How to Apply

How to Apply

Wednesday, 22 August 2012 Written by Super User

คำถามที่พบบ่อย เกี่ยวกับหลักสูตร MRE
FAQ MRE Course67 Page 01


โครงการปริญญาโทธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 6 พฤษภาคม 2567

สมัคร MRE ผ่านระบบ online ที่ http://gradreg.tbs.tu.ac.th


ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในโครงการปริญญาโทธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (MRE)
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (หลักสูตรภาษาไทย)
(จัดการเรียนการสอนที่ มธ. ท่าพระจันทร์)
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ปีการศึกษา 2567
คลิกดูรายละเอียด


สถานที่จัดการเรียนการสอน
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์


คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาต้องเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 ข้อ 22 , 23 โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม และมีคุณสมบัติ ดังนี้

กลุ่มที่ 1 เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีไม่จำกัดสาขาวิชา ไม่จำกัดเกรดเฉลี่ย และไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์การทำงาน

กลุ่มที่ 2 เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีไม่จำกัดสาขาวิชา ไม่จำกัดเกรดเฉลี่ย และมีประสบการณ์ทางด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์หรือสาขาที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป หรือได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาจากหน่วยงาน

การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
การคัดเลือกผู้เข้าศึกษาประกอบด้วย

เกณฑ์การคัดเลือกสำหรับ กลุ่มที่ 1 ดังนี้
1) ผู้เข้าศึกษาต้องส่งผลคะแนนทดสอบทักษะทางด้านการจัดการ (SMART-II) ซึ่งจัดสอบโดยศูนย์ทดสอบทักษะด้านการจัดการ และมีคะแนนตามหลักเกณฑ์ที่คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กำหนด (ผลสอบต้องไม่เกิน 2 ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร)
2) ผู้เข้าศึกษาต้องมีผลคะแนนภาษาอังกฤษ TU-GET TOEFL หรือ IELTS เพื่อใช้สมัครเข้าศึกษา
ทั้งนี้เกณฑ์คะแนนภาษาอังกฤษในการรับเข้าให้เป็นไปตามประกาศที่มหาวิทยาลัยกำหนด
โดยผลคะแนนต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่ประกาศผลทดสอบจนถึงวันที่สมัครเข้าศึกษา
3) ผ่านการสอบสัมภาษณ์

เกณฑ์การคัดเลือกสำหรับ กลุ่มที่ 2 ดังนี้
1) ผู้เข้าศึกษาส่งหลักฐานประสบการณ์การทำงานและ Portfolio ต่างๆ ให้กับโครงการ
2) ผู้เข้าศึกษาต้องมีผลคะแนนภาษาอังกฤษ TU-GET TOEFL หรือ IELTS เพื่อใช้สมัครเข้าศึกษา
ทั้งนี้เกณฑ์คะแนนภาษาอังกฤษในการรับเข้าให้เป็นไปตามประกาศที่มหาวิทยาลัยกำหนด
โดยผลคะแนนต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่ประกาศผลทดสอบจนถึงวันที่สมัครเข้าศึกษา
3) ผ่านการสอบสัมภาษณ์
 

- กรณีนักศึกษาไม่มีหรือมีคะแนนสอบภาษาอังกฤษเพื่อเข้าศึกษาไม่ถึงเกณฑ์คะแนนขั้นต่ำตามข้อก่าหนดของหลักสูตรก่อนสมัครเข้าศึกษาอนุโลมให้เข้าศึกษาก่อนได้แต่ให้ยื่นคะแนนภาษาอังกฤษที่ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำตามที่หลักสูตรก่าหนดหรือยื่นหลักฐานการเริ่มศึกษาภาษาอังกฤษตามเงื่อนไขที่ระบุ ที่คณะภายในวันก่อนเปิดภาคการศึกษาถัดไปมิฉะนั้นจะต้องพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา

ขั้นตอนการสมัครสอบ

1. วิธีการสมัครสอบ

สมัคร MRE  ผ่านระบบ online ที่ http://gradreg.tbs.tu.ac.th
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 6 พฤษภาคม 2567

