How to Apply

How to Apply

Wednesday, 22 August 2012 Written by Super User

 
***หลักสูตร MRE อยู่ระหว่างการปรับปรุงหลักสูตรปีการศึกษา 2562
ปฏิทินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง***
คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี (ไม่จำกัดสาขา) จากมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศที่สภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ

 

การสมัครสอบ

วิธีการสมัครสอบ

สมัครผ่านระบบ online ที่ http://gradreg.tbs.tu.ac.th
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 15 มกราคม 2561
ค่าธรรมเนียมการสมัคร 500 บาท

กำหนดการชำระค่าธรรมเนียมในการสมัคร และค่าธรรมเนียมธนาคาร (ดังแสดงในใบชำระค่าธรรมเนียมการสมัคร) โดยสามารถยื่นชำระค่าธรรมเนียมได้ 4 ช่องทาง ดังนี้
     1. ชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร
     2. ชำระผ่าน Internet Banking
     3. ชำระผ่านเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ (ATM) โดย email หลักฐานการชำระค่าธรรมเนียม พร้อมเลขที่บัตรประชาชน และเลขที่ใบสมัคร ที่ E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
     4. ชำระผ่านบัตรเครดิตในหน้าเว็บไซต์การรับสมัคร
ผู้สมัครสามารถชำระค่าธรรมเนียมการสมัคร ตามช่องทางที่ 1-3 ผ่านธนาคาร ดังต่อไปนี้
     1. ธนาคารกรุงเทพ
     2. ธนาคารกรุงไทย
     3. ธนาคารกสิกรไทย
     4. ธนาคารทหารไทย

ค่าธรรมเนียมชำระ ณ ที่ทำการธนาคาร
1. ธนาคารกรุงเทพ 10 บาททั่วประเทศ
2. ธนาคารทหารไทย, ธนาคารกรุงไทย 15 บาท ทั่วประเทศ
3. ธนาคารกสิกรไทย อัตราในเขตกรุงเทพฯ / ปริมณฑล 15 บาท ต่างจังหวัด 25 บาท
หากผู้สมัครชำระเงินนอกเหนือจากวิธีการและช่วงเวลาที่กำหนดถือว่าเป็นโมฆะ โดยผู้สมัครไม่สามารถขอรับคืนเงิน หรือ เลื่อนการสมัครสอบ หรือโอนเงินให้กับผู้สมัครรายอื่นได้
สำนักงานบัณฑิตศึกษาขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินให้แก่ผู้สมัครในทุกกรณี

ใบชำระค่าธรรมเนียมการสมัคร ประกอบด้วย 2 ส่วนคือ
ส่วนที่ 1 เป็นรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัคร และค่าธรรมเนียมที่ต้องชำระ เมื่อชำระเงินแล้ว เจ้าหน้าที่ธนาคารจะประทับตราธนาคารเพื่อเป็นหลักฐานการชำระเงิน ซึ่งถือเป็นใบเสร็จรับเงิน 
ส่วนที่ 2 เป็นหลักฐานการรับเงินของธนาคาร ซึ่งเจ้าหน้าที่ธนาคารจะฉีกส่วนนี้เก็บไว้
* สามารถตรวจสอบสถานะการชำระเงินหลังจากที่ท่านชำระเงินแล้ว ประมาณ 7 วันทำการ โดยการ Login ที่ http://gradreg.tbs.tu.ac.th
หากสถานะการชำระเงินไม่ถูกต้องกรุณาแจ้งงานบัณฑิตศึกษาเพื่อตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง

หากมีปัญหาในการสมัครผ่านระบบ Online ติดต่อ
สำนักงานบัณฑิตศึกษา ห้อง 122 ชั้น 1 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. โทร. 0-2613-2263, 0-2623-5718


ขั้นตอนการสมัครสอบ

ส่งหลักฐานการสมัครสอบมาที่
โครงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ห้อง 124 ชั้น 1 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เลขที่ 2 ถ.พระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กทม. 10200  
วงเล็บมุมซองด้านล่างซ้ายมือว่า “สมัครสอบโครงการ MRE” (หลักฐานการสมัครสอบ ต้องมาถึงห้องโครงการฯ ภายในวันที่ 31 มกราคม 2561)

