Steering Committee

Steering Committee

Steering Committe (คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านวิชาการประจำสาขาวิชา)

 

 Pipop-570x570

รองศาสตราจารย์ ดร.พิภพ อุดร (คณบดี)
ประธานคณะกรรมการฯ

 mid-228-4172

รองศาสตราจารย์ ดร. สมชาย สุภัทรกุล (รองคณบดีฝ่ายวิชาการ)
กรรมการ

                          อธิบดีกรมที่ดิน

                          กรรมการ

 

 

 

 

 

 

kitti

นายกิตติ พัฒนพงศ์พิบูล
กรรมการ

 Klay

นายแคล้ว ทองสม
กรรมการ

 Chaiyan

นายไชยยันต์ ชาครกุล
กรรมการ

Nakorn

นายนคร มุธุศรี

กรรมการ

 pairat

นายไพรัช มณฑาพันธุ์
กรรมการ

yodyeim

นายยอดเยี่ยม เทพธรานนท์
กรรมการ

 suchart

นายสุชาติ มงคลเลิศศลพ
กรรมการ

                           นายไพสิฐ แก่นจันทน์

กรรมการaj.paisit

                             นายพรนริศ ชวนไชยสิทธิ์
aj.pornnaris

กรรมการ

 A.Niti

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิติ รัตนปรีชาเวช (ผู้อำนวยการโครงการฯ)
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฯ