How to Apply

How to Apply

Wednesday, 22 August 2012 Written by Super User

ประกาศคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในโครงการปริญญาโทธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (MRE)
คณะพาณิชยศาสตร์เเละการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2564...คลิกดูรายละเอียด  

--------

ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (MRE)
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ประจำปีการศึกษา 2564...คลิกดูรายละเอียด
คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

รับนักศึกษาชาวไทยหรือนักศึกษาต่างชาติที่สามารถสื่อสารเป็นภาษาไทยได้เป็นอย่างดี ดังต่อไปนี้
1.1. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีไม่จำกัดสาขาจากมหาวิทยาลัยที่สภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ
1.2. เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อ 22-23 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561

 

ขั้นตอนการสมัครสอบ

1. วิธีการสมัครสอบ

สมัคร MRE ผ่านระบบ online ที่ http://gradreg.tbs.tu.ac.th
ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึง 3 พฤษภาคม 2564
ค่าธรรมเนียมการสมัคร 500 บาท

หากมีปัญหาในการสมัครผ่านระบบ Online ติดต่อ
หน่วยประสานงานวิชาการ ห้องประชุมบุญชู โรจนเสถียร ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ 1
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. โทร. 0-2613-2263, 0-2623-5718


2. หลักฐานการสมัครสอบ

1) สำเนาใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) เป็นภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ 
2) ผลสอบภาษาอังกฤษ (TU-GET หรือ TOEFL หรือ IELTS หรือ TU 005 และ TU 006 ที่ได้ค่าระดับ P)
    คะแนนทั้ง 4 ประเภท ต้องเป็นผลคะแนนสอบไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร
3) ผลสอบ SMART-II (ผลคะแนนสอบไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร) โครงการฯ จะนำผลคะแนนที่ดีที่สุดของผู้สมัครสอบ จากศูนย์ทดสอบสมรรถนะแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยตรง 

ส่งหลักฐานการสมัครสอบ โดยการ upload File ในระบบสมัครสอบ หรือส่งทาง Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ผ่อนผันการยื่นผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ และ SMART-II
เพื่อคัดเลือกผู้เข้าศึกษาต่อฯ ประจำปีการศึกษา 2564 เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

หากผู้สมัครไม่มีผลคะแนนภาษาอังกฤษ TU-GET, TOEFL หรือ IELTS และ SMART-II

เมื่อสมัครสอบ MRE และชำระเงินค่าสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว

1. มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์

2. สำหรับผู้ที่ผ่านการสัมภาษณ์ สามารถลงทะเบียนเรียนก่อนในวิชาเสริมพื้นฐาน และวิชาตามแผนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ได้

โดยมีเงื่อนไขว่า ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกแต่ยังไม่มีผลคะแนน จะต้องสอบผ่านตามเกณฑ์การรับเข้าตามที่หลักสูตรกำหนด ภายในภาค 1 ปีการศึกษา 2564


 

การทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ TU-GET (Thammasat University General English Test)
การสมัครสอบ
1) ลงทะเบียนออนไลน์ที่: http://litu.tu.ac.th/TUGET/Login.aspx และพิมพ์สลิปการชำระเงิน
2) ลงทะเบียนการทดสอบแบบ Computer-based Test ได้ที่ : http://203.131.210.181/cbt
3) ลงทะเบียนการทดสอบแบบ Paper-based Test ได้ที่ : http://203.131.210.181/pbt
4) นำสลิปการชำระเงินมาที่ธนาคารกสิกรไทย (K-Bank) เพื่อชำระค่าธรรมเนียม (500 บาท)
5) ตรวจสอบหมายเลขประจำตัวการทดสอบ เวลาทดสอบ และสถานที่ทำการทดสอบผ่านระบบออนไลน์ หนึ่งสัปดาห์ก่อนวันสอบ
6) ตรวจสอบผลการทดสอบออนไลน์ หนึ่งสัปดาห์หลังจากวันที่ทดสอบ
7) รายงานผลการทดสอบ TU-GET จะถูกส่งไปยังผู้ทดสอบ 2 สัปดาห์หลังจากวันสอบ (สำหรับผู้ทดสอบมีที่อยู่ในประเทศไทยเท่านั้น)