           หลักฐานการสมัครสอบ

1.   สำเนาใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) เป็นภาษาอังกฤษ จำนวน 1 ฉบับ

2.   ผลสอบภาษาอังกฤษ (ใช้ผลคะแนนฉบับจริง)

-    TU-GET (ใช้ผลคะแนนสำหรับปีการศึกษา 2017 – 2018) หรือ

-    TOEFL หรือ

-     IELTS หรือ

-     TU 005 และ TU 006 ที่ได้ค่าระดับ P

คะแนนทั้ง 4 ประเภท ต้องเป็นผลคะแนนสอบไม่เกิน 2 ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร

ตารางเทียบผลคะแนนภาษาอังกฤษระหว่าง TOEFL และ IELTS ...คลิกดูรายละเอียด

3.   ผลสอบ SMART-II ผลคะแนนสอบไม่เกิน 2 ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร  (ใช้ผลคะแนนตั้งแต่ครั้งที่ 3/2558 – 1/2561 ไม่ต้องยื่นผลสอบ SMART-II โดยโครงการฯ จะนำผลคะแนนที่ดีที่สุดของผู้สมัครสอบจากศูนย์ทดสอบทักษะด้านการจัดการโดยตรง)

ส่งหลักฐานการสมัครสอบให้กับโครงการฯ ภายในวันที่ 31 มกราคม 2561

 * หมายเหตุ: เมื่อผู้สมัครสอบชำระเงินค่าสมัครสอบ MRE แล้ว ต้องสอบวิชาความถนัดเฉพาะสาขาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ในวันที่ 21 มกราคม 2561 เวลา 09.30-11.00 น. ด้วย หากไม่มาสอบจะไม่ผ่านการพิจารณาข้อเขียน


วิชาภาษาอังกฤษ Thammasat University Graduate English Test (TU-GET)

สมัครสอบ online ที่ : http://litu.tu.ac.th/2012/index.php/th/litu-tests
                        ผู้สนใจเข้าศึกษาในโครงการฯ สามารถดำเนินการได้ดังนี้

สอบภาษาอังกฤษ (TU-GET) ตามรอบที่กำหนด รายละเอียดดังนี้ 

ช่วงที่       สมัคร/ชำระเงิน   วันสอบ
10/2560       1 – 15 ตุลาคม 2560   29 ตุลาคม 2560
11/2560       1 – 15 พฤศจิกายน 2560   26 พฤศจิกายน 2560
12/2560       1 – 15 ธันวาคม 2560   24 ธันวาคม 2560
1/2561       1 – 15 มกราคม 2561   28 มกราคม 2561


หมายเหตุ *** ผู้สมัครที่ต้องการยื่นผลคะแนน TU-GET ครั้งที่ 1/2561 (สอบวันที่ 28 มกราคม 2561) สามารถ Login เพื่อตรวจสอบผลคะแนนจากหน้าเว็บไซต์ของสถาบันภาษา http://litu.tu.ac.th/TUGET/Login.aspx ได้ในวันที่ 31 มกราคม 2561 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป และสั่งพิมพ์ผลคะแนน พร้อมส่ง E-mail ให้กับโครงการที่ E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561
.
สำหรับผลคะแนน TU-GET (ฉบับจริง) ครั้งที่ 1/2561 ผู้สมัครที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์นำมายื่นให้กับโครงการในวันสอบสัมภาษณ์

 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
       
เลขที่ 2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
       
โทร. 0-2223-3758-9, 0-2225-9376 หรือ 0-2613-3101-3
       
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 


 การทดสอบทักษะด้านการจัดการระดับปริญญาโท(SMART-II)

       การสมัครสอบ

ผู้สมัครสามารถสมัครสอบด้วยระบบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ http://smart.tbs.tu.ac.th ตามรอบที่กำหนด รายละเอียดดังนี้

 

ครั้งที่

รับสมัคร

วันสอบ

3/2560

18 - 30 ตุลาคม 2560

ส. 11 พฤศจิกายน 2560

4/2560

1 - 13 ธันวาคม 2560

ส. 23 ธันวาคม 2560

1/2561

1 - 13 มกราคม 2561

ส. 20 มกราคม 2561

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์ทดสอบทักษะด้านการจัดการแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

โทรศัพท์ : 0-2613-2199, 0-2224-9730 โทรสาร : 0-2226-4511
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 


