript)
  • รูปถ่ายสี ขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป (สำหรับติดใบสมัครสอบ)
  • Download ใบสมัคร MRE Extension Program ...โหลดใบสมัครคลิกที่นี่
  • Scan เอกสารเป็นไฟล์ PDF และส่งที่ Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


เกณฑ์การพิจารณา

ผู้ที่สมัครจะเข้าศึกษาใน Extension Program ต้องผ่านการสอบสัมภาษณ์จากคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ของโครงการฯ ซึ่งประกอบด้วยอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาที่มีการเปิดรายวิชานั้นๆ


การประเมินผล

ผู้เข้าศึกษาจะต้องรับการประเมินผลการศึกษาเปรียบเสมือนเป็นนักศึกษา คือ จะต้องผ่านการทดสอบ มีการให้เกรดผลการศึกษา และวุฒิบัตรโดยได้รับค่าระดับเหมือนเช่นนักศึกษาทุกประการ และผู้ที่จะได้รับการรับรองว่าเป็นผู้ที่ผ่านจะต้องได้ค่าระดับในวิชานั้นๆ ไม่น้อยกว่า B จึงจะถือว่าสอบผ่าน ส่วนที่ได้ต่ำกว่า B จะระบุว่าไม่ผ่าน


ค่าธรรมเนียมการเข้าศึกษา

ผู้ที่จะเข้าศึกษาใน Extension Program จะต้องชำระค่าธรรมเนียมวิชาละ 45,500 บาท ซึ่งอัตราค่าธรรมเนียมนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการไปดูงานต่างประเทศ มีรายละเอียดดังนี้

ค่าหน่วยกิต 3 หน่วยกิต @ 4,000 บาท
12,000
ค่าธรรมเนียมพิเศษ ภาคละ 32,000 บาท
32,000
ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย
1,500

 

 

 

 

ทั้งนี้ การลงทะเบียนเรียนในโครงการ Extension Program นี้ โครงการฯ อนุญาตให้เข้าศึกษาเฉพาะวิชาเลือกที่โครงการฯ เปิดในแต่ละภาคการศึกษาเท่านั้น โดยโครงการฯ จะแจ้งให้ทราบว่าในแต่ละภาคการศึกษามีวิชาอะไรบ้างที่เปิดให้ลงทะเบียนเรียน

วิชาเลือกที่สามารถเรียนได้ เช่น
- RB 736 Modern Property Management
- RB 758 Business Valuation
- RB 777 Residential and Commercial Property Development
- RB 778 International Real Estate Investment Analysis
- RB 796 Computer Application in Real Estate
- RB 798 Sustainable Real Estate Development

หมายเหต
: click ดูรายละเอียดคำอธิบายลักษณะวิชา

 

ภาคการศึกษาที่ 1
วิชาที่เปิด
RB 736 Modern Property Management

กำหนดการสมัครสอบ ภาค 1

รายละเอียดช่วงเวลา
เปิด-ปิด รับสมัคร มิถุนายน - กรกฎาคม
สอบสัมภาษณ์ ต้นเดือน สิงหาคม
ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ สิงหาคม
รายงานตัวและชำระเงินค่าลงทะเบียน สิงหาคม
เริ่มเรียน กลางเดือน สิงหาคม
ปิดภาค ธันวาคม

 

ภาคการศึกษาที่ 2

วิชาที่เปิด
- RB 758 Business Valuation
- RB 777 Residential and Commercial Property Development
- RB 798 Sustainable Real Estate Development

กำหนดการสมัครสอบ ภาค 2

รายละเอียดวัน-เวลา
เปิด-ปิด รับสมัคร พฤศจิกายน - ธันวาคม
สอบสัมภาษณ์ ต้นเดือน มกราคม
ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ มกราคม
รายงานตัวและชำระเงินค่าลงทะเบียน มกราคม
เปิดภาค กลางเดือน มกราคม
ปิดภาค พฤษภาคม

ผู้ใดสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ห้องสำนักงานโครงการฯ
โทรศัพท์ 0-2613-2260, 0-2613-2297
โทรสาร 0-2623-5105 ต่อ 15