ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา MRE #12 คว้ารางวัลจาก จากเวที “KK RE Innovation Awards ปีที่2

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา MRE #12 คว้ารางวัลจาก จากเวที “KK RE Innovation Awards ปีที่2

Thursday, 05 June 2014 Written by Super User

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา MRE #12
คว้ารางวัลจาก จากเวที "KK RE Innovation Awards ปีที่2

2014-05-17 17 48 59

10290653 266242400227982 553206248034819677 n

นักศึกษาคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คว้ารางวัลชนะเลิศและรางวัล POPULAR VOTE จากเวที "KK RE Innovation Awards ปีที่2" ในโครงการประกวดนวัตกรรมอสังหาริมทรัพย์(Real Estate) และการอยู่อาศัย(Living Innovation) ซึ่งจัดการแข่งขันโดยธนาคารเกียรตินาคิน โดยแบ่งการประกวดออกเป็น 2 ประเภท คือ 1.ประเภทแผนธุรกิจนวัตกรรมอสังหาริมทรัพย์ (The Real Estate) เป็นการประกวดแผนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เชิงนวัตกรรม ประเภทที่อยู่อาศัย และ 2.ประเภทนวัตกรรมการอยู่อาศัย (Living Innovation) เป็นการประกวดนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ที่สร้างมูลค่าให้กับธุรกิจ

ผลงานของนักศึกษาคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประเภทแผนธุรกิจ The Real Estate

1. รางวัลชนะเลิศ และรางวัล Popular Vote
แผนธุรกิจ "The Simply Rattanakosin" นักศึกษาโครงการปริญญาโทธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (MRE) รุ่น 12
• นายธนธัช ขาเดช
• นางสาวธันยาภรณ์ เปี่ยมวิริยะกุล
• นางสาวจริญญา อินภู่
• นายพีรวัส คุปติเลิศพงศ์
• นายศุภวิช เลิศเดชเดชา
• นางสาวณิจฉรา แซ่เฮง

2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
แผนธุรกิจ "The BIZIO 9" นักศึกษาโครงการปริญญาโทธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (MRE) รุ่น 12
• นายสุขสันต์ วิญญูวงศาพุฒิ
• นายปองคุณ ธนสารพัฒนะ
• นายฤทธิพล เทพบุตร
• นายดนุพล ตันตยานุพนธ์
• นายวรพจน์ ตรียาวุฒิวาทย์
• นางสาวชุติมา จารุศิริพิพัฒน์
• นางสาวสิรินญา สุนทรชีวิน

ประเภทนวัตกรรมการอยู่อาศัย (Living Innovation)

1. รางวัลชนะเลิศ และรางวัล Popular Vote
ผลงาน "ลูกบิดประตูแบบคีย์การ์ดระบบเติมเงิน" นักศึกษาโครงการปริญญาโทธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (MRE) รุ่น 12
• นายสกลชัย สวัสดิ์เรืองไพศาล
• นางสาวชนิตา ชิตตนันท์
• นายเกรียงไกร บัวจันทร์

2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
ผลงาน "Turn Calories to Energy" นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาการตลาด
• นางสาวณิชา ขวดแก้ว
ผลงาน "ตู้ตากผ้าพลังแสงอาทิตย์" นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาการตลาด
• นายณฐัดิศร เกยีรติเสริมสุข

3. รางวัลชมเชย จำนวน 3 รางวัล ได้แก่
ผลงาน "Sleep Capsule" นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาการตลาด
• นางสาวปภาวรินท์ เลิศอัมพรพิทักษ์
ผลงาน "Hotel on Wheel" นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาการตลาด
• นายณัฐพงศ์ ปัญญาวงศ์
• นายตรีวิทย์ ธีระวราพฤกษ์
• นายวัชรวิทย์ เบญจางจารุ
ผลงาน "Look Light" นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ภาควิชาการตลาด
• นางสาวชรินธร ขัตติยากลุ
• นางสาวอัจฉริยา สิงห์เท
• นายอรรถวิทย์ วงศ์สิทธาจารย์