ผู้สนใจเข้าศึกษาในโครงการฯ สามารถดำเนินการได้ดังนี้
สอบภาษาอังกฤษ (TU-GET)
- TU-GET Paper-based Test (PBT)
- TU-GET Computer-based Test (CBT)
ตามรอบที่กำหนด โดยกำหนดการประจำปี 2563 และ 2564 สามารถติดตามได้ที่ http://litu.tu.ac.th

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
สำนักงานเลขานุการสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30-18.30 น. วันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา 08.30 – 16.00 น.
(เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ )
โทร. 0-2623-5134, 08-7972-7755 โทรสาร 0-2623-5138
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 


 การทดสอบทักษะด้านการจัดการระดับปริญญาโท (SMART-II)

      สมัครสอบด้วยระบบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ www.smart.tbs.tu.ac.th

 

กำหนดการสอบ SMART-II

 

ครั้งที่

รับสมัคร

วันสอบ

1/2564

3 - 16 ก.พ. 64

21 ก.พ. 64

2/2564

8 - 21 มี.ค. 64

27 มี.ค. 64

3/2564

5 - 19 เม.ย. 64

24 เม.ย. 64 (เลื่อนสอบ ยังไม่มีกำหนดสอบใหม่)


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์ทดสอบทักษะด้านการจัดการแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

โทรศัพท์ : 0-2613-2199, 0-2224-9730 โทรสาร : 0-2226-4511
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 


จำนวนนักศึกษา

              รับนักศึกษาปีการศึกษาละประมาณ 70 คน

 

เงื่อนไขอื่น ๆ ในการสมัครสอบ

  1. ในขั้นตอนการรับสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ยังไม่รับหลักฐานแสดงการสำเร็จการศึกษา ดังนั้นผู้สมัครสอบต้องตรวจสอบและรับรองตนเองว่ามีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร หากตรวจสอบในภายหลังพบว่าผู้สมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครจะถือว่าผู้นั้นขาดคุณสมบัติทันที

  2. เมื่อมหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์แล้ว ให้ผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ยื่นหนังสือให้คำรับรอง (Confidential Recommendations) อย่างน้อย 1 ฉบับ และอย่างมากไม่เกิน 3 ฉบับ ตามแบบที่กำหนด ในวันที่สอบสัมภาษณ์  (download Confidential Recommendations) 
  3. ตารางเทียบผลคะแนนภาษาอังกฤษระหว่าง TOEFL และ IELTS ...คลิกดูรายละเอียด

 

ปฎิทินการสอบคัดเลือก

รายละเอียด

วันที่

สมัครสอบ MRE ผ่านระบบ online ที่ http://gradreg.tbs.tu.ac.th 


1 พ.ย. 63 - 3 พ.ค. 64

ส่งหลักฐานการสมัครสอบ โดย upload file ในระบบสมัครสอบ
หรือ ส่งทาง Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ภายในวันที่ 3 พ.ค. 2564

สมัครสอบ TU-GET ดูกำหนดการสอบที่
http://litu.tu.ac.th/

สมัครสอบ SMART-II

 ดูกำหนดการสอบที่

www.smart.tbs.tu.ac.th

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์

 

10 พฤษภาคม 2564  

สอบสัมภาษณ์ (แบบออนไลน์ ผ่าน ZOOM)

 

15 พฤษภาคม 2564 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

 

24 พฤษภาคม 2564

รายงานตัว ชำระเงินขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
และลงทะเบียน Pre-Course

28 พ.ค. - 4 มิ.ย. 2564

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

9 มิ.ย. 2564
เวลา 18.00 - 20.00 น.
ออนไลน์ผ่าน zoom

เปิดเรียน Pre-course

10 มิ.ย. - 31 ก.ค. 2564

เปิดภาคการศึกษาที่ 1/2563

9 สิงหาคม 2564

กิจกรรม Get Together

ยังไม่กำหนด