Courses

Courses

Wednesday, 08 August 2012 Written by Super User

Courses MRE

 

 

หมายเหตุ: หลักสูตร ปี 2562 อยู่ระหว่างรออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย
เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว จะเผยแพร่ในเวบไซต์ต่อไปหลักสูตร MRE ปี 2559

               หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

               Master of Science Program in Real Estate Business

 

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

               ชื่อเต็ม (ไทย)           : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์)

               ชื่อย่อ (ไทย)            : วท.ม. (ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์)

   ชื่อเต็ม (อังกฤษ)      : Master of Science (Real Estate Business)

   ชื่อย่อ (อังกฤษ)       : M.S. (Real Estate Business)

 

ระบบการศึกษา

               ใช้เวลาเรียน 2 ปีเป็นการจัดการเรียนการสอนในระบบไตรภาค
                โดย 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 3 ภาคการศึกษาปกติ
                1 ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 12 สัปดาห์ และไม่เกิน 14 สัปดาห์
                ข้อกำหนดต่างๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 และเงื่อนไขที่คณะพาณิชยศาสตร์ฯ และ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กำหนด

 

จำนวนหน่วยกิตและระยะเวลาศึกษา

               จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 48 หน่วยกิต

                ระยะเวลาศึกษา เป็นหลักสูตรแบบไม่เต็มเวลา นักศึกษาต้องใช้ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร อย่างน้อย 6 ภาคการศึกษาปกติ และอย่างมากไม่เกิน 15 ภาคการศึกษาปกติหรือภายในระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนดไว้

 

วัน – เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน

                นอกวัน-เวลาราชการ

    วันจันทร์ - วันศุกร์            เวลา 18.00-21.00 น. และ

    วันเสาร์ - วันอาทิตย์         เวลา 09.00-16.00 น.

                       ภาคการศึกษาที่ 1            เดือน พฤษภาคม - สิงหาคม

                       ภาคการศึกษาที่ 2            เดือน กันยายน - ธันวาคม

                       ภาคการศึกษาที่ 3            เดือน มกราคม - เมษายน

 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
1) เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีไม่จำกัดสาขาวิชา  จากสถาบันการศึกษาในหรือต่างประเทศที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง
2) เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อ 7 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553

 

โครงสร้างหลักสูตร

              แผน ก แบบ ก 2  (ศึกษารายวิชาและทำวิทยานิพนธ์)

                             1) วิชาเสริมพื้นฐาน                                          4.5 หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกิต)

                                2) วิชาบังคับ                                                  33 หน่วยกิต

                                3) วิทยานิพนธ์                                               15 หน่วยกิต

                                จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร                   48 หน่วยกิต

 

                แผน ข. (ไม่ทำวิทยานิพนธ์)

                                 1) วิชาเสริมพื้นฐาน                                         4.5 หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกิต)                              

                                 2) วิชาบังคับ                                                 33 หน่วยกิต

       3) วิชาเลือก                                                   9 หน่วยกิต

                                 4) การค้นคว้าอิสระ                                          6 หน่วยกิต

                                 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร                  48 หน่วยกิต                        

               

 

แสดงแผนการศึกษา

วิชาเสริมพื้นฐาน สำหรับนักศึกษาที่ไม่มีพื้นความรู้ทางด้านสถิติ ความรู้พื้นฐานโครงสร้างทางด้านวิศวกรรม สถาปัตยกรรมศาสตร์ ให้ลงทะเบียนเรียนในวิชา เสริมพื้นฐานจำนวน 2 วิชา (โดยไม่นับหน่วยกิต) ดังนี้

ธอ.500 การวิเคราะห์สถิติสำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 3 หน่วยกิต

ธอ.501 หลักการทางสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมสำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 1.5 หน่วยกิต

 

ปีการศึกษาที่ 1

แผน ก แบบ ก2

 

แผน

 

ภาคเรียนที่  1

 

ภาคเรียนที่ 1

 

ธอ.600 การบริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์สมัยใหม่

ธอ.612 กฎหมายและภาษีธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

ธอ.611 การบัญชีเพื่อการบริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

3

3

3

ธอ.600 การบริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์สมัยใหม่

ธอ.612 กฎหมายและภาษีธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

ธอ.611 การบัญชีเพื่อการบริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

3

3

3

รวม

9

รวม

9

ภาคเรียนที่  2

ธอ.602 เศรษฐศาสตร์และการพัฒนาเมือง

ธอ.621 การวิเคราะห์การเงินและการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

ธอ.622 การบริหารโครงการก่อสร้างในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

 

3

3

3

ภาคเรียนที่  2

ธอ.602 เศรษฐศาสตร์และการพัฒนาเมือง

ธอ.621 การวิเคราะห์การเงินและการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

ธอ.622 การบริหารโครงการก่อสร้างในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

 

3

3

3

รวม

9

รวม

9

ภาคเรียนที่  3

ธอ.613 การบริหารการตลาดธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

ธอ.651 การประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์

ธอ.671 การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการและการจัดทำแผนธุรกิจ

 

3

3

3

ภาคเรียนที่  3

ธอ.613 การบริหารการตลาดธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

ธอ.651 การประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์

ธอ.671 การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการและการจัดทำแผนธุรกิจ

 

3

3

3

รวม

9

รวม

9

 

ปีการศึกษาที่ 2

แผน แบบ 2

 

แผน

 

ภาคเรียนที่ 1

ธอ.690 ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

ธอ.735 การบริหารทรัพย์สินสมัยใหม่

ธอ.800 วิทยานิพนธ์

 