ค่าธรรมเนียมการสมัคร 500 บาท

หากมีปัญหาในการสมัครผ่านระบบ Online ติดต่อหน่วยบัณฑิตศึกษา ห้อง F-310 ชั้น 3 อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. โทร. 0-2613-2263, 0-2623-5718


2. หลักฐานการสมัครสอบ

1) สำเนาใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) เป็นภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ 
2) ผลสอบ SMART-II (ผลคะแนนสอบไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร) โครงการฯ จะนำผลคะแนนที่ดีที่สุดของผู้สมัครสอบ จากศูนย์ทดสอบสมรรถนะแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยตรง
    (ผลคะแนน SMART-II มีทั้งหมด 2 part  ผลคะแนนที่ใช้ได้ แต่ละ part ต้องได้มากกว่า 100)

3) หากยังไม่มีผลคะแนนภาษาอังกฤษในตอนสอบเข้า ไม่เป็นไร แต่เมื่อผ่านเข้ามาเป็นนักศึกษาได้แล้ว ต้องนำผลคะแนนภาษาอังกฤษ มายื่นภายในภาคการศึกษาแรก หรือ ลงทะเบียนเรียนวิชาปรับพื้นฐานความรู้ภาษาอังกฤษ
 

ส่งหลักฐานการสมัครสอบ โดยการ upload File ในระบบสมัครสอบ หรือส่งทาง Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ภายในวันที่ 6 พฤษภาคม 2567

                                               

 

การทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ TU-GET (Thammasat University General English Test)
- TU-GET Paper-based Test (PBT)
- TU-GET Computer-based Test (CBT)
ตามรอบที่กำหนด โดยกำหนดการสามารถติดตามได้ที่ www.litu.tu.ac.th

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30-18.30 น. วันเสาร์ - วันอาทิตย์ เวลา 08.30-16.00 น.
(เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
โทรศัพท์ 0-2623-5134, 08-7972-7755 โทรสาร 0-2623-5138
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

                                                       


การทดสอบทักษะด้านการจัดการระดับปริญญาโท (SMART-II)
การสมัครสอบ

สมัครผ่านระบบ Online ตามรอบที่กำหนด โดยกำหนดการสามารถติดตามได้ที่ www.smart.tbs.tu.ac.th

ครั้งที่ ช่วงรับสมัคร วันสอบ
1/2567 1 ม.ค. - 15 ม.ค. 67 21 ม.ค. 67
 2/2567 4 มี.ค. - 18 มี.ค. 67  24 มี.ค. 67 
3/2567 6 เม.ย. - 22 เม.ย. 67 28 เม.ย. 67

 

 

 

 

 

ข้อสอบ SMART-II ประกอบด้วย

  • การเลือกใช้ข้อมูลเพื่อแก้ปัญหาเชิงคณิตศาสตร์ (ุ60 นาที)
  • การอ่านเชิงวิเคราะห์ (60 นาที)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ศูนย์ทดสอบสมรรถนะแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โทรศัพท์ 0-2613-2199, 0-2224-9730 โทรสาร 0-2226-4511
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 

 


จำนวนนักศึกษา

              รับนักศึกษาปีการศึกษาละประมาณ 60 คน

 

เงื่อนไขอื่น ๆ ในการสมัครสอบ

  1. ในขั้นตอนการรับสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ยังไม่รับหลักฐานแสดงการสำเร็จการศึกษา ดังนั้นผู้สมัครสอบต้องตรวจสอบและรับรองตนเองว่ามีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร หากตรวจสอบในภายหลังพบว่าผู้สมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครจะถือว่าผู้นั้นขาดคุณสมบัติทันที

  2. เมื่อมหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์แล้ว ให้ผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ยื่นหนังสือให้คำรับรอง (Confidential Recommendations) อย่างน้อย 1 ฉบับ และอย่างมากไม่เกิน 3 ฉบับ ตามแบบที่กำหนด ในวันที่สอบสัมภาษณ์  (download Confidential Recommendations) ทั้งนี้ หนังสือรับรองควรเป็นหนังสือรับรองจากอาจารย์ หรือ หนังสือรับรองจากที่ทำงาน
    • ผู้ให้การรับรองไม่ควรเป็น บุคคลในครอบครัว ญาติพี่น้อง หรือเพื่อน

