Steering Committee

Steering Committee

Steering Committe (คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านวิชาการประจำสาขาวิชา)

 

 

คณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
ประธานคณะกรรมการฯ

 

 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและเครือข่ายพันธมิตร คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
กรรมการ

 

 

 

kitti

นายกิตติ พัฒนพงศ์พิบูล
กรรมการ

 Klay

นายแคล้ว ทองสม
กรรมการ

 Chaiyan

นายไชยยันต์ ชาครกุล
กรรมการ

Nakorn

นายนคร มุธุศรี

กรรมการ

 pairat

นายไพรัช มณฑาพันธุ์
กรรมการ

 suchart

นายสุชาติ มงคลเลิศศลพ
กรรมการ

                           นายไพสิฐ แก่นจันทน์

กรรมการaj.paisit

                             นายพรนริศ ชวนไชยสิทธิ์
aj.pornnaris

กรรมการ

                                นายอิสระ บุญยัง
issara-boonyoung

กรรมการ

 A.Choochart

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูชาติ เตชะโพธิวรคุณ (ผู้อำนวยการโครงการฯ)
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฯ