How to Apply

How to Apply

Wednesday, 22 August 2012 Written by Super User


คำถามที่พบบ่อย ...คลิกดูเพิ่มเติม
FAQ MRE

ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในโครงการปริญญาโทธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (MRE รุ่นที่ 23) ปีการศึกษา 2566 (รอบ 2)
รับสมัคร บัดนี้ - 23 พ.ค. 66 ...คลิกดูประกาศ

 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในโครงการปริญญาโทธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (MRE รุ่นที่ 23) ปีการศึกษา 2566
รับสมัคร 14 พ.ย. 65 - 1 พ.ค. 66 ...คลิกดูประกาศ

 

สถานที่จัดการเรียนการสอน
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์


คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

รับนักศึกษาชาวไทยหรือนักศึกษาต่างชาติที่สามารถสื่อสารเป็นภาษาไทยได้เป็นอย่างดี ดังต่อไปนี้
1.1. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีไม่จำกัดสาขาจากมหาวิทยาลัยที่สภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ
1.2. เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อ 22-23 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561

 

ขั้นตอนการสมัครสอบ

1. วิธีการสมัครสอบ รอบ 2

สมัคร MRE  ผ่านระบบ online ที่ http://gradreg.tbs.tu.ac.th
บัดนี้ - 23 พฤษภาคม 2566

ค่าธรรมเนียมการสมัคร 500 บาท

หากมีปัญหาในการสมัครผ่านระบบ Online ติดต่อหน่วยบัณฑิตศึกษา ห้อง F-310 ชั้น 3 อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. โทร. 0-2613-2263, 0-2623-5718


2. หลักฐานการสมัครสอบ

1) สำเนาใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) เป็นภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ 
2) ผลสอบ SMART-II (ผลคะแนนสอบไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร) โครงการฯ จะนำผลคะแนนที่ดีที่สุดของผู้สมัครสอบ จากศูนย์ทดสอบสมรรถนะแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยตรง
    (ผลคะแนน SMART-II มีทั้งหมด 2 part  ผลคะแนนที่ใช้ได้ แต่ละ part ต้องได้มากกว่า 100)

3) ถ้ายังไม่มีคะแนนภาษาอังกฤษ TU GET ในตอนสอบเข้า ไม่เป็นไร แต่เมื่อผ่านเข้ามาเป็นนักศึกษา MRE ได้แล้ว ต้องนำคะแนน TU GET มายื่นภายในภาคการศึกษาแรก หรือ ลงทะเบียนเรียนวิชาปรับพื้นฐานความรู้ภาษาอังกฤษ
 

ส่งหลักฐานการสมัครสอบ โดยการ upload File ในระบบสมัครสอบ หรือส่งทาง Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ภายในวันที่ 23 พฤษภาคม 2566

                                               

 

การทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ TU-GET (Thammasat University General English Test)
- TU-GET Paper-based Test (PBT)
- TU-GET Computer-based Test (CBT)
ตามรอบที่กำหนด โดยกำหนดการสามารถติดตามได้ที่ www.litu.tu.ac.th

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30-18.30 น. วันเสาร์ - วันอาทิตย์ เวลา 08.30-16.00 น.
(เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
โทรศัพท์ 0-2623-5134, 08-7972-7755 โทรสาร 0-2623-5138
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

                                                       


การทดสอบทักษะด้านการจัดการระดับปริญญาโท (SMART-II)
การสมัครสอบ

สมัครผ่านระบบ Online ตามรอบที่กำหนด โดยกำหนดการสามารถติดตามได้ที่ www.smart.tbs.tu.ac.th

ครั้งที่ ช่วงรับสมัคร วันสอบ
4/2566 8 พ.ค. - 16 พ.ค. 66 อาทิตย์ที่ 21 พฤษภาคม 2566
 

 

 

 

 

ข้อสอบ SMART-II ประกอบด้วย

  • การเลือกใช้ข้อมูลเพื่อแก้ปัญหาเชิงคณิตศาสตร์ (ุ60 นาที)
  • การอ่านเชิงวิเคราะห์ (60 นาที)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ศูนย์ทดสอบสมรรถนะแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โทรศัพท์ 0-2613-2199, 0-2224-9730 โทรสาร 0-2226-4511
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 


 

 


จำนวนนักศึกษา

              รับนักศึกษาปีการศึกษาละประมาณ 70 คน

 

เงื่อนไขอื่น ๆ ในการสมัครสอบ

  1. ในขั้นตอนการรับสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ยังไม่รับหลักฐานแสดงการสำเร็จการศึกษา ดังนั้นผู้สมัครสอบต้องตรวจสอบและรับรองตนเองว่ามีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร หากตรวจสอบในภายหลังพบว่าผู้สมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครจะถือว่าผู้นั้นขาดคุณสมบัติทันที