3

3

3

ภาคเรียนที่ 1

ธอ.690 ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

ธอ.735 การบริหารทรัพย์สินสมัยใหม่

ธอ.XXX วิชาเลือก 1 วิชา

 

3

3

3

รวม

9

รวม

9

ภาคเรียนที่ 2

ธอ.800 วิทยานิพนธ์

 

9

ภาคเรียนที่ 2

ธอ.700 การค้นคว้าอิสระ  1

ธอ.XXX วิชาเลือก 2 วิชา

 

3

6

รวม

9

รวม

9

ภาคเรียนที่ 3

ธอ.800  วิทยานิพนธ์

 

3

ภาคเรียนที่ 3

ธอ.701 การค้นคว้าอิสระ  2

สอบประมวลความรู้

 

3

รวม

3

รวม

3

รวมทั้งสิ้น

48

รวมทั้งสิ้น

48

 

 

คำอธิบายรายวิชา

1) วิชาเสริมพื้นฐาน

ธอ.500 การวิเคราะห์สถิติสำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 3(3-0-9)
RB 500 Statistical Analysis for Real Estate
หลักการ ขั้นตอนและการประยุกต์ทางสถิติที่ใช้ในการวิจัย การประเมินราคา การพยากรณ์ และการตัดสินใจทางธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ประกอบด้วยการนำประเด็นปัญหามาตั้งสมมติฐาน การทดสอบสมมติฐาน แหล่งข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล รวมทั้งการสรุปผลเพื่อตอบปัญหาทางธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ต่างๆ ได้
Principles, the process in applying statistical techniques towards real estate research, property valuation, real estate forecast and any decision-making process. Students will also learn the right way to create and test statistical assumptions. Collect, analyze and conclude data in order to answer real estate problems.

ธอ. 501 หลักการทางสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมสำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 1.5(1.5-0-4.5)
RB 501 Fundamental of Architecture and Engineering for Real Estate Business
ความรู้ ความเข้าใจในหลักการพื้นฐานในงานสถาปัตยกรรมในด้านการเขียนแบบ สัญลักษณ์และรายการประกอบแบบ ความสัมพันธ์ระหว่างแบบสองมิติและสามมิติ การวางผังโครงการ การออกแบบอาคาร การพัฒนาแนวคิดในการออกแบบมาสู่การก่อสร้างในส่วนของงานวิศวกรรมที่เกี่ยวข้อง เช่น งานวิศวกรรมโยธา งานวิศวกรรมโครงสร้าง งานวิศวกรรมสุขาภิบาล งานวิศวกรรมไฟฟ้า เป็นต้น โดยเนื้อหาจะครอบคลุมถึงความสำคัญ เหตุผลและทางเลือกในการออกแบบทางวิศวกรรม ซึ่งเชื่อมโยงต่อปัจจัยที่มีผลต่อการออกแบบ เช่น สิ่งแวดล้อมโดยรอบ ต้นทุนโครงการ ภาพลักษณ์ ความต้องการทางการตลาด เพื่อเป็นประโยชน์ที่สำคัญสำหรับการบริหารจัดการและการศึกษาความเป็นไปได้ในการดำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
Basic principles in architecture and engineering works in the understanding of architectural drawing, symbols and construction specification, the relationship between two and three-dimensional drawing, project planning, building design concept, development from architectural to engineering design, such as civil engineering, structural engineering, sanitary engineering, electrical engineering, etc. The content covers important logically thinking and alternative design and construction which are linked to factors that affect the design such as environment, building regulation, project cost, project image, market constraints in regard of real estate business development as well as feasibility study.


2) วิชาบังคับ

ธอ. 600 การบริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์สมัยใหม่ 3(3-0-9)
RB 600 Modern Real Estate Business
การศึกษาภาพรวมขององค์กรทางธุรกิจ ภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ปัจจัยภายนอกและภายในที่มีผลต่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ องค์กร พฤติกรรมผู้บริโภค ราคาที่ดิน การเงินการลงทุน และโครงการอสังหาริมทรัพย์ หน้าที่และความสัมพันธ์ขององค์กรและหน่วยงานต่างๆ ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ รวมทั้งศึกษากระบวนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ แนวโน้มสภาวะเศรษฐกิจในอนาคตที่มีผลต่ออสังหาริมทรัพย์
The study of economic factors both at micro and macro levels that impact real estate business such as real estate firms, consumer behaviors, land price, finance and investment aspects and real estate project. The subject concentrates on relationship between real estate firms and related agencies both government and private. Students will also learn the process in real estate development and how economic trend can affect real estate business.

ธอ. 602 เศรษฐศาสตร์และการพัฒนาเมือง 3(3-0-9)
RB 602 Economics and Urban Development
หลักเศรษฐศาสตร์ที่ใช้ในการวิเคราะห์อุปสงค์ อุปทานในอสังหาริมทรัพย์ ทฤษฎีการใช้ที่ดิน การเกิดเมือง การเปลี่ยนแปลงลักษณะของเมือง แนวโน้มของเมือง ผังเมือง รวมทั้งปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินและพฤติกรรมผู้บริโภค เช่น ประชากรศาสตร์ นโยบายทางภาครัฐและเอกชน สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ วงจรธุรกิจ ตลอดจนพยากรณ์แนวโน้มการใช้ที่ดินในอนาคต
Economic principles for real estate demand and supply analysis, land economic theories, cities birth, change in urban structures, urban trends, town planning, consumer behaviors, demographically characteristics, government regulations and private strategies as well as economics factors that affect pattern of land use. The application in terms of forecasting future land use is also included.

