Open House MRE17

Open House MRE17

Monday, 31 October 2016 Written by Super User

IMG 2420

โครงการปริญญาโทธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

จัดงาน Open House MRE รุ่นที่ 17 เพื่อแนะนำหลักสูตรและวิธีการสมัครเข้าศึกษาต่อ

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2559 เวลา 13.00 -17.00 น.

ณ ห้อง Grand Ballroom ชั้น 9 โรงแรม Novotel เพลินจิต

ทั้งนี้ โครงการฯ ขอขอบคุณศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ที่มาช่วยตอบคำถามและให้คำแนะนำต่าง ๆ แก่ผู้สนใจที่มาเข้าฟัง

ภาพบรรยากาศ

 

13.15 - 13.30 น. ประธานเปิดงาน

โดย รองศาสตราจารย์เยาวมาลย์ เมธาภิรักษ์ ผู้อำนวยการโครงการฯ

 

13.30 - 14.30 น. แนะนำหลักสูตรโครงการปริญญาโทธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตตาภรณ์ ศรีบุญจิตต์

อาจารย์ประจำโครงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ คณะพาณิชย์ฯ อดีตรองผู้อำนวยการโครงการฯ ฝ่ายวิชาการ

 

14.45 - 15.45 น.การเรียน การงาน โอกาสและความก้าวหน้าในชีวิต”

การแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการเรียนไปสู่การงานของรุ่นพี่รุ่นใหญ่

- คุณวีระชัย หาญจริยากุล MRE10

- คุณเอี้ยนหยง อวี MRE11

- คุณปิยพงษ์ จารุสุวรรณภูมิ MRE11

- คุณปิตินันท์ ควะชาติ MRE12

ดำเนินรายการโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิติ รัตนปรีชาเวช

 

15.45 - 16.45 น.ชีวิต นักศึกษา MRE รุ่นปัจจุบัน”

การเสวนาเกี่ยวกับชีวิตในวัยเรียน การปรับตัวและการเตรียมตัว ตลอดจนการทำตัวให้เป็นส่วนหนึ่งของ RETU และลูกแม่โดม

- คุณอธิวัฒน์ เกษมสุข MRE15

- คุณพรเทพ โรจนการสกุล MRE15

- คุณรัฐภูมิ วงค์ประดู่ MRE16 –

- คุณเปรมาภรณ์ ปรีชานนท์ MRE16

ดำเนินรายการโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิติ รัตนปรีชาเวช

 

17.00 น. ปิดการสัมมนา