Adjunct Faculty Member

Adjunct Faculty Member

Adjunct Faculty Member (วิทยากรบรรยายพิเศษ)

 

คำนำหน้า ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน
คุณ กนก เดชาวาศน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โฮมเพลส กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
คุณ กรุง อังคนาพร กรรมการและผู้จัดการโครงการ บ. รีไลเอเบิล ดีเวลลอพเม้นต์ จำกัด
คุณ กฤษกรณ์ วงศ์ใหญ่ ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)
คุณ กฤษฎา อุทยานิน ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
คุณ กวีพันธ์ เอี่ยมสกุลรัตน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เค.อี.แลนด์ จำกัด
ดร. กลย์วัฒน์ สาขากร นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ สำนักสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ
คุณ กำจร วรวงศากุล Vice President Amata Corporation Public Limited
ศาสตราภิชาน กิตติ พัฒนพงศ์พิบูล ประธานกรรมการ สมาคมสินเชื่อที่อยู่อาศัย
คุณ กิตติพงษ์ ศิริลักษณ์ตระกูล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส / สายงานก่อสร้างอาคารสูง บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
คุณ กิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการ บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน)
คุณ กิติศักดิ์ จำปาทิพย์พงศ์ Excecutive Vice President Harrison Public Company Limited
คุณ เกล้ามาศ ยิบอินซอย ผู้จัดการพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน
คุณ เกษม ศิวกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด
คุณ แคล้ว ทองสม อดีตผู้อำนวยการ สำนักประเมินราคาทรัพย์สิน
คุณ จงรัก พฤกษ์ประเสริฐ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สถาปนิก เจ พี จำกัด
คุณ จรง เจียมอนุกูลกิจ กรรมการผู้จัดการ Decco Engineering & Consultant Co., Ltd.
คุณ จรัญ เกษร Managing Director Lumpini Property Development Co., Ltd.
คุณ เจนต์ชัย ลิ้มวัฒนะกูร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท นารายณ์พร๊อดเพอร์ตี้ จำกัด
ดร. ฉงค์ จงยศยิ่ง กรรมการผู้จัดการ บริษัท เยียร์ แอพไพรซัล จำกัด
คุณ ชฎาทิพ จูตระกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยาม พิวรรธน์ จำกัด
คุณ ชนวัฒน์ เอื้อวัฒนสกุล ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท เซ็นทรัล เวิลด์ พลาซ่า จำกัด
คุณ ชัยชาญ สิทธิวิรัชธรรม ผู้ตรวจราชการ กรมที่ดิน
ศ. (พิเศษ) ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม ประธานศาลอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์
คุณ ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ธนาคารกสิกรไทย
ผู้บริหารฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์และการตลาดสินเชื่อผู้บริโภค
สายงานธุรกิจลูกค้าบุคคลและเครือข่ายบริการ
คุณ ชานนท์ เรืองกฤตยา President and CEO บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
ผศ. ชื่นจิตต์ แจ้งเจนกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8 ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อ. ชูชาติ เตชะโพธิวรคุณ
คุณ เชาวรัตน์ เชาวน์ชวานิล
คุณ โชค บูลกุล กรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริษัท ฟาร์มโชคชัย
คุณ ไชยยันต์ ชาครกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) 
คุณ ณัฐพงษ์ จันทรประทิน ผู้จัดการฝ่ายอาวุโสฝ่ายควบคุมคุณภาพ บริษัท Plus Property Partner จำกัด
ผศ. (พิเศษ) ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม
คุณ ถวัลย์ ทิมาสาร เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี กรมที่ดิน
คุณ ทรงเดช ดารามาศ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายประเมินราคาหลักทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
คุณ ทศพร ศรีเอี่ยม กรรมการผู้จัดการ บริษัท นิวเทคโนโลยี เอ็นจิเนียริ่ง คอนสตรัคชั่น จำกัด
คุณ ทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
คุณ ทิพย์วรรณ อังคีรส Chief Operation Officer บริษัท Amity Consulting จำกัด
คุณ ธงชัย บุศราพันธ์ Executive Vice President บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
คุณ ธวัชชัย ทวีถาวรสวัสดิ์ project management manager บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
คุณ ธวัชไชย สุทธิกิจพิศาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
คุณ ธีรวัฒน์ จันทรสมบูรณ์ อดีต รองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สคบ.
คุณ ธีระวิทย์ ลิ้มทองสกุล ผู้อำนวยการฝ่ายประเมิน NEXUS Property Consultant Co., Ltd.
คุณ นคร มุธุศรี ประธานอำนวยการบริหาร บริษัทในเครือ BM GROUP BANGKOK MANAGEMENT REALTY CO.,LTD.
คุณ นพพร วิฑูรชาติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Siam Future Development Public Company Limited