ธอ.611 การบัญชีเพื่อการบริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 3(3-0-9)
RB611 Accounting for Real Estate Management
แนวคิดทางด้านการบัญชี เพื่อใช้ในการตัดสินใจของผู้บริหารและผู้ลงทุน โดยเน้นให้ผู้บริหารสามารถอ่านงบการเงินได้อย่างเข้าใจ สามารถวิเคราะห์ อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญๆเพื่อนำไปใช้ในการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับต้นทุนเพื่อใช้ในการวางแผนกำไร การจัดทำงบประมาณการเงิน รวมทั้งศึกษาถึงเทคนิคทางการเงินในการวิเคราะห์โครงการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
Accounting concepts using in decision-making process; emphasize on how to understand and apply financial statements. Analyze important financial ratios in order to apply with real estate management. Study cost concepts using in profit planning, financial budget and financial techniques in real estate investment analysis issues is also included.

ธอ. 612 กฎหมายและภาษีธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 3(3-0-9)
RB 612 Real Estate Law and Taxes
แนวคิด หลักกฎหมาย และภาษี การตีความ และการใช้กฎหมาย สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ รวมทั้งศึกษาข้อบังคับ และกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ การวิเคราะห์ผลกระทบของกฎหมายและภาษีที่มีต่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
To study legal, tax principles and its interpretations in order to be able to apply into real estate business; students will also learn how to analyze the affects that legal and tax rules and regulations impact on real estate business.

ธอ. 613 การบริหารการตลาดธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 3(3-0-9)
RB 613 Real Estate Marketing Management
แนวคิด ทฤษฎีทางการตลาด กระบวนการและพฤติกรรมการตัดสินใจซื้ออสังหาริมทรัพย์ของผู้บริโภคและผู้ซื้อทางธุรกิจ กระบวนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์โดยอาศัยฐานข้อมูลความต้องการของลูกค้า ขั้นตอนการวางแผน และศึกษาความเป็นไปได้ทางการตลาด การพัฒนาส่วนประสมทางการตลาดสำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ระบบการควบคุมและประเมินผลทางการตลาด การจัดทำแผนปฏิบัติการทางการตลาด รวมทั้งระบบตัวแทนและนายหน้าในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
Marketing principles and aspects, consumer behaviors in the real estate decision-making process are included. Students will also learn how to apply information on consumers' needs towards planning, feasibility study, development and evaluation of real estate project. Marketing strategies and planning will also be taught.

ธอ. 621 การวิเคราะห์การเงินและการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 3(3-0-9)
RB 621 Real Estate Finance and Investment Analysis
การวางแผน นโยบาย การควบคุม การประเมินผล การลงทุน และการบริหารการเงินในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ภายใต้สภาวะแวดล้อมที่แตกต่างกัน การใช้เทคนิคทางด้านการเงิน ในการวิเคราะห์การลงทุน การหาแหล่งเงินทุน การใช้ไปของเงินทุน โดยคำนึงถึงความเสี่ยงต่างๆ ที่มีอยู่ในตลาดการเงินและตลาดทุน รวมทั้งศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และเครื่องมือทางการเงินใหม่ๆ
Finance and investment analysis are concerned with evaluation of investment and management of real estate under different situations and circumstances. The financing techniques in analyzing investment and project funding will be emphasized while concentrating on risk in the financial and capital markets. Students will also be learning factors that affect the real estate business.

ธอ. 622 การบริหารโครงการก่อสร้างในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 3(3-0-9)
RB 622 Real Estate Construction Project Management
แนวคิดที่เกี่ยวกับการบริหารโครงการการอ่านแบบพิมพ์เขียว กิจกรรมในการก่อสร้าง การลำดับรายการก่อสร้าง (Scheduling) การประมาณต้นทุนโครงการ การขออนุญาตก่อสร้าง เทคนิคแนวคิดในการจัดการต้นทุน (Cost Management) การศึกษาถึงการออกแบบก่อสร้างหรือปัจจัยเกี่ยวข้องที่จะมีผลกระทบต่อต้นทุนโครงการและเทคโนโลยีการก่อสร้าง ตลอดจนการศึกษาถึงกรณีศึกษาที่เกี่ยวกับการจัดการต้นทุนอสังหาริมทรัพย์ทั้งต้นทุนทางตรง (direct cost/ hard cost) และต้นทุนทางอ้อม (in direct cost/ soft cost) โดยให้ความสำคัญในเรื่องคุณภาพ เวลาและทรัพยากร
Concepts related to project management, understanding of activity in construction, the sequence of construction (Scheduling), the estimated cost of the project, building permits, the study of construction technology and related factors that will impact on project costs and feasibility study. Cost Management and techniques are also of concern in the idea of how to deal construction project management against time cost and quality.

ธอ. 651 การประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ 3(3-0-9)
RB 651 Real Estate Valuation
ทฤษฎีและหลักของมูลค่า รวมทั้งขั้นตอน กระบวนการ วิธีการประเมินราคา และปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ วิเคราะห์ความเหมาะสมของการได้มาซึ่งราคาอสังหาริมทรัพย์ การเขียนรายงานประเมินราคา เพื่อใช้ในวัตถุประสงค์ต่างๆ ภายใต้สภาวะแวดล้อมที่แตกต่างกันทางด้านเศรษฐกิจ การวิเคราะห์ปัญหา การควบคุมและแนวทางแก้ไขในการประเมินราคา
The basic principles, processes and various factors of property valuation which affects the value of the property. Introduce the basic concepts and methods of valuation. Case studies and valuation reports will be assigned for group work.

