MRE19

MRE19

Wednesday, 19 September 2012 Written by Super User

 MRE #19

Subject

การกำหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับนักศึกษา ...ดูรายละเอียดต่อ

ปฏิทินปีการศึกษา 2562 (ทวิภาค)  ...คลิกดูรายละเอียด


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการปริญญาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (MRE)
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ประจำปีการศึกษา 2562


คลิกดู ไฟล์ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา


โครงการปริญญาโทธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (MRE) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี กำหนดให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในโครงการฯ ลำดับที่ 1-70 มารายงานตัวและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาในวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562 เวลา 08:30 – 18:30 น. หรือ วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 08:30 – 18:30 น. ณ ห้อง F-308 (F16) ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ 2 (ริมน้ำ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ ทั้งนี้โครงการฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกท่านต้องทำการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2562 ในวันดังกล่าว โดยมีรายละเอียดของหลักฐานประกอบการขึ้นทะเบียนนักศึกษาดังนี้

  • ซื้อแคชเชียร์เช็ค ธนาคารใดก้ได้ในกรุงเทพฯ สั่งจ่าย "คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มธ." เป็นจำนวนเงิน 52,210 บาท  (เขียน ชื่อ-สกุล และเลขทะเบียนนักศึกษา ด้านหลังแคชเชียร์เช็คด้วย)
  • ค้นหาเลขทะเบียนนักศึกษาใหม่ ...คลิกดูรายละเอียด 
  • ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2562 ...คลิกดูรายละเอียด
  • แบบฟอร์มตรวจสอบคุณวุฒิ  ...คลิกดูรายละเอียด
  • ตัวอย่างการบันทึกประวัตินักศึกษาใหม่  ...คลิกดูรายละเอียด
  • แบบฟอร์มขอบัตรอนุญาตนำรถเข้ามหาวิทยาลัย  ...คลิกดูรายละเอียด

    หมายเหตุ
    สำหรับท่านที่ไม่มีเครื่อง scan เอกสาร  ทางโครงการฯ ได้จัดเตรียมเครื่อง scan เอกสารไว้ให้แล้ว สามารถมาดำเนินการในวันรายงานตัวได้


ค่าใช้จ่ายในการศึกษาตลอดทั้งหลักสูตร MRE19
...คลิกดูรายละเอียดค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายในการเรียนทั้งหลักสูตร 2 ปี รวมเป็นเงิน 347,920 บาท* (ไม่รวมวิชาเสริมพื้นฐาน และวิชา TU005, TU006)

* Subject to change without Notice
* ไม่รวมค่าศึกษาดูงานต่างประเทศ