โครงการ RE ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจสอบหลักสูตร จาก The Royal Institution of Chartered Surveyors(RICS)

โครงการ RE ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจสอบหลักสูตร จาก The Royal Institution of Chartered Surveyors(RICS)

Thursday, 25 December 2014 Written by Super User

โครงการ RE ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจสอบหลักสูตร จาก The Royal Institution of Chartered Surveyors(RICS)

IMG 4265

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 ธันวาคม 2557 เวลา 09:00-12:00 น. ห้อง 422 โครงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ คณะพาณิชย์ฯ ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจสอบหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2556 จาก The Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) ซึ่งมาทำการตรวจสอบหลักสูตรปริญญาตรีสาขาวิชาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และโครงการปริญญาโทธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โดยมีคณะกรรมการ RICS จำนวน 2 ท่าน ประกอบด้วย

1. คุณอภิบาล อริยกุลกาญจน์
2. คุณนวพร วงศ์อุไร