ธอ. 671 การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการและการจัดทำแผนธุรกิจ 3(3-0-9)
RB 671 Feasibility Study and Business Plan
การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการอสังหาริมทรัพย์ และการจัดทำแผนธุรกิจ เพื่อให้ดำเนินธุรกิจอย่างมีแบบแผนและประสบความสำเร็จ โดยเน้นการศึกษาความเป็นไปได้ในด้านกฎหมาย การตลาด การผลิต การเงิน ผลกระทบของอุปสงค์อุปทาน รวมถึงการจัดทำแผนธุรกิจเพื่อเตรียมพร้อมในการดำเนินงาน เป็นแนวทางในการทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในอนาคต ซึ่งจะมีการศึกษาในเรื่องของโมเดลทางธุรกิจ การวิจัยตลาด การสร้างความเข้าใจในกลยุทธ์ทางธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
This course provides students how to do the project feasibility study and to implement the business plan. The study of the project feasibility will emphasize on the parts of legal, marketing, production, operation and finance. Then how to write the effective business plan will be learned. It is a guideline for doing the business in the future. This course also teaches more in business model, market research and business strategic planning.

ธอ. 690 ระเบียบวิธีการวิจัยสำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 3(3-0-9)
RB 690 Research Methodology for Real Estate
แนวคิด หลักการ รูปแบบ ขั้นตอน และกระบวนการวิจัยเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการวิจัยด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงการนำเสนอผลและใช้ประโยชน์จากงานวิจัยด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เนื้อหาวิชาครอบคลุมถึงการกำหนดประเด็นปัญหาวิจัย การตั้งสมมติฐาน การหาแหล่งข้อมูลและเก็บรวบรวม การประมวลและวิเคราะห์ข้อมูล การสรุปผลการนำเสนอผลงานและการใช้ประโยชน์จากกงานวิจัยด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
The principles, format, and process in conducting a research in real estate and how to present the research in a professional manner are the principle idea of the subject. This course consists of how to conduct assumptions, data collection process, analyzing the data and how to conclude in various formats.

ธอ. 735 การบริหารทรัพย์สินสมัยใหม่ 3(3-0-9)
RB 735 Modern Property Management
หลักการ การวางแผน นโยบาย การควบคุม การประเมินผล รวมทั้งการทำงบประมาณในการบริหารอสังหาริมทรัพย์ ศึกษาวิธีการสื่อสาร การดูแล เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของธุรกิจและให้เป็นไปตามแผนในการศึกษาความเป็นไปได้ในตอนแรก ซึ่งหมายถึงการวางแผนในปัจจุบัน อนาคตและวิธีการแก้ปัญหาและอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น
Property management principles, strategies, plans, control system, auditing system, evaluation process and how to create a budget. Students will also learn how to communicate and take care tenants as well as clients (landlord), how to manage the property's common area and solve problems regarding property management.


3) วิชาเลือก

ธอ. 726 สัมมนาเกี่ยวกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 3(3-0-9)
RB 726 Seminar in Real Estate Business
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านวิชาต่างๆ ในหลักสูตรมาแล้วไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
ประยุกต์ทฤษฎีกับกรณีต่างๆ ที่เกิดขึ้นในภาครัฐและเอกชน การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ การร่วมทุน การเช่า การแลกเปลี่ยน สัมปทาน การจัดประโยชน์ที่ดินในหน่วยงานของรัฐ การวางแผน การควบคุม และการประเมินผลโครงการ รวมทั้งวิเคราะห์สภาวการณ์ปัจจุบันที่มีผลต่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
Pre requisite: Passed the real estate subjects no less than 15 credits
Analyze and discuss various problems and case studies from both theoretical and practical perspectives. This subject was designed to encourage students to participate in group discussion and sharing their opinion on the origination and solution of the problems based on theoretical support.

ธอ. 737 ตัวแทนและนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ 3(3-0-9)
RB 737 Real Estate Agent and Brokerage
ข้อบังคับ กฎเกณฑ์ จรรยาบรรณทางวิชาชีพ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเป็นตัวแทนและนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยและเทคนิคต่างๆ ในการเป็นตัวแทนและนายหน้าอสังหาริมทรัพย์
All the laws, regulations and ethics in operating as a property agent and broker; students will also learn the right and effective techniques and procedures in selling and leasing properties.

ธอ. 738 การบริหารทรัพย์สินขั้นสูง 3(3-0-9)
RB 738 Advanced Property Management
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ธอ. 735 การบริหารทรัพย์สินสมัยใหม่
ขอบเขตและหน้าที่ความรับผิดชอบในการบริหารโครงการ ปัจจัยที่มีผลต่อการเพิ่มมูลค่าของทรัพย์สินโดยรวม รวมทั้งภาระผูกพันที่อาจเกิดขึ้นในการบริหารชุมชนที่อยู่อาศัยทรัพย์สินเพื่อการพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม ซึ่งประกอบด้วย การเลือกส่วนประสมของผู้เช่าหรือผู้อยู่อาศัย ผลของสัญญาแต่ละประเภท กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการบริหารทรัพย์สิน การบริหารความเสี่ยง รวมทั้งการดูแลรักษาระบบสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น ระบบน้ำดีและระบบน้ำเสีย ระบบไฟฟ้า ระบบการสื่อสาร ระบบอัคคีภัย ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและประหยัดต้นทุน
Pre requisite : Have earned credits of RB735 Modern Property Management
This is an advanced subject that concentrates on how to manage property itself and the portfolio. Frameworks, responsibilities and factors that will affect the value of a property will be discussed. How to find and screen tenants, aspects and suitability of each different kind of contracts, risk management, vacancy and occupancy management as well as the right procedure and cost effectiveness in handling building maintenance.

