งานประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2556

งานประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2556

Wednesday, 17 July 2013 Written by Super User

งานประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2556

ศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ โรจนกิจอำนวย คณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2556 จัดขึ้นโดยงานบัณฑิตศึกษา คณะพาณิชย์ฯ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2556 เวลา 09.00 – 16.30 น.  ณ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์  โดยมีรองศาสตราจารย์พัชรา พัชราวนิช รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา กล่าวรายงานการจัดการประชุมวิชาการครั้งนี้ ซึ่งมีทั้งการบรรยายทางการด้านการบัญชี ระบบสารสนเทศ และธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ รวมทั้งการนำเสนอสารนิพนธ์และวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับโท-เอก

ภาพบรรยากาศ

download file ผลงานกลุ่มธุรกิจอสังหารมิทรัพย์