นักศึกษา MRE#17 นำเสนอ Final Presentation วิชา RB671 Feasibility Study and Business Plan

นักศึกษา MRE#17 นำเสนอ Final Presentation วิชา RB671 Feasibility Study and Business Plan

Monday, 07 May 2018 Written by Super User

นักศึกษา MRE#17 นำเสนอ Final Presentation วิชา RB671 Feasibility Study and Business Plan

S  55525464


เมื่อ วันที่ 5-6 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรม รอยัล ปริ๊นเซส หลานหลวง นักศึกษาโครงการปริญญาโทธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (MRE #17) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำเสนอ Final Presentation วิชา RB671 Feasibility Study and Business Plan
โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตตาภรณ์ ศรีบุญจิตต์ อาจารย์ผู้สอนและประสานงานวิชาเป็นผู้รับผิดชอบวิชา และยังได้รับเกียรติจากวิทยากรพิเศษผู้เชี่ยวชาญในแวดวงธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ มาร่วมฟังการนำเสนอผลงานของนักศึกษา และได้ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ ดังนี้

คุณวิโรจน์ กัปปิยจรรยา
ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการพัฒนาโครงการและกรรมการผู้จัดการ
บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

คุณเวคิน ตั้งกุลวัฒน์
Senior Vice President (Head of business)
บริษัท แมกโนเลีย ควอลีตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชัน จำกัด

คุณวราพงศ์ นิลศิริ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
บริษัท เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิง จำกัด (มหาชน)

คุณไพสิฐ แก่นจันทร์
Chief Executive Officer
บริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ จำกัด (มหาชน)

คุณสมนึก ตัณฑเทอดธรรม
รองกรรมการผู้จัดการ
บริษัท เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิง จำกัด (มหาชน)

คุณจตุพล เกียรติระบิล
Deputy Managing Director
บริษัท สยามพิวรรธน์ รีเทล โฮลดิ้ง จำกัด

ทางโครงการ MRE ขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตตาภรณ์ ศรีบุญจิตต์ ,วิทยากรพิเศษ และผู้ช่วยสอนประจำวิชา ที่ได้สละเวลามาให้ความรู้แก่นักศึกษาในวิชานี้

<<ภาพบรรยากาศ>>