ธอ. 739 การบริหารงานนิติบุคคล และการบริหารทรัพยากรอาคาร 3(3-0-9)
RB 739 Juristic Person Management and Facility Management
แนวคิดในการจัดการงานนิติบุคคล ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับนิติบุคคล เช่น อาคารชุด และหมู่บ้านจัดสรร การจัดตั้งคณะกรรมการนิติบุคคล การวางผังการบริหารงานนิติบุคคล ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับงานนิติบุคคล การบริหารจัดการทางการเงิน รวมทั้งแนวทางการระงับข้อพิพาทต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการบริหารงานนิติบุคคลของกรณีต่างๆ ผ่านทางกรณีศึกษา วิชานี้ยังรวมถึงการศึกษาการบริหารทรัพยากรอาคาร ที่เน้นทางด้านเทคนิคการวางแผนสำหรับการตรวจสอบและการบำรุงรักษาอาคาร และสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารเพื่อให้คงสภาพพร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Concepts of the fundamental of juristic person management and its law concerned such as building and housing regulation. The fundamental of juristic person management consists of the set up of juristic committee, juristic person management plan, and information technology for juristic person management, financial management and the case study of dispute among juristic person management. This subject studies the facility management which emphasizes on the planning of building and facilities, audit and maintenance for maintaining the good condition and can be used efficiently.

ธอ. 756 การวิเคราะห์และการประเมินราคาทรัพย์สินขั้นสูง 3(3-0-9)
RB 756 Advanced Real Estate Analysis and Valuation
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ธอ. 651 การประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์
หลัก วิธีการ กระบวนการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ การประยุกต์ใช้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้แต่ละชนิด เช่น ที่อยู่อาศัย พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม
แนวความคิด การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อราคาอสังหาริมทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้ทั้งในไทยและต่างประเทศ ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขเพื่อให้ได้มาตรฐานสากล โดยการทำกรณีศึกษา และการประเมินราคา
Prerequisite : Have earned credits of RB.651 Real Estate Valuation
The principles and processes in valuing different types of properties. Income producing properties will be emphasized such as office buildings, retails shops, hotels and gradually stepping into a more complex real estate. Students will also learn the right and effective way to collect data, analyze, use the right tools and to conduct proper conclusions. Problems and solutions on international and domestic domains will be discussed in class.

ธอ. 757 การประเมินราคาทรัพย์สินตามกฎหมาย 3(3-0-9)
RB 757 Statutory Valuation
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ธอ. 651 การประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์
ทฤษฎีและหลักการประเมินราคาทรัพย์สินตามที่กฎหมายกำหนด เช่น ประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 105 การประเมินทุนทรัพย์เพื่อจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดหาที่ดินเพื่อกิจการขนส่งมวลชน ร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ร่างพระราชบัญญัติประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ร่างพระราชบัญญัติควบคุมวิชาชีพประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าดวยการพัสดุ เทคนิคการประเมินราคาและประยุกต์ใช้ในประเทศไทย
Prerequisite : Have earned credits of RB 651 Real Estate Valuation
Valuation concepts as required by law is conducted in the course, such as the land code, section 105, registration of rights and juristic acts, the expropriation act, the law of the land development, act on the provision of land for public transportation, act on land and building tax, act on property valuation. Various valuation techniques and applications and case studies in Thailand will be explained.

ธอ. 758 การวิเคราะห์มูลค่าธุรกิจ 3(3-0-9)
RB 758 Business Valuation
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ธอ. 651 การประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์
ทฤษฎี หลักการและวิธีการประเมินมูลค่าของธุรกิจที่ประกอบด้วยธุรกิจประเภทเดียวหรือหลายประเภท ปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อมูลค่าธุรกิจ การวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน และความเหมาะสมของมูลค่าธุรกิจ การประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่มีตัวตนและไม่มีตัวตนของธุรกิจภายใต้สภาวะแวดล้อมต่างๆ ทางเศรษฐกิจ ปัญหาในการประเมินราคาธุรกิจ
Prerequisite : Have earned credits of RB 651 Real Estate Valuation
The principles and process of valuing various types of businesses; study factors that affect business values, how to detect relevant financial data and analyze it as well as learn how to value property and business goodwill. Problems and solutions regarding this topic will also be discussed.

ธอ. 777 การพัฒนาทรัพย์สินเพื่อการอยู่อาศัยและพาณิชยกรรม 3(3-0-9)
RB 777 Residential and Commercial Property Development
กระบวนการพัฒนา และวิเคราะห์กลยุทธ์ในการลงทุนโครงการอสังหาริมทรัพย์ทั้งด้านที่อยู่อาศัย พาณิชยกรรม และ อุตสาหกรรม รวมถึงการวิเคราะห์ ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เช่น เศรษฐกิจ ประชากร กายภาพ การออกแบบ การวางผังโครงการ การก่อสร้าง และสาธารณูปโภค การตลาด การเงิน การบริหารโครงการ รวมถึงการปรับปรุงและปรับเปลี่ยนประเภทการใช้งานให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ต่างๆ เพื่อใช้วางแผนติดตามโครงการ ตั้งแต่เริ่มพัฒนาโครงการจนโครงการก่อสร้างเสร็จเปิดใช้งานได้
Learn the procedures and strategies on real estate investment of residential, commercial and industrial properties. Students will also learn how to analyze the factors that affect the property development; economy, demography, physical attribute, design, construction, infrastructures, marketing, finance, project management. Appropriate planning techniques are also included in the subject.

