โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาบริหารทรัพย์สิน

โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาบริหารทรัพย์สิน

โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาบริหารทรัพย์สิน

original-1407149740992


เนื่องด้วยในปี พ.ศ. 2558 ประเทศไทยจะเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) อย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งจะส่งผลให้มีการเคลื่อนย้ายแรงงานเพื่อทำงานระหว่างประเทศสมาชิกได้อย่างง่ายดายขึ้น เกิดการแข่งขันกันในทุกอาชีพ ซึ่งอาจจะทำให้ประเทศใดก็ตาม ที่ยังไม่มีมาตรฐานอาชีพเป็นที่ยอมรับกันในระดับสากล อาจจะเกิดปัญหาความเสียเปรียบในวิชาชีพได้ ดังนั้น สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ สมาคมผู้บริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย และสถาบันคุณวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นโดยเฉพาะในกลุ่มวิชาชีพบริหารทรัพย์สิน จึงได้จัดทำโครงการมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพสาขาบริหารทรัพย์สิน เพื่อให้กลุ่มผู้ที่ประกอบอาชีพการบริหารทรัพย์สินมีแนวทางในการปฏิบัติและอยู่ในกรอบมาตรฐานเดียวกัน และยกระดับให้เทียบเท่ากับมาตรฐานสากล

คลิก รายละเอียดเพิ่มเติม

 

download form

 

 QR Line RE Thammasat

YouTube Logo 2017.svg

Facebook Logo 2019

 Instagram logo 2022.svg

 png-transparent-tiktok-2-hd-logo-thumbnail