พันตรี นฤต รัตนพิเชฏฐชัย Senior Vice President Business Development บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
คุณ นวพร วงศ์อุไร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไซมอน ลิม และหุ้นส่วน จำกัด
ผศ. ดร. นิธินันท์ วิศเวศวร รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คุณ นิธิพัฒน์ ทองพันธุ์ Director - Head of Office Services บริษัท ซีบี ริชาร์ด เอลลิส (ประเทศไทย) จำกัด
คุณ บรรยง วิเศษมงคลชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด
คุณ ประเสริฐ แต่ดุลยสาธิต กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
ผศ. (พิเศษ) ปริญญา ถนัดทาง หัวหน้ากลุ่มประยุกต์นวัตกรรมเพื่อการวางแผน สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) กระทรวงคมนาคม
คุณ ปัญจะ ทั่งหิรัญ กรรมการ รองประธานบริหาร
ฝ่ายวิศวกรรมระบบ พลังงานและสิ่งแวดล้อม
บริษัท อรุณ ชัยเสรี คอนซัลติ้ง เอนจิเนียร์ส จำกัด
คุณ ปัญญภัสสร์ นพพันธ์ ผู้อำนวยการกองวางผังพัฒนาเมือง สำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร
คุณ พนม กาญจนเทียมเท่า กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
คุณ พรชัย ทัพวงษ์ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
คุณ พรนริศ ชวนไชยสิทธิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท พรไพลิน บริษัท พรไพลิน ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
คุณ พรศริน เมธีวัชรานนท์ Managing Director Empire Motor Sport Co., Ltd.
คุณ พัลลภ กฤตยานวัช ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่
ศ. เพชรี ขุมทรัพย์
คุณ ไพรัช มณฑาพันธุ์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด
อ. ดร. ไพโรจน์ ซึงศิลป์
ดร. ไพโรจน์ สุขจั่น ประธานกรรมการบริหาร บริษัท บัวทอง พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
คุณ ไพสิฐ แก่นจันทน์ Chief Representative, Hotel Development Marriott Hotels and Resorts, Asia
คุณ เมธา จันทร์แจ่มจรัส กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
คุณ ยอดเยี่ยม เทพธรานนท์ กรรมการอำนวยการ บริษัท อินเตอร์แพค จำกัด
คุณ ลดาวัลย์ ธนะธนิต
คุณ เลิศวิทย์ ภูมิพิทักษ์ VICE PRESIDENT
BUSINESS DEVELOPMENT DEPARTMENT
Central Retail Corporation ltd. (CRC)
คุณ วรางคณา อัครสถาพร ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายพัฒนาธุรกิจและการลงทุน บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)
คุณ วัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรม สถาบันวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรม สำนักงานกิจการยุติธรรม
คุณ วิชนัน ศุภจรรยา รักษาการกรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจที่อยู่อาศัย บริษัท สยามเรียลตี้ จำกัด
คุณ วิชา หาญอมรรุ่งเรือง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ด้านปฏิบัติการอาคาร บริษัท สยาม พิวรรธน์ จำกัด
ดร. วิรัช ศิลป์เสวีกุล
ผศ. ศรัณยพงศ์ เที่ยงธรรม อาจารย์คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ดร. สมยศ แสงสุวรรณ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน)
คุณ สรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบการขนส่งในเขตเมือง สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) กระทรวงคมนาคม
มรว. สวัสดิวุฒิ สวัสดิวัตน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัท N.C.C. Management & Development Co.,Ltd.
คุณ สัมมา คีตสิน ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
คุณ สุชาติ มงคลเลิศลพ ตุลาการศาลปกครองสูงสุด สำนักงานศาลปกครอง
คุณ สุรพล โอภาสเสถียร ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด
คุณ สุวรรณ เลิศปัญญาโรจน์ MD บริษัท อิมพิเรียล แลนด์ จำกัด บริษัท อิมพิเรียล แลนด์ จำกัด
ดร. โสภณ พรโชคชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท Agency for Real Estate Affairs จำกัด
คุณ อนุสรณ์ ศิวะกุล ประธานกรรมการบริหาร บริษัทวรรณสรณ์ธุรกิจ จำกัด
และโรงเรียนกวดวิชาในเครือวรรณสรณ์ (เคมี อ.อุ๊)
คุณ อภิบาล อริยกุลกาญจน์ ผู้อำนวยการ บริษัท โจนส์ แลง ลาซาลล์ (ประเทศไทย) จำกัด
ดร. อภิรัตน์ ประทีปอุษานนท์ Managing Director PPP Consultants Ltd. Part.
ผศ. ดร. อภิวัฒน์ รัตนวราหะ อาจารย์ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คุณ อภิสิทธิ์ ลิ้มล้อมวงศ์ กรรมการผู้จัดการ NEXUS Property Consultant Co., Ltd
ดร. อรพิมพ์ พิมพ์เจริญ นักผังเมือง กองวางผังพัฒนาเมือง สำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร
คุณ อรรณพ แสงประสิทธิ์ กรรมการบริหาร บริษัท ซีบี ริชาร์ด เอลลิส (ประเทศไทย) จำกัด
ผศ. อัศวิน พิชญโยธิน
คุณ อิสระ บุญยัง กรรมการผู้จัดการ เครือบริษัทบ้านกานดา จำกัด