How to Apply

How to Apply

Wednesday, 22 August 2012 Written by Super User

ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาโครงการปริญญาโทธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (MRE)
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (หลักสูตรภาษาไทย)
(จัดการเรียนการสอนที่ มธ. ท่าพระจันทร์)
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ปีการศึกษา 2565  ...คลิกดูรายละเอียด

สถานที่จัดการเรียนการสอน
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์


คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

รับนักศึกษาชาวไทยหรือนักศึกษาต่างชาติที่สามารถสื่อสารเป็นภาษาไทยได้เป็นอย่างดี ดังต่อไปนี้
1.1. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีไม่จำกัดสาขาจากมหาวิทยาลัยที่สภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ
1.2. เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อ 22-23 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561

 

ขั้นตอนการสมัครสอบ

1. วิธีการสมัครสอบ

สมัคร MRE ผ่านระบบ online ที่ http://gradreg.tbs.tu.ac.th
ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 2 พฤษภาคม 2565
ค่าธรรมเนียมการสมัคร 500 บาท

หากมีปัญหาในการสมัครผ่านระบบ Online ติดต่อ
หน่วยประสานงานวิชาการ ห้องประชุมบุญชู โรจนเสถียร ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ 1
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. โทร. 0-2613-2263, 0-2623-5718


2. หลักฐานการสมัครสอบ

1) สำเนาใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) เป็นภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ 
2) ผลสอบภาษาอังกฤษ (TU-GET หรือ TOEFL หรือ IELTS หรือ TU 005 และ TU 006 ที่ได้ค่าระดับ P)
    คะแนนทั้ง 4 ประเภท ต้องเป็นผลคะแนนสอบไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร
3) ผลสอบ SMART-II (ผลคะแนนสอบไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร) โครงการฯ จะนำผลคะแนนที่ดีที่สุดของผู้สมัครสอบ จากศูนย์ทดสอบสมรรถนะแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยตรง 

ส่งหลักฐานการสมัครสอบ โดยการ upload File ในระบบสมัครสอบ หรือส่งทาง Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ภายในวันที่ 2 พฤษภาคม 2565

                                               

 

การทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ TU-GET (Thammasat University General English Test)
การสมัครสอบ
1) ลงทะเบียนการทดสอบแบบ Computer-based Test ได้ที่ : http://litu.tu.ac.th/cbt
2) ลงทะเบียนการทดสอบแบบ Paper-based Test ได้ที่ : http://litu.tu.ac.th/pbt
3) สมัครสอบวันที่ 1-15 ของเดือน ค่าสมัครสอบ 500.- บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน)
4) สมัครสอบวันที่ 16 - ก่อนวันสอบ 3 วัน ค่าสมัครสอบ 700.- บาท (เจ็ดร้อยบาทถ้วน) สมัครผ่าน Google Forms โดย ติดต่อเจ้าหน้าที่โดยตรงที่ 02-696-6021, 02-696-6018, 087-972-7755
5) พิมพ์ใบแจ้งการชำระเงิน และนำไปชำระเงินที่ธนาคารกสิกรไทย ทุกสาขา
6) ตรวจสอบเลขประจำตัวสอบ สถานที่ วัน-เวลาทดสอบ ทางเว็บไซต์ ก่อนสอบ 1 สัปดาห์
(ผู้เข้าสอบต้องแสดงบัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง ต่อเจ้าหน้าที่ก่อนเข้าห้องสอบ)
7) นำบัตรประชาชน/พาสปอร์ต ไปแสดงตนในวันสอบ และนำดินสอ 2B, ปากกา, ยางลบ เพื่อใช้ในการทำข้อสอบ
8) ตรวจสอบคะแนนได้ทางเว็บไซต์ หลังจากวันสอบ 1 สัปดาห์ (สถาบันภาษาจะส่งคะแนนอย่างเป็นทางการให้ผู้สมัครสอบ ภายหลังการสอบ 2 สัปดาห์)
ผู้สนใจเข้าศึกษาในโครงการฯ สามารถดำเนินการได้ดังนี้
สอบภาษาอังกฤษ (TU-GET)
- TU-GET Paper-based Test (PBT)
- TU-GET Computer-based Test (CBT)
ตามรอบที่กำหนด โดยกำหนดการประจำปี 2564-2565 สามารถติดตามได้ที่ www.litu.tu.ac.th

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30-18.30 น. วันเสาร์ - วันอาทิตย์ เวลา 08.30-16.00 น.
(เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
โทรศัพท์ 0-2623-5134, 08-7972-7755 โทรสาร 0-2623-5138
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

                                                       


การทดสอบทักษะด้านการจัดการระดับปริญญาโท (SMART-II)
การสมัครสอบ

สมัครผ่านระบบ Online ตามรอบที่กำหนด รายละเอียดกำหนดการประจำปี 2564-2565 สามารถติดตามได้ที่ www.smart.tbs.tu.ac.th

ข้อสอบ SMART-II ประกอบด้วย

  • การเลือกใช้ข้อมูลเพื่อแก้ปัญหาเชิงคณิตศาสตร์ (ุ60 นาที)
  • การอ่านเชิงวิเคราะห์ (60 นาที)

