ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.ธนพัฒน์ ชัยสันติกุลวัฒน์ ในโอกาสที่ได้รับรางวัล Best Professor in Financial Management

ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.ธนพัฒน์ ชัยสันติกุลวัฒน์ ในโอกาสที่ได้รับรางวัล Best Professor in Financial Management

Thursday, 08 August 2013 Written by Super User

 

ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.ธนพัฒน์ ชัยสันติกุลวัฒน์ ในโอกาสที่ได้รับรางวัล Best Professor in Financial Management

mid-71-4877

อาจารย์ ดร.ธนพัฒน์ ชัยสันติกุลวัฒน์ อาจารย์ประจำภาควิชาการเงิน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับรางวัล "BEST PROFESSOR IN FINANCIAL MANAGEMENT" (รางวัลอาจารย์ด้านบริหารการเงินยอดเยี่ยม) จากงาน Asia's Best Business School Awards ซึ่งจัดเป็นครั้งที่ 4 ณ โรงแรม Pan Pacific ประเทศสิงคโปร์ เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2556 ที่ผ่านมา

งานดังกล่าวจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยสถาบัน CMO Asia จะทำการคัดเลือก คณะ สถาบัน คณาจารย์ และผู้บริหาร จากสถาบันการศึกษาด้านบริหารธุรกิจกว่า 24 ประเทศในเอเชีย ที่มีผลงานดีเด่นในแต่ละสาขาวิชาชีพ อาทิ ด้านบริหารการตลาด ด้านบริหารงานบุคคล ด้านบริหารการเงิน และด้านการจัดการ เป็นต้น เพื่อเขารับรางวัลในงานดังกล่าว 

สำหรับการคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัล ทางสถาบัน CMO Asia ดำเนินการโดยให้คณะทำงานที่เป็นตัวแทนของ CMO ในแต่ละประเทศ (ส่วนใหญ่เป็นผู้บริหารระดับสูงในองค์กรเอกชน บริษัทที่ปรึกษาและวิจัยธุรกิจ) ทำการคัดเลือกเพื่อเสนอชื่อพร้อมประวัติผู้ที่สมควรได้รับรางวัลในแต่ละปี โดยสถาบัน CMO Asia ดำเนินการตรวจสอบและรวมรวมข้อมูลโดยบริษัทวิจัยที่มีความน่าเชื่อถือ ทำการรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์นักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จและทำงานในองค์การชั้นนำ  ควบคู่ไปกับการรวบรวมข้อมูลผลงานจากแหล่งข้อมูลด้านเอกสารต่างๆ เช่น ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ เพื่อทำการกลั่นกรองก่อนเสนอชื่อให้กรรมการตัดสินซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงในองค์กรชั้นนำจากทั่วเอเชีย เป็นผู้พิจารณาและตัดสินให้รางวัล