How to Apply

How to Apply

Wednesday, 22 August 2012 Written by Super User

ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการปริญญาโทธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (MRE) คณะพาณิชยศาสตร์เเละการบัญชี ประจำปีการศึกษา 2563 สอบสัมภาษณ์วันเสาร์ที่ 13 มิ.ย. 63 คลิกดูรายละเอียดประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เรื่อง เปลี่ยนแปลงกำหนดการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (MRE) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ประจำปีการศึกษา 2563 ...คลิกดูรายละเอียด   

 

ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (MRE) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ประจำปีการศึกษา 2563 ...คลิกดูรายละเอียด 


ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (MRE) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ประจำปีการศึกษา 2563 ...คลิกดูรายละเอียด

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

รับนักศึกษาชาวไทยหรือนักศึกษาต่างชาติที่สามารถสื่อสารเป็นภาษาไทยได้เป็นอย่างดี ดังต่อไปนี้
1.1. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีไม่จำกัดสาขาจากมหาวิทยาลัยที่สภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ
1.2. เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อ 22-23 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561

 

ขั้นตอนการสมัครสอบ

1. วิธีการสมัครสอบ

สมัคร MRE ผ่านระบบ online ที่ http://gradreg.tbs.tu.ac.th
ระหว่างวันที่ บัดนี้ – 31 มีนาคม 2563  ขยายเวลารับสมัครถึง 31 พฤษภาคม 2563
ค่าธรรมเนียมการสมัคร 500 บาท

หากมีปัญหาในการสมัครผ่านระบบ Online ติดต่อ
หน่วยประสานงานวิชาการ ห้องประชุมบุญชู โรจนเสถียร ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ 1
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. โทร. 0-2613-2263, 0-2623-5718


2. หลักฐานการสมัครสอบ

1) สำเนาใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) เป็นภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ  ส่งภายในวันที่ 4 มิ.ย. 2563

ผลคะแนนภาษาอังกฤษ และ SMART-II เนื่องจากมีการเลื่อนสอบ จึงอนุญาตให้ส่งผลคะแนน ส่งภายในวันที่ 17 มิ.ย. 63
2) ผลสอบภาษาอังกฤษ (TU-GET หรือ TOEFL หรือ IELTS หรือ TU 005 และ TU 006 ที่ได้ค่าระดับ P)
    คะแนนทั้ง 4 ประเภท ต้องเป็นผลคะแนนสอบไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร
3) ผลสอบ SMART-II (ผลคะแนนสอบไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร) โครงการฯ จะนำผลคะแนนที่ดีที่สุดของผู้สมัครสอบ จากศูนย์ทดสอบสมรรถนะแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยตรง

ทั้งนี้ หากผู้สมัครสอบไม่มีคะแนน Smart-II และ ผลสอบภาษาอังกฤษ ภายในวันที่ 17 มิ.ย. 63 จะไม่ได้รับการพิจารณา

ส่งหลักฐานการสมัครสอบ โดยการ upload File ในระบบสมัครสอบ หรือส่งทาง Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.วิชาภาษาอังกฤษ
Thammasat University Graduate English Test (TU-GET)

สมัครสอบ online ที่ :http://litu.tu.ac.th/2019/     

 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
       
เลขที่ 2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
       
โทร. 0-2223-3758-9, 0-2225-9376 หรือ 0-2613-3101-3
       
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 


 การทดสอบทักษะด้านการจัดการระดับปริญญาโท (SMART-II)

      สมัครสอบด้วยระบบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ www.smart.tbs.tu.ac.th

 

กำหนดการสอบ SMART-II

 

ครั้งที่

รับสมัคร

วันสอบ

4/2562

28 ต.ค. - 10 พ.ย. 62

16 พ.ย. 62

5/2562

2 - 15 ธ.ค. 62

21 ธ.ค. 62

1/2563

6 - 19 ม.ค. 63

25 ม.ค. 63

2/2563

10 ก.พ. - 23 ก.พ. 63

29 ก.พ. 63

3/2563

2 - 15 มี.ค. 63

21 มี.ค. 63

4/2563 (รอบพิเศษ)