  2. เมื่อมหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์แล้ว ให้ผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ยื่นหนังสือให้คำรับรอง (Confidential Recommendations) อย่างน้อย 1 ฉบับ และอย่างมากไม่เกิน 3 ฉบับ ตามแบบที่กำหนด ในวันที่สอบสัมภาษณ์  (download Confidential Recommendations) ทั้งนี้ หนังสือรับรองควรเป็นหนังสือรับรองจากอาจารย์ หรือ หนังสือรับรองจากที่ทำงาน
    • ผู้ให้การรับรองไม่ควรเป็น บุคคลในครอบครัว ญาติพี่น้อง หรือเพื่อน

  3. ตารางเทียบผลคะแนนภาษาอังกฤษระหว่าง TOEFL และ IELTS ...คลิกดูรายละเอียด

 

ปฎิทินการสอบคัดเลือก

รายละเอียด

รอบ 1

รอบ 2 (จำนวนแผนรับ 11 คน)

สมัครสอบ MRE ผ่านระบบ online ที่ http://gradreg.tbs.tu.ac.th 


14 พ.ย. 65 -  1 พ.ค. 66

บัดนี้ - 23 พ.ค. 66

ส่งหลักฐานการสมัครสอบ โดย upload file ในระบบสมัครสอบ
หรือ ส่งทาง Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ภายในวันที่ 5 พ.ค. 66

ภายในวันที่ 23 พ.ค. 66

สมัครสอบ TU-GET

ดูกำหนดการสอบที่
http://litu.tu.ac.th/

ดูกำหนดการสอบที่
http://litu.tu.ac.th/

สมัครสอบ SMART-II

 ดูกำหนดการสอบที่

www.smart.tbs.tu.ac.th

 

ดูกำหนดการสอบที่

www.smart.tbs.tu.ac.th

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์

 

วันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2566

วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2566

สอบสัมภาษณ์
(รูปแบบการสอบสัมภาษณ์ แบบ online ผ่าน Zoom Meeting)

 

วันเสาร์ที่ 13 พฤษภาคม 2566
09.00-12.00 น.

วันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม 2566
09.00-12.00 น.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

 

วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2566 

วันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2566

รายงานตัวยืนยันเข้าศึกษา

วันพุธที่ 24 - วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2566 

 

วันพฤหัสบดีที่ 8 - วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2566

จดทะเบียนและชำระเงินวิชาเสริมพื้นฐาน

วันจันทร์ที่ 29 - วันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2566

 

วันพฤหัสบดีที่ 8 - วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2566

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

10 มิถุนายน 2566
09.00-11.00 น.

10 มิถุนายน 2566
09.00-11.00 น.

เปิดเรียน Pre-course

10 มิ.ย. - 29 ก.ค. 2566

 

10 มิ.ย. - 29 ก.ค. 2566

เปิดภาคการศึกษาที่ 1/2566

สิงหาคม 2566

 

สิงหาคม 2566

กิจกรรม Get Together

ยังไม่กำหนด

 

ยังไม่กำหนด


เงื่อนไขการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

  1. ผู้ที่ผ่านการรับเข้าศึกษาต้องขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่นายทะเบียนกำหนดภายใน 14 วันนับแต่วันเปิดภาคการศึกษา เว้นแต่กรณีมีเหตุผลความจำเป็นนายทะเบียนอาจอนุญาตผ่อนผันการขึ้นทะเบียนได้แต่ต้องไม่เกินภาคการศึกษาที่ 1 ของปีการศึกษาแรก ผู้ที่ผ่านการรับสมัครโดยใช้วุฒิการศึกษาจากต่างประเทศต้องยื่นใบสำคัญแสดงวุฒิการศึกษาต่อคณะในวันที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาด้วย แต่หากยังไม่สามารถนำส่งได้นายทะเบียนอาจผ่อนผันให้นำมาส่งในภายหลัง แต่ต้องไม่เกินภาคการศึกษาที่ 1 ของปีการศึกษาแรก หากพ้นกำหนดเวลาที่ผ่อนผันให้แล้วยังไม่อาจนำส่งได้ให้นายทะเบียนเพิกถอนการขึ้นทะเบียนการเป็นนักศึกษา
  2. ผู้ที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาสังกัดหลักสูตรใดแล้วจะย้ายหลักสูตรมิได้ เว้นแต่จะมีเหตุผลและความจำเป็นให้นักศึกษายื่นคำร้องพร้อมแสดงเหตุผลต่อคณบดีเพื่อขออนุมัติจากคณะกรรมการประจำคณะ การขอย้ายหลักสูตรจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำคณะของหลักสูตรที่จะขอย้าย ไปศึกษาและให้นับเวลาการศึกษาตั้งแต่การศึกษาในหลักสูตรเดิมด้วย เมื่อได้รับความเห็นชอบตามวรรคสองแล้วให้นับระยะเวลาการศึกษาตั้งแต่เป็นนักศึกษาในหลักสูตรเดิมด้วย
  3. หากมีการตรวจพบว่าผู้ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาไม่มีคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับฯ หรือได้ใช้เอกสารหลักฐานประกอบการขึ้นทะเบียนอันเป็นเท็จ ให้นายทะเบียนเสนอต่ออธิการบดีเพิกถอนการขึ้นทะเบียนการเป็นนักศึกษาผู้นั้น หากมีกรณีตามวรรคหนึ่งปรากฎขึ้นกับผู้ที่สำเร็จการศึกษาไปแล้ว ให้อธิการบดีเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพิกถอนปริญญาบัตรผู้นั้น