  3. ตารางเทียบผลคะแนนภาษาอังกฤษระหว่าง TOEFL และ IELTS ...คลิกดูรายละเอียด

 

ปฎิทินการสอบคัดเลือก

รายละเอียด

วันที่

สมัครสอบ MRE ผ่านระบบ online ที่ http://gradreg.tbs.tu.ac.th 


บัดนี้ ถึง 6 พฤษภาคม 2567

ส่งหลักฐานการสมัครสอบ โดย upload file ในระบบสมัครสอบ
หรือ ส่งทาง Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 ภายในวันที่ 6 พฤษภาคม 2567

สมัครสอบ TU-GET

ดูกำหนดการสอบที่
http://litu.tu.ac.th/

สมัครสอบ SMART-II

 ดูกำหนดการสอบที่

www.smart.tbs.tu.ac.th

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์

 

17 พฤษภาคม 2567

สอบสัมภาษณ์
(รูปแบบการสอบสัมภาษณ์ แบบ online ผ่าน Zoom Meeting)

 

18 พฤษภาคม 2567

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

 

27 พฤษภาคม 2567 

รายงานตัวยืนยันเข้าศึกษา จดทะเบียน และชำระเงินวิชาเสริมพื้นฐาน

30 - 31 พฤษภาคม 2567 

 

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

4 มิถุนายน 2567
เวลา 17.00 น.

เปิดเรียน วิชาเสริมพื้นฐาน (Pre-course)

4 มิ.ย. - ก.ค. 2567

 

เปิดภาคการศึกษาที่ 1/2567

13 สิงหาคม 2567

 

กิจกรรม MRE Get Together

23 - 25 สิงหาคม 2567

 


เงื่อนไขการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

  1. ผู้ที่ผ่านการรับเข้าศึกษาต้องขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่นายทะเบียนกำหนดภายใน 14 วันนับแต่วันเปิดภาคการศึกษา เว้นแต่กรณีมีเหตุผลความจำเป็นนายทะเบียนอาจอนุญาตผ่อนผันการขึ้นทะเบียนได้แต่ต้องไม่เกินภาคการศึกษาที่ 1 ของปีการศึกษาแรก ผู้ที่ผ่านการรับสมัครโดยใช้วุฒิการศึกษาจากต่างประเทศต้องยื่นใบสำคัญแสดงวุฒิการศึกษาต่อคณะในวันที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาด้วย แต่หากยังไม่สามารถนำส่งได้นายทะเบียนอาจผ่อนผันให้นำมาส่งในภายหลัง แต่ต้องไม่เกินภาคการศึกษาที่ 1 ของปีการศึกษาแรก หากพ้นกำหนดเวลาที่ผ่อนผันให้แล้วยังไม่อาจนำส่งได้ให้นายทะเบียนเพิกถอนการขึ้นทะเบียนการเป็นนักศึกษา
  2. ผู้ที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาสังกัดหลักสูตรใดแล้วจะย้ายหลักสูตรมิได้ เว้นแต่จะมีเหตุผลและความจำเป็นให้นักศึกษายื่นคำร้องพร้อมแสดงเหตุผลต่อคณบดีเพื่อขออนุมัติจากคณะกรรมการประจำคณะ การขอย้ายหลักสูตรจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำคณะของหลักสูตรที่จะขอย้าย ไปศึกษาและให้นับเวลาการศึกษาตั้งแต่การศึกษาในหลักสูตรเดิมด้วย เมื่อได้รับความเห็นชอบตามวรรคสองแล้วให้นับระยะเวลาการศึกษาตั้งแต่เป็นนักศึกษาในหลักสูตรเดิมด้วย
  3. หากมีการตรวจพบว่าผู้ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาไม่มีคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับฯ หรือได้ใช้เอกสารหลักฐานประกอบการขึ้นทะเบียนอันเป็นเท็จ ให้นายทะเบียนเสนอต่ออธิการบดีเพิกถอนการขึ้นทะเบียนการเป็นนักศึกษาผู้นั้น หากมีกรณีตามวรรคหนึ่งปรากฎขึ้นกับผู้ที่สำเร็จการศึกษาไปแล้ว ให้อธิการบดีเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพิกถอนปริญญาบัตรผู้นั้น