ธอ. 778 การวิเคราะห์การลงทุนอสังหาริมทรัพย์ระหว่างประเทศ 3(3-0-9)
RB 778 International Real Estate Investment Analysis
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ธอ. 621 วิเคราะห์การเงินและการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
วิเคราะห์ผลกระทบทางด้านอัตราแลกเปลี่ยน กฎหมาย ภาษี เครื่องมือทางการเงิน การตลาด และเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ที่มีผลต่อนโยบายและการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ระหว่างประเทศ
Prerequisite : Have earned credits of RB 621 Finance and Investment Analysis in Real Estate
The international law, regulations, tax, exchange rates, economic factors, financial and marketing tools that impact on strategies and investment plan will be discussed. This subject is an advanced subject that will guide students in seeing property investment as an international level.

ธอ. 796 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 3(3-0-9)
RB 796 Computer Application in Real Estate
ระบบสารสนเทศ และเทคโนโลยีใหม่ๆ ทางไอที (IT) เช่นระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และระบบผู้ชำนาญการอื่นๆ ที่ช่วยการตัดสินใจในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ นอกจากนี้ยังสามารถเลือกใช้ซอฟต์แวร์หรือระบบงานประยุกต์ (Application) ได้ตรงตามความต้องการและใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ การศึกษาจะไม่เน้นการเขียนโปรแกรมแต่จะเน้นการใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่จากข้อมูลและนำมาใช้พัฒนาเป็นระบบสารสนเทศที่ช่วยให้การตัดสินใจมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นในการประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
New informational technology related to the property sector such as geographical information system (GIS), electronic commerce and other professional system. These systems are essential in the decision-making process in the data collection area, the analysis of value and in investment. Students will also learn how to interpret the results from these informational system in order to evaluate and detect problems as well as finding solutions most suitable.

ธอ. 797 การกำกับกิจการที่ดีในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 3(3-0-9)
RB 797 Good Governance in Real Estate Business
หน้าที่ บทบาท และความรับผิดชอบและวิเคราะห์ผลลัพธ์ของผู้ที่เกี่ยวข้องในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในเชิงความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในสังคม เช่น รัฐบาล ลูกค้า และองค์กรสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ตลอดจนนโยบายของรัฐบาลและความต้องการของสังคมที่มีต่อการประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งรวมถึงทุกภาคธุรกิจของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ไม่ว่าจะเป็นภาคที่อยู่อาศัย หรือภาคพาณิชย์เช่น อาคารสำนักงาน โรงแรม ศูนย์การค้า ฯลฯ และทุกสายงานของภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เช่น การประเมินมูลค่า การพัฒนาโครงการ การบริหารโครงการ เป็นต้น ซึ่งจะต้องรวมถึงบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องมีต่อลูกค้าและสังคม ภาครัฐที่เกี่ยวข้องมีต่อสังคมโดยรวม และมีต่อเป้าหมายในการสร้างความยั่งยืนของธุรกิจด้วยการให้ความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากองค์กร โดยมุ่งเน้นในการสร้างระบบการจัดการและดูแลกิจการที่ดีให้มีความโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้
Understand Role and responsibilities involved in real estate business relationships with all stakeholders. This subject includes all sectors of real estate business; residential, commercial such as office buildings, hotels, shopping centers, etc., and all of career paths such as real estate valuation, development, project management, etc. The core purpose of the subject is to create sustainable business practice that ensures fairness to all stakeholders; emphasize on transparent, fairness and accountability.


4) การค้นคว้าอิสระ

ธอ. 700 การค้นคว้าอิสระ 1 3 หน่วยกิต
RB 700 Independent Study I
นักศึกษาจะต้องนำเสนอบทเสนองานวิจัยความเป็นไปได้ของโครงการ หรือ กรณีศึกษาในเชิงลึกให้กับอาจารย์ที่ปรึกษา และคณะกรรมการ ทั้งนี้ขั้นตอนการนำเสนอบทเสนองานวิจัยจะต้องถูกต้องตามหลักการและมีความพร้อมที่จะสามารถปฏิบัติจริงได้ โดยนักศึกษาจะต้องค้นคว้า บทความ งานวิจัย หรืองานเขียนต่างๆ เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงพร้อมต้องเสนอการเตรียมพร้อมในเรื่องของขั้นตอนต่างๆ ในการวิจัย หรือทำความเป็นไปได้ของโครงการต่างๆ เช่น การวิเคราะห์ตลาดอุปทาน และตลาดอุปสงค์
Students are required to present their proposal on their research, feasibility study or in-depth case study to their advisors and reading committee. The procedures and processes presented in the proposal must follow theoretical format and practical. By this, students must conduct a research on articles, researches or/and other formal written materials as part of their literature review. Presentation on students' readiness in carrying out the research such as how, when and where in analyzing the supply and demand market is also required.

ธอ. 701 การค้นคว้าอิสระ 2 3 หน่วยกิต
RB 701 Independent Study II
นักศึกษาจะต้องนำเสนองานวิจัย ความเป็นไปได้ของโครงการ หรือกรณีศึกษาในเชิงลึกฉบับสมบูรณ์ให้กับอาจารย์ที่ปรึกษา และคณะกรรมการภายใต้คำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา การนำเสนองานวิจัยฉบับสมบูรณ์นั้นจะกระทำได้เมื่อบทเสนองานได้การรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการแล้ว นักศึกษาจะต้องพร้อมที่จะตอบคำถามอันเกี่ยวข้องกับหลักทฤษฎีและการปฏิบัติจริงของผลงานของตนได้ เพื่อแสดงถึงความเข้าใจและการวิเคราะห์ที่ถูกต้อง
Students are required to present the complete research, feasibility or in-depth case study to their Advisors and reading committee. Proposals must be approved by advisor and committee before complete paper presentation can be conducted. Students are also expected to be able to answer questions on theoretical matters and practicalities their works in order to demonstrate their understanding on the paper and their analytical skills.


