RB421 สัมมนาด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ นำเสนอ final presentation

RB421 สัมมนาด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ นำเสนอ final presentation

Wednesday, 23 May 2018 Written by Super User

RB421 สัมมนาด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ นำเสนอ final presentation

IMG 0943

วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 ผศ.จิตตาภรณ์ ศรีบุญจิตต์ อาจารย์ประจำวิชา RB421 สัมมนาด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ได้ให้นักศึกษาระดับปริญญาตรี นำเสนอ final presentation on quick win เกี่ยวกับ city selection and city branding / positioning

ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.อลงกรณ์ จุฑาเกตุ ศูนย์ภูมิภาคโบราณคดีและวิจิตรศิลป์ในองค์กรรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAMEO-SPAFA) และคุณกิตติพัฒน์ ปราการรัตน์ เจ้าหน้าที่ปกครองส่วนท้องถิ่น อ.นครไชยศรี จ.นครปฐม รวมถึงทีมผู้ช่วยสอนของ ผศ.จิตตาภรณ์ ที่เป็นสถาปนิก, นักธุรกิจ และนักวิเคราะห์ รับฟังและให้ข้อเสนอแนะแก่นักศึกษา

<<ภาพบรรยากาศ>>