งานสัมมนารับฟังการนำเสนอผลการวิจัย AEC วันพุธที่ 23 เมษายน 2557

งานสัมมนารับฟังการนำเสนอผลการวิจัย AEC วันพุธที่ 23 เมษายน 2557

Tuesday, 27 May 2014 Written by Super User

งานสัมมนารับฟังการนำเสนอผลการวิจัย AEC วันพุธที่ 23 เมษายน 2557

Screen Shot 2557-05-26 at 8 38 48 AM

งานสัมมนารับฟังการนำเสนอผลการวิจัยในหัวข้อ "ความได้เปรียบเชิงการแข่งขันของวิสาหกิจไทยในห่วงโซ่มูลค่าธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ภายใต้บริบทประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน : เทคนิคการวิเคราะห์ความสำคัญกับผลการดำเนินงาน" วันพุธที่ 23 เมษายน 2557เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้อง หลานหลวง โรงแรม Royal Princess หลานหลวง

ดูรายละเอียดต่อ