5) วิทยานิพนธ์

ธอ. 800 วิทยานิพนธ์ 15 หน่วยกิต
RB 800 Thesis
การสร้างโครงการวิจัยและการดำเนินการวิจัยอันก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ในสาขาวิชาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และนำเสนอวิทยานิพนธ์ โดยให้ความสำคัญกับความสามารถในการกำหนดปัญหาที่มาจากการประยุกต์ใช้การทบทวนวรรณกรรม การหาคำตอบด้วยการใช้ข้อมูลทางสถิติและการแนะนำที่เหมาะสม การเขียนรายงานวิจัยเพื่อเผยแพร่ รวมถึงมีจริยธรรมในการทำวิจัยและจริยธรรมในการเผยแพร่ผลงาน
Creating research project in aim to generate new knowledge in real estate business with subtle process is primary concerned. Ability to address the problem by rigorous literature reviews and to find solution by using statistical data with suitable recommendation is needed. Writing and presenting thesis for publication with strong ethical practice.

 

ข้อกำหนดเกี่ยวกับการค้นคว้าอิสระหรือวิทยานิพนธ์

คำอธิบายโดยย่อ

การค้นคว้าอิสระ 1 นักศึกษาจะต้องนำเสนอบทเสนองานวิจัยความเป็นไปได้ของโครงการ หรือ กรณีศึกษาในเชิงลึกให้กับอาจารย์ที่ปรึกษา และคณะกรรมการ ทั้งนี้ขั้นตอนการนำเสนอบทเสนองานวิจัยจะต้องถูกต้องตามหลักการและมีความพร้อมที่จะสามารถปฏิบัติจริงได้ โดยนักศึกษาจะต้องค้นคว้า บทความ งานวิจัย หรืองานเขียนต่างๆ เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงพร้อมต้องเสนอการเตรียมพร้อมในเรื่องของขั้นตอนต่างๆ ในการวิจัย หรือทำความเป็นไปได้ของโครงการต่างๆ เช่น การวิเคราะห์ตลาดอุปทาน และตลาดอุปสงค์

การค้นคว้าอิสระ 2 นักศึกษาจะต้องนำเสนองานวิจัย ความเป็นไปได้ของโครงการ หรือกรณีศึกษาในเชิงลึกฉบับสมบูรณ์ให้กับอาจารย์ที่ปรึกษา และคณะกรรมการภายใต้คำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา การนำเสนองานวิจัยฉบับสมบูรณ์นั้นจะกระทำได้เมื่อบทเสนองานได้การรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการแล้ว นักศึกษาจะต้องพร้อมที่จะตอบคำถามอันเกี่ยวข้องกับหลักทฤษฎีและการปฏิบัติจริงของผลงานของตนได้ เพื่อแสดงถึงความเข้าใจและการวิเคราะห์ที่ถูกต้อง

วิทยานิพนธ์ การสร้างโครงการวิจัยและการดำเนินการวิจัยอันก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ในสาขาวิชาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และนำเสนอวิทยานิพนธ์ การเขียนรายงานวิจัยเพื่อเผยแพร่ รวมถึงมีจริยธรรมในการทำวิจัยและจริยธรรมในการเผยแพร่ผลงาน


มาตรฐานผลการเรียนรู้

การค้นคว้าอิสระ 1 นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำข้อเสนอโครงการ รวมถึงกระบวนการขั้นตอนต่างๆ ในการที่จะเขียนข้อเสนอโครงการ โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการ พร้อมทั้งสามารถที่จะนำไปปฏิบัติจริงได้

การค้นคว้าอิสระ 2 นักศึกษาสามารถนำข้อเสนอโครงการที่ผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการในวิชาการค้นคว้าอิสระ 1 มาศึกษาและจัดทำให้สมบูรณ์ได้ ตามขอบเขตที่เสนอไว้ และสามารถตอบคำถามที่เกี่ยวกับหลักการ ทฤษฎีและการปฏิบัติจริงของผลงานของตนได้ รวมถึงการนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้อง

วิทยานิพนธ์ นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ ในกระบวนการวิจัย สามารถทำการวิจัยเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่และใช้ในการแก้ปัญหาทางธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา พร้อมทั้งสามารถนำเสนอผลการวิจัยและเผยแพร่งานวิจัยได้อย่างถูกต้องและมีจริยธรรมข้อกำหนดการทำวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ และการสอบประมวลความรู้

การทำวิทยานิพนธ์ (สำหรับนักศึกษาแผน ก แบบ ก 2)
1) นักศึกษาจะจดทะเบียนทำวิทยานิพนธ์ได้ เมื่อศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษาหรือมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต โดยมีค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 และมีคุณสมบัติครบตามเงื่อนไขของหลักสูตร
2) นักศึกษาทำวิทยานิพนธ์เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้
3) หลังจากจดทะเบียนทำวิทยานิพนธ์แล้ว นักศึกษาต้องเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์ เพื่อให้คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อทำหน้าที่แนะนำการเขียนวิทยานิพนธ์ให้แก่นักศึกษา เมื่อนักศึกษาจัดทำเค้าโครงวิทยานิพนธ์เสร็จแล้ว คณบดีจะแต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 3 ท่าน เพื่อร่วมกันสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ เมื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เห็นว่านักศึกษาพร้อมที่จะเสนอวิทยานิพนธ์แล้ว คณบดีจะแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์จากบุคคลในวรรคก่อน
4) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
5) การดำเนินการทำวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการศึกษาระดับระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2556 และระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ พ.ศ. 2558