การยื่นหลักฐานในวันขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่เมื่อมหาวิทยาลัยได้ประกาศผลการสอบคัดเลือกขั้นสุดท้ายแล้ว ให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก และมีสิทธิ์เข้าศึกษาดำเนินการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา เพื่อมีสถานภาพนักศึกษาให้ครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดตามรายละเอียดขั้นตอนของสำนักงานทะเบียนนักศึกษา ที่ www.reg.tu.ac.th


อัตราค่าธรรมเนียมตลอดหลักสูตรใหม่ (หลักสูตรฉบับ พ.ศ. 2562) ...คลิกดูรายละเอียดค่าใช้จ่าย

มีผลบังคับใช้กับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 2/2565 เป็นต้นไป

ค่าใช้จ่ายในการเรียนทั้งหลักสูตร 2 ปี รวมเป็นเงิน 291,920 บาท* (ไม่รวมวิชาเสริมพื้นฐาน และวิชา TU005, TU006)

* Subject to change without Notice
* ไม่รวมค่าศึกษาดูงานต่างประเทศ

7. เงื่อนไขการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

7.1 ผู้ที่ผ่านการรับเข้าศึกษาต้องขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่นายทะเบียนกำหนดภายใน 14 วันนับแต่วันเปิดภาคการศึกษา เว้นแต่กรณีมีเหตุผลความจำเป็นนายทะเบียนอาจอนุญาตผ่อนผันการขึ้นทะเบียนได้แต่ต้องไม่เกินภาคการศึกษาที่ 1 ของปีการศึกษาแรก

ผู้ที่ผ่านการรับสมัครโดยใช้วุฒิการศึกษาจากต่างประเทศต้องยื่นใบสำคัญแสดงวุฒิการศึกษาต่อคณะในวันที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาด้วย แต่หากยังไม่สามารถนำส่งได้นายทะเบียนอาจผ่อนผันให้นำมาส่ง
ในภายหลัง แต่ต้องไม่เกินภาคการศึกษาที่
1 ของปีการศึกษาแรก หากพ้นกำหนดเวลาที่ผ่อนผันให้แล้วยัง
ไม่อาจนำส่งได้ให้นายทะเบียนเพิกถอนการขึ้นทะเบียนการเป็นนักศึกษา

7.2 ผู้ที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาสังกัดหลักสูตรใดแล้วจะย้ายหลักสูตรมิได้ เว้นแต่จะมีเหตุผลและ
ความจำเป็นให้นักศึกษายื่นคำร้องพร้อมแสดงเหตุผลต่อคณบดีเพื่อขออนุมัติจากคณะกรรมการประจำคณะ

การขอย้ายหลักสูตรจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำคณะของหลักสูตรที่จะขอย้าย    ไปศึกษาและให้นับเวลาการศึกษาตั้งแต่การศึกษาในหลักสูตรเดิมด้วย

เมื่อได้รับความเห็นชอบตามวรรคสองแล้วให้นับระยะเวลาการศึกษาตั้งแต่เป็นนักศึกษาในหลักสูตรเดิมด้วย

7.3 หากมีการตรวจพบว่าผู้ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาไม่มีคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม
ตามข้อบังคับฯ หรือได้ใช้เอกสารหลักฐานประกอบการขึ้นทะเบียนอันเป็นเท็จ ให้นายทะเบียนเสนอต่ออธิการบดีเพิกถอนการขึ้นทะเบียนการเป็นนักศึกษาผู้นั้น

หากมีกรณีตามวรรคหนึ่งปรากฎขึ้นกับผู้ที่สำเร็จการศึกษาไปแล้ว ให้อธิการบดีเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพิกถอนปริญญาบัตรผู้นั้น

8.  การยื่นหลักฐานในวันขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่เมื่อมหาวิทยาลัยได้ประกาศผลการสอบคัดเลือกขั้นสุดท้ายแล้ว ให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก และมีสิทธิ์เข้าศึกษาดำเนินการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา เพื่อมีสถานภาพนักศึกษาให้ครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดตามรายละเอียดขั้นตอนของสำนักงานทะเบียนนักศึกษา ที่ www.reg.tu.ac.th

9.  ค่าใช้จ่ายในการศึกษาตลอดหลักสูตร

จำนวนเงิน 347,920 บาท (ไม่รวมวิชาเสริมพื้นฐาน และวิชา TU005, TU006)