ชี้แจงสอบประมวลความรู้ MRE 14

ชี้แจงสอบประมวลความรู้ MRE 14

Monday, 29 February 2016 Written by Super User

ชี้แจงสอบประมวลความรู้ MRE 14
วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559
เวลา 18:00-21:00 น. ห้อง 214

compreMRE14

โครงการปริญญาโทธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จัดกิจกรรมชี้แจงรายละเอียดการสอบประมวลความรู้ พร้อมข้อซักถาม
โดยคณาจารย์ ประกอบด้วย
1. รศ. เยาวมาลย์ เมธาภิรักษ์
2. รศ. ดร.อัจฉราวรรณ งามญาณ
3. รศ. ดร.สุพีชา พาณิชย์ปฐม
4. ผศ. ดร.นิติ รัตนปรีชาเวช

ทั้งนี้ ได้เรียนเชิญศิษย์เก่ามาบอกเล่าประสบการณ์ในการสอบ ประกอบด้วย
1. คุณก่อพงศ์ ไทยน้อย MRE10
2. คุณกิตติคุณ ทัตตากร MRE13
3. คุณชนินทร์ รุ่งธนเกียรติ MRE13
4. คุณนวลนภา นิ่มละออ MRE13
5. คุณมัชฌิณี ศรีวัฒนา MRE13
6. คุณวสุ เลาจริยกุล MRE13
7. คุณศิริรัตน์ เจียวศิริกุล MRE13

<<ภาพบรรยากาศ>>