 

การสอบวิทยานิพนธ์ (สำหรับนักศึกษาแผน ก แบบ ก 2)
1) อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2) นักศึกษาจะสอบวิทยานิพนธ์ได้เมื่อสอบภาษาต่างประเทศผ่านแล้ว
3) การสอบวิทยานิพนธ์ ให้เป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และการสอบวิทยานิพนธ์ที่จะได้ผลระดับ S (ใช้ได้) ต้องได้มติเป็นเอกฉันท์จากคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์

การค้นคว้าอิสระ (สำหรับนักศึกษา แผน ข)
1) นักศึกษาตามหลักสูตร แผน ข จะจดทะเบียนทำการค้นคว้าอิสระได้ เมื่อศึกษารายวิชามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษาปกติ และจะต้องมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต โดยมีค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00
2) นักศึกษาทำการค้นคว้าอิสระเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้
3) หลังจากจดทะเบียนทำการค้นคว้าอิสระแล้ว นักศึกษาต้องเสนอเค้าโครงการค้นคว้าอิสระ เพื่อให้คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระเพื่อทำหน้าที่แนะนำการค้นคว้าอิสระให้แก่นักศึกษา เมื่อนักศึกษาจัดทำเค้าโครงการค้นคว้าอิสระเสร็จแล้ว คณบดีจะแต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงการค้นคว้าอิสระ อย่างน้อย 2 คน เมื่ออาจารย์ที่ปรึกษาเห็นว่านักศึกษาพร้อมที่จะเสนอการค้นคว้าอิสระแล้วคณบดีจะแต่งตั้งคณะกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระจากบุคคลในวรรคก่อน
4) อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ และกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระ ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
5) การดำเนินการทำการค้นคว้าอิสระให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการศึกษาระดับระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2556 และระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ พ.ศ. 2558

การสอบประมวลความรู้ (สำหรับนักศึกษาแผน ข )
1) นักศึกษามีสิทธิที่จะสอบประมวลความรู้ เมื่อจดทะเบียนรายวิชาครบถ้วนตามที่หลักสูตรกำหนด และได้รับโอกาสให้สอบในภาคการศึกษาแรกที่มีโอกาสจะสำเร็จการศึกษา โดยมีค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00
2) การดำเนินการสอบประมวลความรู้ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2556
3) นักศึกษาจะต้องสอบประมวลความรู้ให้ได้ระดับ P (ผ่าน) ภายใน 3 ครั้ง มิฉะนั้นจะถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา

 

กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)

การวัดผลให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 ดังนี้
1.1 การวัดผลการศึกษาแบ่งเป็น 9 ระดับ มีชื่อและค่าระดับต่อหนึ่งหน่วยกิตดังต่อไปนี้

ระดับ A A- B+ B B- C+ C D F
ค่าระดับ 4.00 3.67 3.33 3.00 2.67 2.33 2.00 1.00 0.00

1.2 การนับหน่วยกิตที่ได้จะนับรวมเฉพาะหน่วยกิตรายวิชาที่นักศึกษาได้ค่าระดับ S หรือระดับไม่ต่ำกว่า C เท่านั้น รายวิชาที่นักศึกษาได้ค่าระดับต่ำกว่า C ไม่ว่าจะเป็นรายวิชาบังคับหรือรายวิชาเลือก ให้นำมาคำนวณค่าระดับเฉลี่ยสำหรับภาคการศึกษานั้นและค่าระดับเฉลี่ยสะสมทุกครั้งไป
1.3 นักศึกษาที่ได้ระดับ U หรือระดับต่ำกว่า C ในรายวิชาใดที่เป็นรายวิชาบังคับในหลักสูตร จะลงทะเบียนศึกษาซ้ำในรายวิชานั้นได้อีกเพียง 1 ครั้ง และครั้งหลังนี้จะต้องได้ค่าระดับ S หรือระดับไม่ต่ำกว่า C มิฉะนั้นจะถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  รายวิชาที่ได้ค่าระดับตามความในวรรคแรกนั้น หากเป็นรายวิชาเลือก นักศึกษาอาจจะลงทะเบียนศึกษาซ้ำในรายวิชานั้นอีก หรืออาจจะลงทะเบียนศึกษารายวิชาเลือกอื่นแทนก็ได้  นักศึกษาที่ได้ค่าระดับไม่ต่ำกว่า C ในรายวิชาใด ไม่มีสิทธิ์จดทะเบียนศึกษาซ้ำในรายวิชานั้นอีก เว้นแต่หลักสูตรจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น
1.4 การวัดผลวิชาเสริมพื้นฐาน การสอบประมวลความรู้ และการสอบภาษาต่างประเทศ แบ่งเป็น 2 ระดับ คือ ระดับ P (ผ่าน) และ ระดับ N (ไม่ผ่าน) โดยไม่นับหน่วยกิต
1.5 การวัดผลวิทยานิพนธ์และวิชาการค้นคว้าอิสระ แบ่งเป็น 2 ระดับ คือ ระดับ S (ใช้ได้) และระดับ U (ใช้ไม่ได้) หน่วยกิตที่ได้จะไม่นำมาคำนวณค่าระดับเฉลี่ย
1.6 เงื่อนไขอื่นๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553