RICS มอบทุนเรียนดีให้แก่นักศึกษา ป.ตรี สาขาวิชาเอกธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

RICS มอบทุนเรียนดีให้แก่นักศึกษา ป.ตรี สาขาวิชาเอกธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

Tuesday, 24 November 2015 Written by Super User

RICS มอบทุนเรียนดีให้แก่นักศึกษา ป.ตรี สาขาวิชาเอกธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

RICS-2558

The Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) มอบทุนเรียนดีให้แก่นักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเอกธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จำนวน 2 ทุน ดังนี้

ทุนที่ 1 จำนวน 30,000 บาท
มอบให้แก่ นางสาวธัญลักษณ์ เลิศวัฒนมงคล

tanyaluk

 

ทุนที่ 2 จำนวน 20,000 บาท
มอบให้แก่ นางสาวณัฐชยา กลับอำไพ

natchaya

โดย Mr. CP Leong ประธาน RICS ประเทศไทย เป็นผู้มอบทุน และ รศ.เยาวมาลย์ เมธาภิรักษ์ ผู้อำนวยการโครงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และ ผศ. ดร.นิติ รัตนปรีชาเวช รองผู้อำนวยการโครงการฯ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558