How to Apply

How to Apply

Wednesday, 22 August 2012 Written by Super User

 
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (MRE) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ประจำปีการศึกษา 2562 ...คลิกดูรายละเอียด


คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

รับนักศึกษาชาวไทยหรือนักศึกษาต่างชาติที่สามารถสื่อสารเป็นภาษาไทยได้เป็นอย่างดี ดังต่อไปนี้
1.1. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีไม่จำกัดสาขาจากมหาวิทยาลัยที่สภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ
1.2. เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อ 22-23 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561

 

ขั้นตอนการสมัครสอบ

1. วิธีการสมัครสอบ

สมัคร MRE ผ่านระบบ online ที่ http://gradreg.tbs.tu.ac.th
ระหว่างวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 – 30 เมษายน 2562
ค่าธรรมเนียมการสมัคร 500 บาท

หากมีปัญหาในการสมัครผ่านระบบ Online ติดต่อ
หน่วยประสานงานวิชาการ ห้องประชุมบุญชู โรจนเสถียร ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ 1
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. โทร. 0-2613-2263, 0-2623-5718


2. หลักฐานการสมัครสอบ

1) สำเนาใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) เป็นภาษาอังกฤษ
2) ผลสอบภาษาอังกฤษ (TU-GET หรือ TOEFL หรือ IELTS หรือ TU 005 และ TU 006 ที่ได้ค่าระดับ P)
    คะแนนทั้ง 4 ประเภท ต้องเป็นผลคะแนนสอบไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร
3) ผลสอบ SMART-II (ผลคะแนนสอบไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร) โครงการฯ จะนำผลคะแนนที่ดีที่สุดของผู้สมัครสอบ จากศูนย์ทดสอบสมรรถนะแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยตรง

ส่งหลักฐานการสมัครสอบ โดยการ upload File ในระบบสมัครสอบ ภายในวันที่ 30 เมษายน 2562

 * หมายเหตุ: เมื่อผู้สมัครสอบชำระเงินค่าสมัครสอบ MRE แล้ว ต้องมาสอบวิชาความถนัดเฉพาะสาขาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30-11.00 น. ด้วย หากไม่มาสอบจะไม่ผ่านการพิจารณาข้อเขียนวิชาภาษาอังกฤษ
Thammasat University Graduate English Test (TU-GET)

สมัครสอบ online ที่ :http://litu.tu.ac.th/2016/en/tu-get                  

 

กำหนดการสอบ TU-GET   Paper-based Test (PBT)

 

Test No.

Application Acceptance Period

Test Date

2/2019

1 – 15 FEB 2019

  3 MAR 2019

3/2019

1 – 15 MAR 2019

  31 MAR 2019

4/2019

1 – 15 APR 2019

  28 APR 2019

 

หมายเหตุ:  ผู้ที่สอบ TU-GET (PBT) ครั้งที่ 4/2019 หากส่งผลคะแนนในระบบไม่ทันวันที่ 30 เม.ย. 62 ให้ส่งผลคะแนนมาที่ Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ภายในวันที่ 10 พ.ค. 62

 

 

 

กำหนดการสอบ TU-GET   Computer-based Test (CBT)

 

Test No.

Application Acceptance Period

Test Date

2/2019

16 – 28 FEB 2019

  17 MAR 2019

3/2019

16 – 31 MAR 2019

  21 APR 2019


 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
       
เลขที่ 2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
       
โทร. 0-2223-3758-9, 0-2225-9376 หรือ 0-2613-3101-3
       
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 


 การทดสอบทักษะด้านการจัดการระดับปริญญาโท (SMART-II)

      สมัครสอบด้วยระบบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ www.smart.tbs.tu.ac.th

 

กำหนดการสอบ SMART-II

 

ครั้งที่

รับสมัคร

วันสอบ

1/2562

7 ม.ค. - 20 ม.ค. 62

26 ม.ค. 62

2/2562

4 มี.ค. - 17 มี.ค. 62

23 มี.ค. 62

3/2562

1 เม.ย. - 17 เม.ย. 62

27 เม.ย. 62

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์ทดสอบทักษะด้านการจัดการแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

โทรศัพท์ : 0-2613-2199, 0-2224-9730 โทรสาร : 0-2226-4511
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 


จำนวนนักศึกษา

              รับนักศึกษาปีการศึกษาละประมาณ 70 คน

 

เงื่อนไขอื่น ๆ ในการสมัครสอบ

  1. ในขั้นตอนการรับสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ยังไม่รับหลักฐานแสดงการสำเร็จการศึกษา ดังนั้นผู้สมัครสอบต้องตรวจสอบและรับรองตนเองว่ามีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร หากตรวจสอบในภายหลังพบว่าผู้สมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครจะถือว่าผู้นั้นขาดคุณสมบัติทันที
  2. เมื่อมหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์แล้ว ให้ผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ยื่นหนังสือให้คำรับรอง (Confidential Recommendations) อย่างน้อย 1 ฉบับ และอย่างมากไม่เกิน 3 ฉบับ ตามแบบที่กำหนด ในวันที่สอบสัมภาษณ์ (download Confidential Recommendations)  
  3. ตารางเทียบผลคะแนนภาษาอังกฤษระหว่าง TOEFL และ IELTS ...คลิกดูรายละเอียด

 

ปฎิทินการสอบคัดเลือก

รายละเอียด

วันที่

สมัครสอบ MRE ผ่านระบบ online ที่ http://gradreg.tbs.tu.ac.th 


18 ก.พ. 62 - 30 เม.ย. 62

ส่งหลักฐานการสมัครสอบ โดย upload file ในระบบสมัครสอบ

 

ภายในวันที่ 30 เม.ย. 2562

สมัครสอบ TU-GET ดูกำหนดการสอบที่
http://litu.tu.ac.th/2016/en/tu-get

สมัครสอบ SMART-II

 

ดูกำหนดการสอบที่
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ประกาศรายชื่อ และเลขที่นั่งสอบ วิชาความถนัดเฉพาะสาขาธุรกิจฯ

 

8 พฤษภาคม 2562 

สอบข้อเขียน (สอบวิชาความถนัดเฉพาะสาขาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์)
click ดูตัวอย่างข้อสอบ

11 พฤษภาคม 2562
เวลา
09.30-11.00 น.
สถานที่สอบ มธ. ท่าพระจันทร์

ประกาศผลสอบข้อเขียน และมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

 

22 พฤษภาคม 2562

สอบสัมภาษณ์

 

2 มิถุนายน 2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

 

7 มิถุนายน 2562

รายงานตัว และชำระเงินขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

  • รายงานตัว / ชำระค่าธรรมเนียมอื่น ๆ
    เป็นแคชเชียร์เช็ค เท่านั้น สั่งจ่าย "คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มธ."

13-14 มิถุนายน 2562

 

 เวลา 8.30-18.30 น
(ปิดพักเที่ยง)

 

*หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์*

จดทะเบียนและชำระค่า Pre-Course

13-14 มิถุนายน 2562

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

วันเสาร์ 15 มิถุนายน 2562

เปิดเรียน Pre-course

17 มิถุนายน 2562

เปิดภาคการศึกษาที่ 1/2562

 สิงหาคม 2562

กิจกรรม Get Together