MRE17

MRE17

Wednesday, 19 September 2012 Written by Super User

 ข่าวสารการเรียนการสอน MRE #17

 

Subject

Date

การกำหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับนักศึกษา ...ดูรายละเอียดต่อ

 

 

 

ปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและกำหนดการทำวิทยานิพนธ์สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 (ไม่เข้าสู่อาเซียน) ...ดูรายละเอียดต่อ

ตารางเรียน MRE #17 ...คลิกดูรายละเอียดต่อ

หมายเหตุ :
1. ตารางเรียน Pre-Course เริ่ม 9 มี.ค. - 9 พ.ค. 60
1. ตารางอาจมีการเปลี่ยนแปลงในบางครั้ง
2. วันธรรมดาเรียนเวลา 18:00-21:00 น.

 

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ห้อง 301 คณะพาณิชย์ฯ มธ.ท่าพระจันทร์

25 ก.พ. 60
09.00-16.00 น.