จำนวนนักศึกษา

              รับนักศึกษาปีการศึกษาละประมาณ 70 คน

 

เงื่อนไขอื่น ๆ ในการสมัครสอบ

 1. ในขั้นตอนการรับสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ยังไม่รับหลักฐานแสดงการสำเร็จการศึกษา ดังนั้นผู้สมัครสอบต้องตรวจสอบและรับรองตนเองว่ามีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร หากตรวจสอบในภายหลังพบว่าผู้สมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครจะถือว่าผู้นั้นขาดคุณสมบัติทันที
 2. เมื่อมหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์แล้ว ให้ผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ยื่นหนังสือให้คำรับรอง (Confidential Recommendations) อย่างน้อย 1 ฉบับ และอย่างมากไม่เกิน 3 ฉบับ ตามแบบที่กำหนด ในวันที่สอบสัมภาษณ์ (download Confidential Recommendations)  
 3. สามารถใช้ใบรายงานคะแนน(ผลสอบ) ภาษาอังกฤษ(TU-GET) หรือ TOEFL หรือ IELTS หรือ TU 005, TU 006 ที่ได้เคยสอบไว้แล้ว (ต้องเป็นผลคะแนนสอบไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร) มายื่นให้โครงการฯ หรือสอบภาษาอังกฤษตามรอบที่กำหนด ทั้งนี้เพื่อให้โครงการฯ พิจารณาเลือกคะแนนสอบที่ดีที่สุด
 4. ตารางเทียบผลคะแนนภาษาอังกฤษระหว่าง TOEFL และ IELTS ...คลิกดูรายละเอียด

 

ปฎิทินการสอบคัดเลือก

รายละเอียด

วันที่

สมัครสอบMRE ผ่านระบบ online ที่ http://gradreg.tbs.tu.ac.th 
และชำระเงินค่าสมัครสอบ 500 บาทที่ธนาคาร

1 ต.ค. 60 - 15 ม.ค. 61

ส่งหลักฐานการสมัครสอบ

 

ภายในวันที่ 31 ม.ค. 2561

ประกาศรายชื่อ และเลขที่นั่งสอบ วิชาความถนัดเฉพาะสาขาธุรกิจฯ

 

17 มกราคม 2561  

สอบข้อเขียน (สอบวิชาความถนัดเฉพาะสาขาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์)
click ดูตัวอย่างข้อสอบ

21 มกราคม 2561 
เวลา
09.30-11.00 น.
สถานที่สอบ มธ. ท่าพระจันทร์

ประกาศผลสอบข้อเขียน และมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

 

8 กุมภาพันธ์ 2561

สอบสัมภาษณ์

 

10-11 กุมภาพันธ์ 2561

ประกาศผลสอบสัมภาษณ์

 

16 กุมภาพันธ์ 2561

รายงานตัว/ยื่นเทียบวิชา Pre-course และชำระเงินขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

 • รายงานตัว / ชำระค่าธรรมเนียมอื่น ๆ
  เป็นแคชเชียร์เช็ค เท่านั้น สั่งจ่าย "คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มธ."
 • หลักฐานประกอบการพิจารณา
  1.ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) พร้อมคำอธิบายรายวิชาที่นำมาเทียบ
  2.เค้าโครงรายวิชาที่นำมาเทียบ (Course Outline)

23-24 กุมภาพันธ์ 2561

 

วันเสาร์ เวลา 8.30-15.30 น.

(ปิดพักเที่ยง)

 

วันธรรมดา เวลา 8.30-18.30 น
(ปิดพักเที่ยง)

 

*หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์*

สอบเทียบวิชา Pre-Course วิชา RB500 (เฉพาะนักศึกษาที่ต้องการเทียบ)

27 กุมภาพันธ์ 2561
18.00-21.00 น. ห้อง 307 เปลี่ยนเป็นห้อง 419

ปฐมนิเทศ

วันเสาร์ 3 มีนาคม 2561
13.00-17.00 น.
ห้อง 301

จดทะเบียนและชำระค่า Pre-Course

3-7 มีนาคม 2561

เปิดเรียน Pre-course

 8 มีนาคม - 5 พฤษภาคม 2561

เปิดภาคการศึกษาที่ 1/2561

 กลางเดือน พฤษภาคม 2561

กิจกรรม Get Together

11-13 พฤษภาคม 2561