1 - 12 มิ.ย. 63

14 มิ.ย. 63

*เฉพาะครั้งที่ 4/2563 (รอบพิเศษ) เมื่อสมัครสอบเสร็จสมบูรณ์แล้วไม่ต้องไปชำระเงินที่ธนาคาร ให้ไปชำระค่าธรรมเนียมการสอบ 750 บาท ที่หน้างานในวันสอบเท่านั้น ทั้งนี้กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ของไวรัสโควิด-19 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์ทดสอบทักษะด้านการจัดการแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

โทรศัพท์ : 0-2613-2199, 0-2224-9730 โทรสาร : 0-2226-4511
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 


จำนวนนักศึกษา

              รับนักศึกษาปีการศึกษาละประมาณ 70 คน

 

เงื่อนไขอื่น ๆ ในการสมัครสอบ

  1. ในขั้นตอนการรับสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ยังไม่รับหลักฐานแสดงการสำเร็จการศึกษา ดังนั้นผู้สมัครสอบต้องตรวจสอบและรับรองตนเองว่ามีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร หากตรวจสอบในภายหลังพบว่าผู้สมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครจะถือว่าผู้นั้นขาดคุณสมบัติทันที
  2. เมื่อมหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์แล้ว ให้ผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ยื่นหนังสือให้คำรับรอง (Confidential Recommendations) อย่างน้อย 1 ฉบับ และอย่างมากไม่เกิน 3 ฉบับ ตามแบบที่กำหนด ในวันที่สอบสัมภาษณ์ (download Confidential Recommendations)  
  3. ตารางเทียบผลคะแนนภาษาอังกฤษระหว่าง TOEFL และ IELTS ...คลิกดูรายละเอียด

 

ปฎิทินการสอบคัดเลือก

รายละเอียด

กำหนดการเดิม

กำหนดการใหม่

สมัครสอบ MRE ผ่านระบบ online ที่ http://gradreg.tbs.tu.ac.th 


บัดนี้ - 31 มี.ค. 2563

บัดนี้ ถึง 31 พ.ค. 63

ส่งหลักฐานการสมัครสอบ โดย upload file ในระบบสมัครสอบ
หรือ ส่งทาง Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ภายในวันที่ 3 เม.ย. 2563

สำเนาใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) 
ภายในวันที่ 4 มิถุนายน 2563


ผลสอบ SMART-II และ ผลสอบภาษาอังกฤษ 
ภายในวันที่ 17 มิถุนายน 2563

สมัครสอบ TU-GET ดูกำหนดการสอบที่
http://litu.tu.ac.th/2019/
ดูกำหนดการสอบที่
http://litu.tu.ac.th/2019/

สมัครสอบ SMART-II

 ดูกำหนดการสอบที่

www.smart.tbs.tu.ac.th

 

ดูกำหนดการสอบที่
www.smart.tbs.tu.ac.th

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์

 

8 มิถุนายน 2563  

คงเดิม

สอบสัมภาษณ์

 

13 มิถุนายน 2563 

คงเดิม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

 

17 มิถุนายน 2563

22 มิถุนายน 2563 

รายงานตัว ชำระเงินขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
และลงทะเบียน Pre-Course

22-24 มิถุนายน 2563

23-24 มิถุนายน 2563
*หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์*

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

ยังไม่กำหนด

ยังไม่กำหนด

เปิดเรียน Pre-course

27 มิถุนายน 2563

คงเดิม

เปิดภาคการศึกษาที่ 1/2563

 10 สิงหาคม 2563

 คงเดิม

กิจกรรม Get Together

ยังไม่กำหนด

ยังไม่กำหนด