การยื่นหลักฐานในวันขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่เมื่อมหาวิทยาลัยได้ประกาศผลการสอบคัดเลือกขั้นสุดท้ายแล้ว ให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก และมีสิทธิ์เข้าศึกษาดำเนินการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา เพื่อมีสถานภาพนักศึกษาให้ครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดตามรายละเอียดขั้นตอนของสำนักงานทะเบียนนักศึกษา ที่ www.reg.tu.ac.th


อัตราค่าธรรมเนียมตลอดหลักสูตร (หลักสูตรฉบับ พ.ศ. 2567) ใช้กับนักศึกษา รหัส 67 เป็นต้นไป ...คลิกดูรายละเอียดค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายในการเรียนทั้งหลักสูตร 2 ปี รวมเป็นเงิน 291,920 บาท* (ไม่รวมวิชาเสริมพื้นฐาน)

* Subject to change without Notice
* ไม่รวมค่าศึกษาดูงานต่างประเทศ

7. เงื่อนไขการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

7.1 ผู้ที่ผ่านการรับเข้าศึกษาต้องขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่นายทะเบียนกำหนดภายใน 14 วันนับแต่วันเปิดภาคการศึกษา เว้นแต่กรณีมีเหตุผลความจำเป็นนายทะเบียนอาจอนุญาตผ่อนผันการขึ้นทะเบียนได้แต่ต้องไม่เกินภาคการศึกษาที่ 1 ของปีการศึกษาแรก

ผู้ที่ผ่านการรับสมัครโดยใช้วุฒิการศึกษาจากต่างประเทศต้องยื่นใบสำคัญแสดงวุฒิการศึกษาต่อคณะในวันที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาด้วย แต่หากยังไม่สามารถนำส่งได้นายทะเบียนอาจผ่อนผันให้นำมาส่ง
ในภายหลัง แต่ต้องไม่เกินภาคการศึกษาที่
1 ของปีการศึกษาแรก หากพ้นกำหนดเวลาที่ผ่อนผันให้แล้วยัง
ไม่อาจนำส่งได้ให้นายทะเบียนเพิกถอนการขึ้นทะเบียนการเป็นนักศึกษา

7.2 ผู้ที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาสังกัดหลักสูตรใดแล้วจะย้ายหลักสูตรมิได้ เว้นแต่จะมีเหตุผลและ
ความจำเป็นให้นักศึกษายื่นคำร้องพร้อมแสดงเหตุผลต่อคณบดีเพื่อขออนุมัติจากคณะกรรมการประจำคณะ

การขอย้ายหลักสูตรจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำคณะของหลักสูตรที่จะขอย้าย    ไปศึกษาและให้นับเวลาการศึกษาตั้งแต่การศึกษาในหลักสูตรเดิมด้วย

เมื่อได้รับความเห็นชอบตามวรรคสองแล้วให้นับระยะเวลาการศึกษาตั้งแต่เป็นนักศึกษาในหลักสูตรเดิมด้วย

7.3 หากมีการตรวจพบว่าผู้ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาไม่มีคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม
ตามข้อบังคับฯ หรือได้ใช้เอกสารหลักฐานประกอบการขึ้นทะเบียนอันเป็นเท็จ ให้นายทะเบียนเสนอต่ออธิการบดีเพิกถอนการขึ้นทะเบียนการเป็นนักศึกษาผู้นั้น

หากมีกรณีตามวรรคหนึ่งปรากฎขึ้นกับผู้ที่สำเร็จการศึกษาไปแล้ว ให้อธิการบดีเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพิกถอนปริญญาบัตรผู้นั้น

8.  การยื่นหลักฐานในวันขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่เมื่อมหาวิทยาลัยได้ประกาศผลการสอบคัดเลือกขั้นสุดท้ายแล้ว ให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก และมีสิทธิ์เข้าศึกษาดำเนินการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา เพื่อมีสถานภาพนักศึกษาให้ครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดตามรายละเอียดขั้นตอนของสำนักงานทะเบียนนักศึกษา ที่ www.reg.tu.ac.th

9.  ค่าใช้จ่ายในการศึกษาตลอดหลักสูตร

จำนวนเงิน 347,920 บาท (ไม่รวมวิชาเสริมพื้นฐาน และวิชา TU005, TU006)