กำหนดการสอบ SMART-II

 

ครั้งที่

ช่วงรับสมัคร

วันสอบ

4/2564

1 - 14 พ.ย. 64

21 พ.ย. 64

1/2565

3 - 16 ม.ค. 65

23 ม.ค. 65

2/2565

1 - 13 ก.พ. 65

20 ก.พ. 65

3/2565

1 - 13 มี.ค. 65

20 มี.ค. 65

4/2565 4 - 17 เม.ย. 65 24 เม.ย. 65

* กำหนดการ และรูปแบบการจัดสอบแต่ละรอบอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในขณะนั้น
โปรดติดตามผ่าน Website และ Facebook ศูนย์ทดสอบสมรรถนะแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาตร์ TCTC

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ศูนย์ทดสอบสมรรถนะแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โทรศัพท์ 0-2613-2199, 0-2224-9730 โทรสาร 0-2226-4511
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 


จำนวนนักศึกษา

              รับนักศึกษาปีการศึกษาละประมาณ 70 คน

 

เงื่อนไขอื่น ๆ ในการสมัครสอบ

  1. ในขั้นตอนการรับสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ยังไม่รับหลักฐานแสดงการสำเร็จการศึกษา ดังนั้นผู้สมัครสอบต้องตรวจสอบและรับรองตนเองว่ามีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร หากตรวจสอบในภายหลังพบว่าผู้สมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครจะถือว่าผู้นั้นขาดคุณสมบัติทันที

  2. เมื่อมหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์แล้ว ให้ผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ยื่นหนังสือให้คำรับรอง (Confidential Recommendations) อย่างน้อย 1 ฉบับ และอย่างมากไม่เกิน 3 ฉบับ ตามแบบที่กำหนด ในวันที่สอบสัมภาษณ์  (download Confidential Recommendations) ทั้งนี้ หนังสือรับรองควรเป็นหนังสือรับรองจากอาจารย์ หรือ หนังสือรับรองจากที่ทำงาน
    • ผู้ให้การรับรองไม่ควรเป็น บุคคลในครอบครัว ญาติพี่น้อง หรือเพื่อน

  3. ตารางเทียบผลคะแนนภาษาอังกฤษระหว่าง TOEFL และ IELTS ...คลิกดูรายละเอียด

 

ปฎิทินการสอบคัดเลือก

รายละเอียด

วันที่

สมัครสอบ MRE ผ่านระบบ online ที่ http://gradreg.tbs.tu.ac.th 


1 พ.ย. 64 - 2 พ.ค. 65

ส่งหลักฐานการสมัครสอบ โดย upload file ในระบบสมัครสอบ
หรือ ส่งทาง Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ภายในวันที่ 2 พ.ค. 2565

สมัครสอบ TU-GET ดูกำหนดการสอบที่
http://litu.tu.ac.th/

สมัครสอบ SMART-II

 ดูกำหนดการสอบที่

www.smart.tbs.tu.ac.th

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์

 

9 พฤษภาคม 2565  

สอบสัมภาษณ์

 

14 พฤษภาคม 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

 

23 พฤษภาคม 2565

รายงานตัว ชำระเงินขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
และลงทะเบียน Pre-Course

27 พ.ค. - 1 มิ.ย. 2565

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

ยังไม่กำหนด

 

เปิดเรียน Pre-course

มิ.ย. - ก.ค. 2565

 

เปิดภาคการศึกษาที่ 1/2565

สิงหาคม 2565

 

กิจกรรม Get Together

ยังไม่กำหนด

 


เงื่อนไขการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

  1. ผู้ที่ผ่านการรับเข้าศึกษาต้องขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่นายทะเบียนกำหนดภายใน 14 วันนับแต่วันเปิดภาคการศึกษา เว้นแต่กรณีมีเหตุผลความจำเป็นนายทะเบียนอาจอนุญาตผ่อนผันการขึ้นทะเบียนได้แต่ต้องไม่เกินภาคการศึกษาที่ 1 ของปีการศึกษาแรก ผู้ที่ผ่านการรับสมัครโดยใช้วุฒิการศึกษาจากต่างประเทศต้องยื่นใบสำคัญแสดงวุฒิการศึกษาต่อคณะในวันที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาด้วย แต่หากยังไม่สามารถนำส่งได้นายทะเบียนอาจผ่อนผันให้นำมาส่งในภายหลัง แต่ต้องไม่เกินภาคการศึกษาที่ 1 ของปีการศึกษาแรก หากพ้นกำหนดเวลาที่ผ่อนผันให้แล้วยังไม่อาจนำส่งได้ให้นายทะเบียนเพิกถอนการขึ้นทะเบียนการเป็นนักศึกษา
  2. ผู้ที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาสังกัดหลักสูตรใดแล้วจะย้ายหลักสูตรมิได้ เว้นแต่จะมีเหตุผลและความจำเป็นให้นักศึกษายื่นคำร้องพร้อมแสดงเหตุผลต่อคณบดีเพื่อขออนุมัติจากคณะกรรมการประจำคณะ การขอย้ายหลักสูตรจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำคณะของหลักสูตรที่จะขอย้าย ไปศึกษาและให้นับเวลาการศึกษาตั้งแต่การศึกษาในหลักสูตรเดิมด้วย เมื่อได้รับความเห็นชอบตามวรรคสองแล้วให้นับระยะเวลาการศึกษาตั้งแต่เป็นนักศึกษาในหลักสูตรเดิมด้วย
  3. หากมีการตรวจพบว่าผู้ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาไม่มีคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับฯ หรือได้ใช้เอกสารหลักฐานประกอบการขึ้นทะเบียนอันเป็นเท็จ ให้นายทะเบียนเสนอต่ออธิการบดีเพิกถอนการขึ้นทะเบียนการเป็นนักศึกษาผู้นั้น หากมีกรณีตามวรรคหนึ่งปรากฎขึ้นกับผู้ที่สำเร็จการศึกษาไปแล้ว ให้อธิการบดีเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพิกถอนปริญญาบัตรผู้นั้น


การยื่นหลักฐานในวันขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่เมื่อมหาวิทยาลัยได้ประกาศผลการสอบคัดเลือกขั้นสุดท้ายแล้ว ให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก และมีสิทธิ์เข้าศึกษาดำเนินการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา เพื่อมีสถานภาพนักศึกษาให้ครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดตามรายละเอียดขั้นตอนของสำนักงานทะเบียนนักศึกษา ที่ www.reg.tu.ac.th


ค่าใช้จ่ายในการศึกษาตลอดหลักสูตร

จำนวนเงิน 347,920 บาท (ไม่รวมวิชาเสริมพื้นฐาน และวิชา TU005, TU006)  ...คลิกดูรายละเอียดค่าใช้จ่าย

7. เงื่อนไขการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

7.1 ผู้ที่ผ่านการรับเข้าศึกษาต้องขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่นายทะเบียนกำหนดภายใน 14 วันนับแต่วันเปิดภาคการศึกษา เว้นแต่กรณีมีเหตุผลความจำเป็นนายทะเบียนอาจอนุญาตผ่อนผันการขึ้นทะเบียนได้แต่ต้องไม่เกินภาคการศึกษาที่ 1 ของปีการศึกษาแรก

ผู้ที่ผ่านการรับสมัครโดยใช้วุฒิการศึกษาจากต่างประเทศต้องยื่นใบสำคัญแสดงวุฒิการศึกษาต่อคณะในวันที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาด้วย แต่หากยังไม่สามารถนำส่งได้นายทะเบียนอาจผ่อนผันให้นำมาส่ง
ในภายหลัง แต่ต้องไม่เกินภาคการศึกษาที่
1 ของปีการศึกษาแรก หากพ้นกำหนดเวลาที่ผ่อนผันให้แล้วยัง
ไม่อาจนำส่งได้ให้นายทะเบียนเพิกถอนการขึ้นทะเบียนการเป็นนักศึกษา

7.2 ผู้ที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาสังกัดหลักสูตรใดแล้วจะย้ายหลักสูตรมิได้ เว้นแต่จะมีเหตุผลและ
ความจำเป็นให้นักศึกษายื่นคำร้องพร้อมแสดงเหตุผลต่อคณบดีเพื่อขออนุมัติจากคณะกรรมการประจำคณะ

การขอย้ายหลักสูตรจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำคณะของหลักสูตรที่จะขอย้าย    ไปศึกษาและให้นับเวลาการศึกษาตั้งแต่การศึกษาในหลักสูตรเดิมด้วย

เมื่อได้รับความเห็นชอบตามวรรคสองแล้วให้นับระยะเวลาการศึกษาตั้งแต่เป็นนักศึกษาในหลักสูตรเดิมด้วย

7.3 หากมีการตรวจพบว่าผู้ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาไม่มีคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม
ตามข้อบังคับฯ หรือได้ใช้เอกสารหลักฐานประกอบการขึ้นทะเบียนอันเป็นเท็จ ให้นายทะเบียนเสนอต่ออธิการบดีเพิกถอนการขึ้นทะเบียนการเป็นนักศึกษาผู้นั้น

หากมีกรณีตามวรรคหนึ่งปรากฎขึ้นกับผู้ที่สำเร็จการศึกษาไปแล้ว ให้อธิการบดีเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพิกถอนปริญญาบัตรผู้นั้น

8.  การยื่นหลักฐานในวันขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่เมื่อมหาวิทยาลัยได้ประกาศผลการสอบคัดเลือกขั้นสุดท้ายแล้ว ให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก และมีสิทธิ์เข้าศึกษาดำเนินการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา เพื่อมีสถานภาพนักศึกษาให้ครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดตามรายละเอียดขั้นตอนของสำนักงานทะเบียนนักศึกษา ที่ www.reg.tu.ac.th

9.  ค่าใช้จ่ายในการศึกษาตลอดหลักสูตร

จำนวนเงิน 347,920 บาท (ไม่รวมวิชาเสริมพื้นฐาน และวิชา TU005, TU006)